Planowanie przestrzenne i budownictwo


28 kwietnia 2021

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy

WNIOSEK o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy

(więcej)
28 kwietnia 2021

Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej

Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej

(więcej)
28 kwietnia 2021

Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

(więcej)
28 kwietnia 2021

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

(więcej)
21 kwietnia 2021

Zaświadczenie o rewitalizacji

Zaświadczenie o wydanie zaświadczenia czy działka położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji wyznaczonych Uchwałą Rady Gminy w Wijewie

(więcej)
04 lutego 2021

zaświadczenie o przeznaczeniu w mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

(więcej)
04 lutego 2021

wypis i wyrys z mpzp

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(więcej)
04 lutego 2021

nadanie numeru porządkowego

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

(więcej)
04 lutego 2021

potwierdzenie nadania numeru porządkowego budynku

WNIOSEK o wydanie zaświadczenie w sprawie potwierdzenia nadania numeru porządkowego budynku

(więcej)
04 lutego 2021

zaświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Lesznie.

(więcej)
04 lutego 2021

wniosek o kopię decyzji

(więcej)
04 lutego 2021

wniosek o wydanie zaświadczenia

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych o stwierdzeniu ostateczności/prawomocności decyzji

(więcej)
04 lutego 2021

oświadczenie

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

(więcej)