Raport o stanie Gminy Wijewo za rok 2020


Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Wójt opracował i przedstawił Radzie Gminy Wijewo Raport o stanie Gminy Wijewo za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje Raport o stanie Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

w gminie do 20.000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-06-11
Opublikował w BIP Paulina Zając
Data opublikowania 2021-06-11 07:59:23
Ostatnio zaktualizował Natalia Napieralska
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-11 08:03:24
Liczba wyświetleń 301
Historia zmian ZOBACZ