Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVIII/05

Protokół Nr XXVIII/05
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
28 kwietnia 2005 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania budżetu za 2003 rok
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

1/ opinia do wykonania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ dyskusja,
 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r,

2/ udzielenia absolutorium dla Wójta gminy Wijewo
3/ zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
4/ zmiany uchwały NR XXVII/137/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
5/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wijewo.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
 1. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Genowefa Zielnica - należy podjąć działania zmierzające do oczyszczenia stawu przy
ul. Kepińskiej , zanieczyszczenie jest coraz większe .
Wiesław Schwarz - ze względu na istniejące niebezpieczeństwo oznakowanie zakręcie w
Potrzebowie jest konieczne,
Stanisław Kasperski - w tym roku mija 60 lecie podpisania traktatu o przynależności
Wijewa do Polski. Zaproponował ufundowanie pamiątkowej tablicy i zamontowanie
jej na budynku gdzie podpisano traktat. Jest to wydarzenie historyczne ,które
należałoby upamiętnić.
Radosław Zamiatała - było by to okazja do zamanifestowania polskości.
Edwin Wojciech - stan budynku jest zły, wymaga remontu. , należy zapytać właściciela czy
wyrazi zgodę.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował o działaniach gminy jakie zostały podjęte w okresie od ostatniej Sesji.
4.04. - odbyło się w Potrzebowie posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP, gdzie omówiono
przebieg uroczystości w Wieleniu, obchody Floriana oraz modernizacje remizy w
Potrzebowie
- uczestniczyliśmy z delegacją w pogrzebie P. Jana Bajona
8,04 - odbyło się spotkanie z przedstawicielkami KGW w Potrzebowie i zebranie KGW
w Miastku
9,04 - dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowych pomieszczeń przedszkola przy
ul. Powstańców WLkp.
14.04. - gościliśmy delegację gminy Tarnówek. Celem wizyty było zapoznanie się
z organizacja ą oświaty na terenie gminy.
 • odbyło się zebranie robocze w Zaborówcu d ot, budowy i przebiegu chodnika.,

18.04. - posiedzenia odbyły Komisje rady Gmin y.
19.04. - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich na posiedzeniu
plenarnym podsumował działalność w roku ubiegłym,
20.04. - dokonaliśmy wizji lokalnej stanu remizy w Potrzebowie ,
- spotkałem się z przedstawicielem firmy „HASKIEL” - firma Szwecka dofinansująca
inwestycje.,
21.04 - spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych na którym omówiono zasady
przyznawania dodatków mieszkaniowych w związku z późnym opublikowaniem
nowych zasad,
22.04 - odbył się przetarg na wykonanie nawierzchni ul. Wschowskiej. Przetarg ze względu
na wadliwość ofert został unieważniony.
 • odbył się IV Zjazd Stowarzyszenia Region Leszczyński, gdzie omówiono planu dotyczące budowy ścieżek rowerowych.
 • Rada Powiatu Leszczyńskiego odbyła posiedzenie plenarne podsumowujące rok poprzedni.
  25.04 - spotkaliśmy się w Potrzebowie przy remizie aby omówić prace remontowe.
  26.04 - podpisana została umowa z biurem pracy na zatrudnienie 6 osób do prac w ramach
  akcji „rowy”

  Ad. pkt. 5

  Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 18 .o4. br odbyło się posiedzenie komisji na którym omówiono szczegółowo wykonanie budżetu za 2004 rok.
  Poprosił Wójta o przedstawienie najważniejszych elementów informacji z wykonani budżetu gminy.
  Wójt - odczytał część opisowa wykonania budżetu za 2004 rok, stwierdził, że rozpoczynając rok 2004 mieliśmy świadomość deficytu w wysokości 200 tys., zł.. Dzięki poczynionym staraniom uzyskaliśmy dodatkowe środki i nie było potrzeby zaciągania pożyczki. Wykonanie budżetu za 2004 rok należy uznać za pomyślne.
  Poinformował zebranych o pracy urzędu gminy w roku 2004. Przedstawił ilość załatwionych spraw, wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń na poszczególnych stanowiskach urzędu.
  Zapoznał z praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Ad. pkt. 6

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2004 rok odczytała radna Genowefa Zielnica . Odczytała treść pisma jakie Komisja wystosowała na ręce Przewodniczącego po dokonanej kontroli realizacji wydatków i dochodów.
  Informacja stanowi zał. Nr 4

  Ad. pkt. 7

  1/ Uchwałę składu orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2004 rok odczytał Wójt Gminy - Ireneusz Zając.
  Uchwała stanowi zał. Nr 5

  2/ Uchwałę składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady - Stanisław Kasperski
  Uchwała stanowi załącznik Nr 6

  3/ dyskusja
  1/ W imieniu komisji Budżetowo Socjalnej głos zabrał przewodniczący Henryk Rygusik
  Stanowisko komisji stanowi zał. Nr 7
  2/ W imieniu Komisji Gospodarczej s głos zajęła przewodnicząca Urszula Rimke.
  Stanowisko komisji stanowi zał. Nr 8
  Ad. pkt. 8

  1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/04 Rady Gminy
  Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r,
  Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
  Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVIII/139/05 w sprawie zmiany Uchwały
  Nr XXV/127/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany
  w budżecie gminy na 2004 r,
  Uchwała stanowi załącznik Nr 9
  2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo za 2004
  rok przedstawił Przewodniczący obrad.
  Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
  Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVIII/140/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
  Uchwała stanowi załącznik Nr 10

  3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok przedstawiła Skarbnik
  Gminy. Poinformowała, że dokonuje się zwiększenia w związku z wpływami z sprzedaży
  i dzierżaw, dotacji na zadania własne oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne na GOK.
  Do treści przedstawionej uchwały zebrani nie wnieśli poprawek .
  Uchwała rady Gminy Nr XXVIII/141/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 20005 rok podjęta została jednogłośnie.
  Uchwała stanowi załącznik Nr 11
  4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/05 w sprawie zmian w budżecie
  gminy na 2005 rok przedstawiła Elżbieta Wolnik.
  Stwierdziła, że jest to uchwałą porządkowa, ponieważ reguluje wcześniejsze błędy pisarskie
  i matematyczne.
  Do treści przedstawionej uchwały zebrani nie wnieśli poprawek .
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/142/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/05 w sprawie zmian w budżecie
  gminy na 2005 podjęta została jednogłośnie.
  Uchwała stanowi zał. Nr 12
  5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez
  Gminę Wijewo. Przedstawił Przewodniczący Rady.
  Wójt - poinformował, że władnym do tworzenia sieci szkolnych jest rada Gminy. Przedszkole zmieniło swoją siedzibę oraz ilość oddziałów dlatego odnowienie, zmiana poprzedniej uchwały jest niezbędna.. Włączenie klas „O” do przedszkola wynika z ustawy
  o oświacie..
  Do treści przedstawionej uchwały zebrani nie wnieśli poprawek .
  Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/143/05 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
  Uchwała stanowi zał. Nr 13

  Ad. pkt. 9

  Dorota Wolniczak -
  1/ pokrycie dachowe szkoły w Brennie i Wijewie wymaga pilnego remontu lub wymiany,
  2/ przystanek autobusowy w Brennie będzie przeszkadzał ekipom korzystającym
  z ciężkiego sprzętu w przypadku remonty dachu.. Zaproponowała zmianę jego lokalizacji
  na starym wysypisku.
  3/ czy jest możliwości zakupu busa osobowego. Szkoła organizuje różne wyjazdy na które
  potrzeby jest pojazd 6 -9 osób. Zmniejszyło by to koszty. Autobus kosztuje znacznie więcej.
  Edmund Wojciech - zapoznał zebranych z porządkiem obrad Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, gdzie udzielono staroście absolutorium oraz określono priorytety na rok bieżący, głownie podkreślono potrzebę remontów i budowy nowych dróg.
  Edwin Wojciech -
  1/ każdego roku był opracowywany kalendarz imprez gminnych. Jest to dobry zwyczaj, czy
  będzie w tym roku także.
  2/ na jakim etapie realizacji jest ul. Piaski,
  3/ na „Markwicowym „ jest nielegalne wysypisko, na Kalku przestawiono t6ablice, należy to
  uzupełnić,
  Marzanna Daleka -
  1/ co z przystankiem w Miastku ,
  2/ na drodze powiatowej za Brennem w kierunku Miastka przydrożne krzewy znów odrastają,
  należy je przyciąć,
  Tomasz Witek - postawienie znaków ostrzegawczych w Potrzebowie na skrzyżowaniu przy
  posesji P. Kaczmarka jest jak najbardziej zasadne.

  Ad. pkt. 10

  Wójt odpowiedział na zgłoszone interpelacje i wnioski.
  1/ Ostateczne rozwiązanie ścieków do stawu na Kępinie nastąpi w chwili wybudowania
  kanalizacji ściekowej. Na dzisiaj spróbujemy rozwiązać sprawę środkami doraźnymi.
  2/ w sprawie oznakowania drogi w Potrzebowie wystosujemy pismo do RDP,
  3/ tablica upamiętniająca podpisanie traktatu - jak najbardziej,
  4/ dachy w szkołach muszą być bezpieczne. W zależności o możliwości i ofert należy
  dokonać lub remontu lub wymiany pokrycia dachowego na bezpieczny.
  5/ propozycje nowej lokalizacje przystanku w Brennie poddaje pod rozwagę Komisji
  Gospodarczej.
  6/ obecnie użytkowany przez gminę polonez planujemy sprzedaż. Jeśli będzie możliwość
  zakupu w przystępnej cenie to dokonamy takiej inwestycji.
  7/ droga na ul. Piaski - nie ma odwołania musimy rozpocząć w tym roku. W jakim zakresie
  i za jakie pieniądze nie wiadomo. Najpóźniej we wrześniu rozpoczniemy prace.
  8/ dzikie wysypiska musza być likwidowane i ścigani ich twórcy.
  9/ modernizacja przystanku nie będzie trwała długo , należy uzgodnić z Rada Sołecka
  i Panem Walkowiakiem zakres prac.
  10/ krzewy przy drodze jeśli przeszkadzają to wystosujemy wniosek o ich wycięcie.
  Paulina Kasperska - jak co roku są zaplanowane imprezy, które odbywają się cyklicznie ,
  Jeśli jest taka potrzeba przygotujemy taki kalendarz imprez.

  Wójt - stwierdził , że tak wysoka realizacja budżetu za rok poprzedni jest wynikiem wzajemnej kontroli poczynań i podejmowanych decyzji. Podziękował za udzielone absolutorium.

  Ad. pkt. 11

  Przewodniczący rady uznał porządek obrad za wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zakończył obrad.


  Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie