2021


14 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wijewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

(więcej)
28 kwietnia 2021

Rekomendacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w roku 2021 w ramach dotacji otrzymanych od Gminy Wijewo

(więcej)
26 lutego 2021

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021

rok 2021

(więcej)
08 lutego 2021

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2021 rok

rok 2021

(więcej)
07 lutego 2021

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2021 rok

rok 2021

(więcej)
07 lutego 2021

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

rok 2021

(więcej)
07 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/149/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ust

rok 2020

(więcej)