Czyste powietrze


PROGRAM RZĄDOWY CZYSTE POWIETRZE

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

POROZUMIENIE w zakresie realizacji programu

W dniu 31 grudnia 2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Wijewo podpisane zostało Porozumienie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie gminy Wijewo, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO UCHWAŁĄ NR XXXIX/941/17  (z dnia 18 grudnia 2017 r.) w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadził obowiązek:

 • likwidacji starych bezklasowych kotłów grzewczych do końca 2023 roku,
 • likwidacji kotłów grzewczych klasy 3 lub 4 do końca 2027 roku.

By to zrobić warto skorzystać z programu Czyste Powietrze.

DLA KOGO I NA CO JEST DOFINANSOWANIE ?

Możesz złożyć wniosek, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która:

 • jest właścicielem / współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub,
 • jest właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

i jeżeli planujesz lub wykonałeś w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (nie zakończone w momencie złożenia wniosku):

 •  demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 •  demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
  (w tym kolektorów słonecznych),
 •  zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 •  zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 •  zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 •  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

KRYTERIUM DOCHODU BENEFICJENTÓW:

Program Czyste Powietrze został podzielony na

 • część pierwszą programu, skierowana do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 • część drugą programu, skierowana do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, gdzie  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a)    1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)    1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

CZĘŚĆ 1) PROGRAMU - RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z MKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

 

 CZĘŚĆ 2) PROGRAMU - RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z MKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA:

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

 

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku:

 • Sprawdź, do jakiego poziomu dofinansowania się kwalifikujesz.
 • Przemyśl zakres planowanej inwestycji (wymiana źródła ciepła, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja + OZE itd.).
 • Zbierz informacje o nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja (powierzchnia, rodzaj źródła ciepła, rok uzyskania pozwolenia na budowę, stan prawny nieruchomości). Możesz wykonać audyt energetyczny – nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania, w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Zbierz wymagane dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji. Uzyskaj niezbędne dokumenty (np. pozwolenie na budowę, uzgodnienia straży pożarnej, numer księgi wieczystej/akt notarialny itp.).
 • Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 000 zł.

 

Dodatkowo: ulga termomodernizacyjna

 • Dotacja z Programu Czyste Powietrze może łączyć się z ulgą podatkową termomodernizacyjną.
 • Ulga pozwala na odliczenie od poniesionych wydatków kwoty do wysokości 53 000 zł.

 

Więcej informacji : https://bit.ly/2NwZ7Bq

 

Przyda się:

 

Jak (gdzie) złożyć wniosek:

 • poprzez Urząd Gminy Wijewo: w siedzibie urzędu - zadzwoń i umów się na konkretny termin, by skorzystać z pomocy przedstawiciela Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 65 549 40 85 wew. 38),
 •  samodzielnie: elektronicznie poprzez portal gov.pl (jeśli masz podpis kwalifikowany),
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ta metoda wymaga dodatkowo złożenia wersji papierowej).

Możesz także zadzwonić lub napisać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: tel. 61 845 62 01, tel. 61 845 62 24, tel. 61 845 62 28, e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl.

 

STAĆ CIĘ NA CZYSTE POWIETRZE

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Waldemar Skrzypczak
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-01-28 17:53:42
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-05 08:47:33
Liczba wyświetleń 1413
Historia zmian ZOBACZ