Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVII/05

Protokół Nr XXVII/05
PROTOKÓŁ Nr XXVII/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 marca 2005 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania i wolne głosy radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja w sprawie

Stan zagrożenia przeciw pożarowego na terenie
gminy Wijewo za 2004 rok..
6. Stan Bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wijewo.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie :

1/ regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
2/ zbycia działki zabudowanej stanowiącej działkę geodezyjna
Nr 96/2 w Potrzebowie,
3/ ustalenia Statutu Sołectwa
4/ udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizowanych przez nią zadań
5/ zmiany w budżecie gminy na 2005 roku,
6/ wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo,
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Odpowiedzi na interpelacje
10. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIV Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta
i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania..
Ad. pkt. 3

Henryk Rygusik
1/ droga do Potrzebowa na odcinku przy lesie ponownie robią się dziury, wymaga naprawy.
2/ naprawy wymaga most na drodze gminnej w kierunku Śmieszkowa., oraz na drodze gminnej.
Stanisław Kasperski
1/ przedstawił odpowiedz Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca Koszenia rowów tylko na
łukach drogi. Stwierdził, że odpowiedz ta jest nie zadawalająca. Zbliżające się uroczystości
w Wieleniu wymagają większej kosmetyki otoczenia.
Aleksander Poszwiński
1/ w Zaborówcu na terenach przyległych do Ośrodka Zarybieniowego. Jest zrobione wysypisko.
2/ czy można się zapoznać z harmonogramem prac przy budowie chodnika w Zaborówcu.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie od ostatniej Sesji a miały wpływ na funkcjonowanie urzędu :
28.01. - wystosowany został do Ministra Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie zadania -
adaptacja zespołu Pałacowo-Parkowego.
- odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gdzie omówiono sprawy finansowania zadań z
zakresu ochrony środowiska oraz finansowanie klubów sportowych,
02.02. - zawarliśmy w imieniu gminy akt notarialny - sprzedając budynek po byłej szkole
w Radomyślu.
  • zwróciłem się do ambasady w Berlinie o wyznaczenie gminy partnerskiej

03.02.- odbyło się zebranie jednostki OSP w Zaborówcu,
04.02. - gościłem komendantów gminnych OSP , pracowników gmin ds. P-poż oraz
przedstawicieli Komendy Miejskiej Straży w Lesznie
05.02.- o0dbył się Bal Wójta,
09.02.- spotkałem się z przedstawicielkami KGW w Miastku i Potrzebowie,
10.01.- odbyło się zebranie jednostki OSP w Wijewie
- rozpoczął się pobór do Wojska rocznik 1986 z terenu naszej gminy
15.02.- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty SGiPW - gdzie omówiono :
- sprawę egzaminów zawodowych
  • sprawę awansu zawodowego nauczycieli

- odbyło się zebranie jednostki OSP w Potrzebowie, gdzie omówiono sprawę
remontu strażnicy.
18.02.- odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które
zorganizowała w Szkole w Brennie
21,02.- gościłem Komendanta PSP z Leszna P. Maliczaka, - omówiliśmy sprawę
dofinansowania zakupu samochodu-drabiny.
22.02.- uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Usług
Wodnych we Wschowie. Udało utrzymać się obecna cenę wody.
23.02.- posiedzenia odbyła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Leszczyńskiego
”Region Turystyczny”
24,02,- uczestniczyliśmy w obchodach 100 lecia urodzin naszej mieszkanki P. Pelagii Furmańczak
z Brenna.
1.03.- powołałem do pełnia obowiązków Dyrektora Szkoły P. Grzegorza Cielęckiego, w związku
z przejściem na emeryturę P. Grzegorza Milczarka.
03.03 - odbyło się zebranie wiejskie, w Brennie , gdzie wyrażono zgodę na sprzedaż drugiej części
budynku po szkole.
07.03.- odbyło się zebranie wiejskie w Potrzebowie,

09,03. - odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej wsi Potrzebowo z Zarządem Dróg Powiatowych
w Lesznie odnośnie budowy drogii.
  • obchody 20 lecia powstania KGW w Miastku.

10.02.- Urząd Gminy odwiedziła młodzież ze Zespołu Szkół w Brennie. - zapoznali się z praca
urzędu,
11.03.- swoje posiedzenie odbyły Komisje Rady Gminy,
12.03. - odwiedziłem targi rolnicze w Lesznie oraz stoisko Wijewskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego .
14-18.03 - skorzystałem z zaproszenia WOKSWS w Poznaniu, który zorganizował wyjazd do
Strasburga i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego
22.03 - przeprowadziłem rozmowę na temat dofinansowania sztandary dla Policji w Lesznie
  • odbyło się zebranie wiejskie w Zaborówcu,

23.03. - odbył się pogrzeb byłego Sołtysa, Radnego , działacza społecznego P. Jana Bajona
24. 03 - rozmawiałem z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o możliwości
dofinansowania ul. Piaski.
25. 03. - spotkaliśmy się z przedstawicielami SANEPIDU w celu dokonania odbioru pomieszczeń przedszkola. Uzyskano pewne ustępstwa. Rysuje się szansa na możliwość utworzenia kuchni.
- gościłem Kierownika Biura Powiatowego ARIMR w Lesznie. Uzyskaliśmy zgodę na
dyżury pracowników przyjmujących wnioski o dopłaty bezpośrednie w gminie.

Ad. pkt. 5

1/ Stan zagrożenia przeciw pożarowego przedstawił opiekun z ramienia Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie Jarosław Szolc
Poinformował, że w roku 2004 zanotowano 824 zdarzenia z tego 26 na terenie gminy Wijewo.
6 pożarów i 18 zdarzeń. Zauważa się tendencje malejąca w pożarach. Rośnie natomiast ilość zagrożeń innych typu: pszczoły, osy, oraz wyjazdy do wypadków drogowych.
Jednostki wymagają specjalnego przygotowanie do akcji ratowniczych z owadami.
Komenda Miejska PSP w Lesznie organizuje szkolenia dla strażaków ochotników. Kierunek szkoleń zależy od zapotrzebowania jakie złożą jednostki gminne.
Podziękował za fachowe wykorzystanie środków przyznanych jednostkom z systemu krajowego.
Stanisław Wolniczak - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPO w Wijewie poinformował o bieżących sprawach straży na terenie gminy.
Informacja stanowi zała. Nr 5.
2/ Komendant Rewiru dzielnicowych w Wijewie Pan Ryszard Samuś przedstawił stan
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Stwierdził, że w 2004 roku ujawniono 24 zdarzenia kryminalne w tym 1 rabunkowe, 15 kradzieży. Według statystyk do najbardziej niebezpiecznych dni należą : poniedziałek, czwartek i piątek. Największa ilość zdarzeń została odnotowana w :
Wijewie - 10
Brennie - 9
Zaborówcu - 1
Do podstawowych zadań policji w Wijewie należały : wykrywanie przestępstw, patrole oraz zabezpieczenie imprez lokalnych.
Komendant Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - Tadeusz Paulii przedstawił statystykę zdarzeń w skali powiatu i województwa. .
Zwrócił uwagę na preferencje policji tz. 3-P ( prędkość, pijaństwo, pasy)
Podziękował za pomoc dla Komisariatu w Wijewie. Zapewnił, że w roku bieżącym zostanie zakupiony dla Wijewa nowy radiowóz. Zwrócił uwagę na szczególne wymagania co do zabezpieczenia porządku w okresie sezonu letniego, Zapewnił o wsparciu z zewnątrz.
W związku z przeniesieniem Komendanta Samusia na inny komisariat podziękował mu za lata pracy w Wijewie .
Przedstawił nowego Komendanta - mianowanego na to miejsce Mł. Aspiranta Tomasza Witka.
Przewodniczący Rady oraz Wójt w imieniu zebranych podziękowali P. Ryszardowi Samusiowi za współprace w trakcie pełnienia funkcji komendanta Rewiru w Wijewie.
Ponadto podziękowali za współprace P. Grzegorzowi Milczarkowi , który przeszedł z funkcji Dyrektora Szkoły w Wijewie na emeryturę.
Wójt poinformował, ze odejścia wiążą się z nowymi osobami. W ostatnim okresie wypowiedzenie złożył Dyrektor GOK. Przedstawił P. Paulinę Kasperską, która została powołana na to stanowisko.
Ruszard Samnuś - podziękował za 6 i pół roku współpracy z władzami i społeczeństwem tej
gminy. Następcy życzył powodzenia w pracy.
Grzegorz Milczarek - podziękował za współprace w czasie 16 lat pracy w gminie Wijewo jako
dyrektor szkoły. Podkreślił, że nie zawsze wszystko się udawało, ale w dużym stopniu wpływ
na to miały finanse. Zapewnił o dalszej pracy z młodzieżą.

Ad. pkt 7

1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
przedstawiła Pani Maria Nowicka.
Podkreśliła, że na wypłatę zasiłków gmina potrzebowałaby 115 tys. zł. Ministerstwo przyznało dla naszej gminy 16 800 co wystarczy na najniższy zasiłek przez 1 miesiąc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przyjęty na posiedzeniu komisji tj. obejmujący
3 stopnie
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/133/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów przyj eta zosta la jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
2/ projekt uchwały w sprawie zbycia działki zabudowanej stanowiącej działkę geodezyjna
Nr 96/2 w Potrzebowie, przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/134/05 w sprawie zbycia działki zabudowanej stanowiącej działkę geodezyjna Nr 96/2 w Potrzebowie przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6
3/ projekt uchwały w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści statutu uzgodnionego na posiedzeniu Komisji nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/135/05 w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
4/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizowanych przez nią zadań przedstawiła Skarbnik Gminy.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/136/05 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nią zadań przyjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
5/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 roku przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, ze zmiany dotyczą zwiększenia budżetu w związku z otrzymana ostateczna wersja subwencji oraz na dożywianie uczniów.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/137/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
6/ Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
Przewodniczący rady .
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych uwag .
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXVII/138/05 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo przyjęta została stosunkiem głosów :
Za - 11
Przeciw - 1
Wstrzymujących się - 2
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

Ad. pkt. 8

Paulina Kasperska - podziękowała za zaproszenie. Stwierdziła, że jest to dla niej duże wyzwanie,
któremu postara się sprostać. Posiada wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu
rachunkowości i bankowości.. W roku bieżącym broni tytułu magistra z dziedziny finanse
gminy

Ad. pkt. 9

Wójt udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i wnioski :
1/ jeśli most jest po stronie gminy Sława to należy rozmawiać z tamtejszymi przedstawicielami.
Nie możemy inwestować w nie nasze mienie.
2/ pracownik gminy pojedzie i zobaczy most przy posesji P. Garczyńskiego.
3/ uważam, że Rejon Dr óg Wojewódzkich jeszcze nie został zawiadomiony o uroczystościach w
Wieleniu. I ,że akcja sprzątania będzie przeprowadzona. Jeśli będzie potrzeba to wyślemy ludzi.
4/ wysypisko należy do właściciela gruntu, należy go ustalić i nakazać sprzątnięcie,
5/ przygotowania do budowy chodnika w Zaborówcu są w początkowej fazie. Brak kosztorysów
i planów, dlatego nie można jeszcze ustalić jakiegokolwiek harmonogramu prac.
6/ gmina może dofinansować tylko instytucje pożytku publicznego - KGW nie jest taka instytucja.
Na WDK w Potrzebowie są pieniądze, jeśli dyrekcja wygospodarujecie i pozostanie coś to
można przeznaczyć na zakup talerzy.
Wójt poinformował. że 30 marca br. rozpoczęło działalność przedszkole w nowym obiekcie. Zostało odebrane i udostępnione przez wiele instytucji. Jest szansa, że będzie kuchnia i pełne wyżywienie
Edwin Wojciech - podziękował, za starania umożliwiające składania przez rolników wniosków
o dopłaty w gminie. Gdzie należy składać wnioski o równanie dróg polnych- w gminie
czy bezpośrednio u P. Rygusika.
Radosław Zamiatała -0 jeśli wejdzie obowiązek szkolny od 6 lat to szkoła w Wijewie będzie
potrzebowała nowych lokali.
Marzanna Daleka - należy dokonać regulacji oświetlenia. Lampy świecą się za długo.
Wójt
- równiarka i pług odśnieżny należ do dyspozycji Sołtysów. 2 razy w roku można równać
drogi polne w ramach budżetu. Jeśli jest potrzeba więcej należy uzgodnić z gminą.
- jeśli będzie potrzeba dobudowania sal lekcyjnych to będzie my myśleć, adaptować lub budować
będziemy nowe.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował zebranym oraz gościa i zakończył obrady .

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie