Obwieszczenie BRŚ.6220.3.2021 z dnia 11.10.2021 roku


obwieszczenie o zgromadzeniu materiału

Wijewo, dnia 11 października 2021 r.
BRŚ.6220.3.2021


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Wijewo zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt skupu złomu i metali kolorowych na działce oznaczonej nr ewid. 856/2 w miejscowości Wijewo, gmina Wijewo”
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wszelkich czynnościach w przedmiotowej sprawie strony powiadamiane będą za pomocą obwieszczeń zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wijewo.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. W związku z tym informuje się, że w przedmiotowej sprawie można złożyć (pisemnie lub ustnie) uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Wijewo, Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 14, I piętro.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Wijewo.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

WYWIESZONO DNIA………………..
ZDJĘTO DNIA……………………….
Wójt Gminy Wijewo
/-/ Mieczysław Drożdżyński
Sprawę prowadzi:
Waldemar Skrzypczak
Tel. 65 549 40 85 wew. 38

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Mieczysław Drożdżyński
Data wytworzenia 2021-10-11
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-10-11 14:36:37
Ostatnio zaktualizował Natalia Napieralska
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-11 14:42:14
Liczba wyświetleń 182
Historia zmian ZOBACZ