stypendium szkolne na rok 2021/2022


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

 

Informujemy, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 można pobierać w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo lub ze strony internetowej www.bip.wijewo.pl

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os. od 2022r. 600 zł/os.), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

I. STYPENDIUM SZKOLNE PRZYSŁUGUJE

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

II. KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM:

1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Gminy Wijewo

ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo

W terminie do 15 września 2021 r. w siedzibie urzędu. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

IV. WAŻNE INFORMACJE

1) Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeśli np. Wniosek składany jest w miesiącu sierpniu to przedstawiane są dochody za miesiąc lipiec, a jeśli wniosek składany jest w miesiącu wrześniu to przedstawiane są dochody za miesiąc sierpień.

2) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528zł. Od 2022r. 600 zł. Podstawa prawna art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

3) Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

· całkowitego  lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

·pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

·całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

4) Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe.

  V. ZASADY WYPELNIANIA WNIOSKU

Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

1) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

·Miesięczne obciążenia podatkiem dochodowymi od osób fizycznych;

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

·Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2)do dochodu ustalonego nie wlicza się m.in.:

·jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

·zasiłku celowego;

·wartości świadczenia w naturze,

·świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

·dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

·świadczenia wychowawczego ( 500+);

·zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

·środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

·zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

·rodzinnego kapitału opiekuńczego

·dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

·kwoty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

·kwoty dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

 

3) w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

·opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych- za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadziła działalności, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

·opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

4) w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikającej z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w mich dochodach.

5) Przyjmuje się, ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (od 2022r. 345 zł).

6) Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

7) W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł (od 2022r. 600 zł.)- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

8) W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano dochód.

9) W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1) W przypadku osób pracujących-zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów NETTO uzyskanych z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach:

· Na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych- wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego- zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym -2020r. lub (dla wniosków złożonych w 2022r.) -2021r. Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego powinny widnieć informacje:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.- odliczone od podatku składki ba ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy podatnik łączy dochody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem- na zaświadczeniu powinien widnieć dochód z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

3) W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego –nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej e hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

4) W przypadku otrzymywania renty/ emerytury- kopia ostatecznej decyzji z ZUS/KRUS o wysokości tych świadczeń.

5)W razie otrzymywania zasiłku chorobowego- zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tych świadczeń tegoż zasiłku ( ostatni miesiąc poprzedzający  złożenie wniosku).

6)W przypadku bezrobocia:

·Zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych
z Powiatowego Urzędu Pracy;

·Zaświadczeniu o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowego Urzędu Pracy,

7)W przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej –zaświadczenie
o uzyskiwaniu pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy ( za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

8) W przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego- kopię decyzji
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

9) Przy rozwodzie lub separacji- kopię decyzji odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię wyroku sadu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego ugody sądowe.

10) W przypadku otrzymywania alimentów na dzieci lub osoby dorosłe lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego- ksero ostatniego wyroku sądu potwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów, ksero decyzji z funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie.

11) W przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub
ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

12) W razie śmierci żony/męża- odpis aktu zgonu i kopia ostatniej otrzymanej decyzji o rencie rodzinnej.

13) W przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym- zaświadczenie z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby ( okres, na jaki została dana osoba skazana na odbywanie kary).

14) W przypadku, gdy w rodzinie jest student- zaświadczenie z uczelni
o kontynuowaniu nauki.

1. Jednocześnie informujemy, że w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane  inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

2. Do wniosku należy także dołączyć stosowne oświadczenia w zależności  od sytuacji Wnioskodawcy np.:

- jeśli Wnioskodawca lub domownik jest osobą bezrobotną, ale nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć stosowne oświadczenie,

- jeśli wnioskodawca lub domownik jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale uzyskuje dochód z pracy dorywczej,

- jeśli rodzic składa wniosek na pełnoletniego ucznia zobowiązany jest do dołączenia pełnomocnictwa do możliwości reprezentowania ucznia o udzielenie stypendium,

- wszelkiego rodzaju dodatkowe oświadczenia składane do wniosku prosimy
o umieszczenie na druku oświadczenia ”OGÓLNE” lub odrębnym pismem lecz w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust.5 ustawy o systemie oświaty
o treści:

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. W przypadku ubiegania się  o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o której mowa w art. 90n ust.5 ustawy  o systemie oświaty o treści:

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium.

Dodatkowe informacje:

Dominika Cwojdzińska
tel. 65 549 40 85 wew. 47

Załączniki do pobrania

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-08-24
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-08-24 14:34:15
Ostatnio zaktualizował Aleksandra Mikołajczuk
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-23 08:56:42
Liczba wyświetleń 253
Historia zmian ZOBACZ