Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Wijewo
 

Wstęp do deklaracji
Urząd Gminy Wijewo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.wijewo.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2021 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 lutego 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2021 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Napieralska, e-mail: wijewo@wijewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (65) 549 40 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.
Do budynku prowadzi  1  wejście główne od strony zachodniej
Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Wejście na schody jest  zabezpieczone betonowym murkiem z barierką
Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem na schody po lewej stronie znajduje się dzwonek. Sygnał dzwonka poinformuje pracownika Sekretariatu o obecności osoby przed Urzędem.
Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie przed Urząd w celu pomocy wejścia osobie niepełnosprawnej do budynku.  W holu urzędu pracownik przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika, odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
Po zakończeniu obsługi pracownik służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu urzędu.
Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w budynku urzędu znajduje się schodołaz gąsienicowy który umożliwia bezpieczne pokonanie schodów.
W budynku nie ma windy.
Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystania z przejścia. 
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
• e-mail na adres : wijewo@wijewo.pl
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr (65) 549 40 85

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 t.j).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-01-28 17:56:57
Ostatnio zaktualizował Natalia Napieralska
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-17 09:37:15
Liczba wyświetleń 199
Historia zmian ZOBACZ