Klauzula informacyjna RODO - ogólna


KLAUZULA INFORMACYJNA - OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wijewo z siedzibą ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo reprezentowana przez Wójta Gminy.  

1.   Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wijewie jest Pani Anna Włoczewska-Grys, adres e-mail: iod@wijewo.pl. .

2.   Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

4.      Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.      Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w określonych przypadkach gdy zezwalają na to przepisy prawa,
 • prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.


8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-10-12
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-10-12 13:47:44
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2022-12-12 13:34:21
Liczba wyświetleń 2765
Historia zmian ZOBACZ