Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. TRANSPORTU OSÓB NA SZCZEPIENIA  

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wijewo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wijewo za pomocą adresu: iod@wijewo.pL
 3.  Dane przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust.2 lit. g) RODO w zw. z art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ze względu na nałożenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. na Wójta Gminy.
 4.  Dane przetwarzane będą do czasu realizacji celu wskazanego w pkt. 3.
 5.  Odbiorcą Pani/Pana danych w zakresie wskazanego adresu będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wijewo : OSP Brenno i OSP Wijewo.
 6.  Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celu tj. zorganizowania transportu do punku szczepień.
 7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:Prawo dostępu do danych osobowych – ART. 15 RODO;
  a) Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
  b) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
  c) Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO;
  d) Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-10-12
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-10-12 13:26:59
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-12 13:29:17
Liczba wyświetleń 2311
Historia zmian ZOBACZ