wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji


WNIOSEK o  wydanie  zaświadczenia potwierdzającego   fakty  lub  stan  prawny wynikający  z  posiadanych  dokumentów i  danych o stwierdzeniu ostateczności decyzji.

 Poniżej znajdują się druk wniosku do pobrania.

 

 •  Kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie postępowania   nr tel. tel. 65 549 40 85 (wew. 38)
 •  Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

          Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez 

          pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 •  Uwagi:

       Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od jej doręczenia żadna ze stron nie wniosła odwołania.
       Organ jest zobowiązany skompletować wszystkie dowody potwierdzające doręczenie decyzji stronom postępowania.

 • Potwierdzeniem doręczenia jest:
 1. przypadku odbioru osobistego - podpis osoby odbierającej decyzję
  w przypadku doręczenia przez pocztę lub kuriera - zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez stronę
 2. Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
  Wpłata należnej opłaty skarbowej.
 • Opłaty:
  Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 1. za każdy egzemplarz  zaświadczenia - 17 zł
 2. za pełnomocnictwo - 17 zł
 • Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Prawidłowo wypełniony wniosek  załatwiany jest w terminie 7 dni, maksymalnie - 14 dni.
  Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
  Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
 • Tryb odwoławczy:
  Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny, które powinno być złożone  w Urzędzie Gminy Wijewo lub nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  i adresowane  "Do organu II instancji wskazanego w postanowieniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wijewo".
 •  Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.
 • Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
  Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub Urzedzie Gminy Wijewo.
 •  Lista załączników do formularza:

-       pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z wyjątkiem zwolnień),

-       pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z wyjątkiem zwolnień).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-03-11
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-03-11 13:02:30
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-11 13:54:06
Liczba wyświetleń 373
Historia zmian ZOBACZ