Obwieszczenie BRŚ.6220.3.2021 z dnia 11.10.2021 roku


obwieszczenie o wydanej opinii

Wijewo, dnia 11 października 2021 r.
BRŚ.6220.3.2021


OBWIESZCZENIE
Na podstawie Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.10.2021 r. znak WOOD-IV.4220.985.2021.MDK.4, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Wijewo informuje o wydanym postanowieniu w sprawie wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, że dla przedsięwzięcia: „Punkt skupu złomu i metali kolorowych na działce oznaczonej nr ewid. 856/2 w miejscowości Wijewo, gmina Wijewo” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wszelkich czynnościach w przedmiotowej sprawie strony powiadamiane będą za pomocą obwieszczeń zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wijewo.
Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Wijewo.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
WYWIESZONO DNIA………………..
ZDJĘTO DNIA……………………….
Wójt Gminy Wijewo
/-/ Mieczysław Drożdżyński
Sprawę prowadzi:
Waldemar Skrzypczak
Tel. 65 549 40 85 wew. 38

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Mieczysław Drożdżyński
Data wytworzenia 2021-10-11
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-10-11 14:41:13
Ostatnio zaktualizował Natalia Napieralska
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-11 14:41:54
Liczba wyświetleń 182
Historia zmian ZOBACZ