Obwieszczenie BRŚ.6220.3.2021


Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zwanym dalej kpa) Wójt Gminy Wijewo zawiadamia, że:

1.       na wniosek osoby Firmy PPH ZŁOM – HANDEL TOMASZ SKRZYPCZAK, ul. Powstańców Wlkp. 37, 64-150 Wijewo, z dnia 8 czerwca 2021 r. (data wpływu z dnia 9 czerwca 2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BRŚ.6220.2.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt skupu złomu i metali kolorowych na działce oznaczonej nr ewid. 856/2 w miejscowości Wijewo, gmina Wijewo”

2.       pismem z dnia 14 czerwca 2021 r. znak: BRŚ.6220.3.2021, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy                   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z prośbą o opinię czy w sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-06-17
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-06-17 09:45:38
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-17 09:50:10
Liczba wyświetleń 254
Historia zmian ZOBACZ