Statut Gminnej Biblioteki Publicznej


STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie zwana dalej Biblioteką została utworzona na mocy
Zarządzenia Nr 16/83 Naczelnika Gminy Wijewo z dnia 09 grudnia 1983 r. i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 15.12.2000 r. pod poz. 1.

 

§2

Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.194).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

5) Niniejszego Statutu.

§3

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie jest posiadającą osobowość prawną samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Wijewo.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

3. Organizator zapewnia warunki do działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

§4

1.Siedzibą główną Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Wijewo, a terenem działania obszar Gminy Wijewo.
2.Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo oraz Filii Bibliotecznej w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo.
3.Biblioteka Główna w Wijewie oraz Filia biblioteczna w Brennie realizują te same zadania statutowe.

§5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, NIP, REGON i nr telefonu oraz okrągłej zawierającej nazwę i oznaczenie siedziby.

 

 

 

Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki.

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Wijewo, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

§7

1.Zadania Biblioteki obejmują w szczególności:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych

służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa;

- obsługę użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz;

- prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej;

- popularyzacja książek, informacji i wiedzy w zakresie czytelnictwa;

- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz

organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb  kulturalnych i oświatowych społeczności gminy;

-  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2.Biblioteka może podejmować różne inne formy działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie Gminy.

Rozdział III. Organy Biblioteki

§8

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Kierownik.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wijewo w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Kierownik kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

5. Wójt wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego

    zwierzchnikiem służbowym.

Rozdział IV. Organizacja Biblioteki

§9

1.Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin korzystania z  usług bibliotecznych nadanych przez Kierownika.


§10

1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

3.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk pracy określone w odrębnych przepisach.

4. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Wijewo działającego w imieniu organizatora.

 

Rozdział V. Gospodarka finansowa Biblioteki

§11

1.Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości  instytucji kultury.

2.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteka jest plan finansowy, ustalony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

3.Działalność  Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu gminy, darowizn i innych źródeł.

4.Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Gminy Wijewo na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Kierownika Biblioteki i przekazanego Wójtowi Gminy Wijewo. 

5.Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Wijewo.

6.Kierownik corocznie w terminie do 31 marca przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki  za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wijewo.

 

 

Rozdział VI. Zmiany w statucie

§12

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Grażyna Adamczewska
Data wytworzenia 0000-00-00
Opublikował w BIP Agata Pochanke
Data opublikowania 2021-02-09 08:30:07
Ostatnio zaktualizował Agata Pochanke
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-09 08:32:59
Liczba wyświetleń 709
Historia zmian ZOBACZ