Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIII/115/2004

Uchwała nr XXIII/115/2004

Numer uchwały: 2004/23/115
Numer sesji: 23
Rok: 2004


UCHWAŁA NR XXIII/115/04
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 03 grudnia 2004r.


w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXII/107/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

             § 1


Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXII/107/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok:

1. Skreśla się dotychczasową treść w § 2 ust. 5, a nowa treść otrzymuje brzmienie: § 10 Uchwały Nr XXII/107/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: W wydatkach ustalonych w § 2 określa się na finansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 806.303,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. W Załączniku Nr 1 skreśla się dotychczasową treść, a nowa treść otrzymuje brzmienie: rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” plan 765.620,-, zwiększenia 53.912,-, zmniejszenia 0,-, po zmianach 819.532,-.
3. W Załączniku Nr 2 skreśla się dotychczasową treść, a nowa treść otrzymuje brzmienie: rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatki bieżące z wyodrębnieniem: plan 266.833,-,  zwiększenia 5.000,-, zmniejszenia 0,-, po zmianach 271.833,-.

  1. W Załączniku Nr 3 po stronie wydatków skreśla się następującą treść: dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 14.199,-, zwiększenia 6.824,-, zmniejszenia 0,-, po zmianach 21.023,-, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan 14.199,-, zwiększenia 6.824,-, zmniejszenia 0,-, po zmianach 21.023,-,  wydatki bieżące plan 14.199,-, zwiększenia 6.824,-, zmniejszenia 0,-, po zmianach 21.023,-

     § 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 października 2004r. i podlega ogłoszeniu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie