Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXI/103/2004

Uchwała nr XXI/103/2004

Numer uchwały: 2004/21/103
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA NR XXI/103/04
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 02 września 2004r.


w sprawie zmiany do Uchwały Nr XX/102/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XX/102/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok:

W Załączniku Nr 1 skreśla się treść brzmienia:
dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 24.199,- zwiększenia 100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 24.299,-, rozdział 90095 „Pozostała działalność” plan 8.000,- zwiększenia 100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 8.100,-, § 0590 „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” plan 0,- zwiększenia 100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 100,-.

W Załączniku Nr 1 skreśla się dotychczasową treść, a nowa treść otrzymuje brzmienie:
dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan 1.134.130,- zwiększenia 2.100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 1.136.230,- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” plan 70.000,- zwiększenia 1.100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 71.100,- § 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” plan 12.000,- zwiększenia 100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 12.100,-.

W Załączniku Nr 5 skreśla się treść brzmienia „Modernizacja boiska sportowego we wsi Wijewo”, a nowa treść otrzymuje brzmienie „Zakup sprzętu nawadniającego na boisko sportowe we wsi Wijewo”.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 czerwca 2004r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie