Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVI/06

Protokół Nr XXXVI/06

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
08 lutego 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat :
1/ stanu zdrowotności mieszkańców gminy,
2/ stan zagrożenia publicznego na terenie gminy w 2005r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ zmiany uchwały Nr XXXIV/189/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
2/ dochodów własnych jednostki budżetowej Urzędu Gminy WIJEWO.
3/ zbycia płyt stropowych oraz drogowych znajdujących się na działce 347/17 w Wijewie.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXV Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości jak i obecna na sali młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkól w Brennie.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania..
Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - w celu usprawnienia pracy spółki wodnej zaproponował
przeznaczyć część funduszy na zatrudnienie osoby, która zajęła by się wypełnianiem
wniosków o dotacje, ściągalnością składek , prowadzeniem dokumentacji i
bieżącymi sprawami spółki.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym obejmowało :
31.12. - pożegnanie „Starego Roku”, które odbyło się na 3 salach,
2.01 - spotkałem się z P. Anna Maciorek przedstawicielem Marszałka Województwa , która
sprawuje opiekę nad projektem unijnym
3.01 - spotkałem się z wykonawcami ul. Piaski w sprawie wjazdów na posesje
5.01 - odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Zaborówiec na temat budowy chodnika
- przystąpiliśmy do opracowania planu ochrony środowiska ponieważ jest już uchwalony
plan wojewódzki i powiatowy na bazie których będzie opracowywany gminny plan,
7.01 - odbył się bal sportowców na sali w Wijewie.
8.01 - Zespół Szkól w Brennie zorganizował imprezę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
9.01 - gościłem P. Wereszko z Przylesia, który prosił o wsparcie przy budowie domu
- spotkałem się z P. Sibińscy z Leszna w sprawie sprzedaży plaży w Wijewie przy granicy
z Wieleniem.
11.01 - radni powiatowi z gminy Wijewo poinformowali Wójta o bieżących decyzjach Rady
Powiatu.
12.01 - odbyło się w Wijewie powiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich.
Omówiono sprawy inwestycyjne
- odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Potrzebowie
13. 01 - odbyłem spotkanie robocze z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w Wijewie.
15.01 - odbyła się cykliczna impreza jednostki OSP w Brennie pod hasłem - Strażacy swemu
społeczeństwu.
    1. w Urzędzie Marszałkowskim wspólnie z P. Skarbnik podpisaliśmy umowę na

dofinansowanie renowacji Zespołu Pałacowo Parkowego w Wijewie..
17.01 - jednostka POSP w Brennie odbyła coroczne zebranie sprawozdawcze .,
- odbyło się podsumowanie działalności sportowej na terenie gminy, Zajęliśmy 62 miejsce
w Polsce a 9 w województwie.
19.01 - spotkałem się z P. Zenonem Majewskim z TP.SA w sprawie budowy szeroko
pasmowego Internetu Neostrady o zasięgu 5 km.
- GOPS zorganizował uroczystość Dnia Babci i Dziadka
24,01 - Spółka oczyszczania miasta. - udział w spotkaniu w UM w Lesznie
25.01 - Kółko rolnicze w Brennie zorganizowało spotkanie z rolnikami oraz instytucjami
obsługującymi rolnictwo.
27.01 - odbyło się posiedzenia komisji Rady Gminy.
31. 01 - odbyłem spotkanie robocze z Komendantem Hufca Harcerskiego Panem Fanciszkiem
Tryblem
3.02 - przeprowadziłem rozmowę na temat Spółki SOM.
4. 02 - odbył się coroczny Bal Wójta.
7.02 - przewodniczyłem posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Turystycznego
„ Region - Leszno „


Ad. pkt. 5

Informacje na temat stanu zagrożenia publicznego na terenie gminy przedstawił
1/ Kierownik Rewiru dzielnicowych w Wijewie Tomasz Witek.,
Informacja stanowi załącznik Nr 3
2/ zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie Andrzej Kuciak poinformował, że
w porównaniu z innymi gminami podległymi Komendzie Miejskiej Wijewo należy do spokojniejszych w 2005 zanotowano : 2 wypadki i 28 przestępstwa. Wykrywalność zdarzeń na terenie gminy wynosi 73 %.
Podziękował za zrozumienie ze strony władz gminy potrzeb policji.

Wójt potwierdził fakt, że rok 2005 nie należał do najgorszych pod względem bezpieczeństwa publicznego. Rozumiemy potrzeby i będziemy starać się w miarę naszych możliwości pomagać
w utrzymaniu porządku. Dowodem tego jest utworzenie konta, gdzie zbierane będą środki na nowy radiowóz. Podkreślił ważna rolę oddziałów ratowniczych OSP, które też chętnie służą naszemu społeczeństwu i tez potrzebują pomocy finansowej. Złożył najlepsze życzenia wszystkim policjantom.

Informacje na temat stanu zdrowotności mieszkańców gminy złożyła Kierownik NZOZ
„ SANATIO „ Pani Agnieszka Karczmarek.
Przedstawiła statystykę zachorowań w poszczególnych latach

2001

2002

2003

2004

2005

15 555

15 164

16 875

17 334

23 107


Jak wynika z przedstawionych liczb liczba chorujących zwiększa się z roku na rok.. Zdarzają się pacjenci, który przychodzą 2 razy w tygodniu. Zauważyłam, że zbyt często odwiedzają lekarza, chociaż nie ma takiej potrzeby. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca za każdego pacjenta 5 zł. oraz 50 gr miesięcznie na diagnostykę.
Lekarz ginekolog rozliczany jest na podstawie tz. punktów.
W roku 2004 wykonane zostało 1 441 porad a w roku 2005 1 382 porad.. Na rok 2006 otrzymaliśmy o 1/3 punktów mniej.
W roku 2005 udzielono o 20 % ponad limit, co do dnia dzisiejszego nie zostało uregulowane
W 2006 wprowadzono 2 programy
1/ badanie szyjki macicy - gdzie za poradę fundusz płaci 20 zł. a faktyczny koszt wynosi 22 zł.
Ze względu na brak p[okrycia kosztów program nie będzie realizowany.
2/ choroby układu krążenia- programem tym objęte zostaną osoby w wieku od 35 do 55 roku
życia Głównym celem tego programu jest wykrycie choroby wieńcowej. Rozpoczęto już
wprowadzanie tego programu.

W 2005 roku zachorowano na cukrzyce zwiększyła się o 20 osób ponadto stwierdzono
- 16 przypadków choroby wieńcowej, ,
- 14 przypadków chorób serca
- 10 przypadków nowotworów,
Korzystając z obecności dyrektorów szkól poinformowała, że lekarz nie ma obowiązku wypisywania zwolnień lekarskich dla dzieci i młodzieży takie prawo mają rodzice. Zdarza się wiele przypadków , że przychodzą po zwolnienia robiąc tym niepotrzebna kolejkę..
Pani Karczmarek poinformowała, że jest możliwość przyjmowania logopedy w przychodni,
w takim przypadku byłaby konieczna częściowa refundacja ze strony gminy.
Raz na dwa tygodnie może przyjmować psycholog i psychiatra ale odpłatnie.
Zwiększyła się liczba pielęgniarek oraz możliwość korzystania z opieki długoterminowej. Zakres takich usług posiada pielęgniarka z Zespołu Opieka oraz pielęgniarka z przychodnio. Ogólnie można mieć 5 osób pod opieką. Obecnie opieka długoterminową objętych jest 10 osób.
Genowefa Zielenica - dlaczego na pacjenta jest tylko 5 zł. Gdzie SA pozostałe pieniądze.
Agnieszka Karczmarek - pieniądze w ramach FOZ dzielone SA na farmację, szpitale,. W porównaniu z innymi krajami płacimy niskie składki ubezpieczeniowe, dlatego wychodź takie stawki.
Ireneusz Dydyna - SANATIO jest zakładem niepublicznym, dlaczego nie wprowadzi Pani
dodatkowych opłat na programy profilaktyczne.
A. Kaczmarek - NFZ. Sobie nie życzy abyśmy to robili, jeśli tak to nakłada kary.
Wiesław Szchwarz - pogotowie powinno przyjeżdżać z Leszna i Wolsztyna, powinien być wybór.
A. Karczmarek - upoważnienia na przewóz wydawane SA na Leszno i Wolsztyn. Karetka zawozi zgodnie z rejonizacja czyli do Leszna
Aleksander Poszwiński - czy karetka z Wolsztyna może zawieść do szpitala do Leszna.
A. Kaczmerek - nie ma takiej możliwości.
Henryk Rygusik - gdzie jest problem aby lekarz wystawił dziecku zwolnienie,
A. Karczmarek - obowiązuje rozporządzenie z którego wynika, że rodzic jest upoważniony do wystawiania zwolnień z zajęć szkolnych . Ze strony przychodni jest to dodatkowa niepotrzebna biurokracja.
Stanisław Kasperski - pacjenci na rehabilitacje kierowani są do ośrodków poza gminę, czy
jest możliwość świadczenia takich usług na miejscu.
A. Karczmarek - część sprzętu do rehabilitacji została zakupiona wcześniej przez przychodnię. NZ, preferuje duże ośrodki , takie przychodnie jak nasza nie otrzyma refundacji za prowadzona rehabilitację.. Obecnie część sprzętu jest wypożyczona wśród pacjentów. Ja jestem za utworzeniem takiej sali rehabilitacji ale przy braku refundacji nie stać mnie.
Udostępnię sprzęt jeśli zgłosi się ktoś, kto będzie to prowadził odpłatnie.
Wójt - opieka zdrowotna naszych mieszkańców prowadzona jest przez NZOZ Jestem za tym aby opieka była prowadzona przez szpital w Lesznie, nie zgadzam się na usługi medyczne i pogotowia z Wolsztyna.
Po przeliczeniu przedstawionych danych wynika, że na 1 mieszkańca przypada 7 wizyt rocznie
Minister zdrowia obiecał, że lekarz otrzyma pieniądze za leczenie a nie za pacjenta , na razie są to tylko obietnice.
Obecnie na rehabilitacje nie ma pieniędzy, dobrze, że nie przystąpiliśmy do tego wcześniej bo byłyby teraz kłopoty. Nie zadawala jednak fakt, że rolnicy wymagający rehabilitacji nie naja do niej swobodnego dostępu.
Dobrze, że gmina Wijewo nie przystąpiła do dofinansowania podstacji pogotowia w Przemęcie funkcjonuje tylko kilka godzin dziennie co nie spełnia oczekiwań.
A. Karczmarek - podstacja w Przemęcie miała być czynna w godzinach od 18 - 8 , nie otrzymała karetki, ponieważ są spory pomiędzy Wolsztynem a Kościanem.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/189/05 w sprawie budżetu
gminy na 2006 r. przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI.198/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/189/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 r podjęta została jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5
2/ Projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostki budżetowej Urzędu Gminy
Wijewo przedstawił przewodniczący rady.
Wójt - wyjaśnił, że na koncie tym będą zbierane środki m.in. na samochód policyjny, dlatego w § 2 pkt 1 jest określone, że środki te będą celowe i wykorzystane zostaną zgodnie z wola darczyńcy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy NR XXXVI/199/06 w sprawie dochodów własnych jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
3/ Projekt uchwały w sprawie zbycia płyt stropowych oraz drogowych znajdujących się na
działce 347/17 w Wijewie przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - pozostały nie wbudowane elementy, które można sprzedaż . Nowy właściciel zgodził się , że do 15 marca br. mogą tam leżeć. Wycenione zostały na ok. 31 tys. Sprzedaż nastąpi w przetargu otwartym.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/200/06 w sprawie zbycia płyt stropowych oraz drogowych znajdujących się na działce 347/17 w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
Ad. pkt. 7

Wójt stwierdził, że trudno odpowiedzieć na pytanie dot, zatrudnienia pracownika ds. Spółki Wodnej nie zapoznawszy się z przepisami. Po szybkich obliczeniach 1/2 etatu kosztowała by około 6 330 zł. - przy minimalnym wynagrodzeniu.

Ad. pkt. 8

Sławomir Rydlichowski - jako prowadzący działalność gospodarcza na terenie Brenno Ostrów
zwrócił się z zapytaniem, co Rada Gminy robi w kierunku aby można było odtwarzać
muzykę bez problemów. Odtwarzana muzyka ma charakter towarzyszący prowadzonej
działalności.
- brzegi jeziorne zalegają śmieci,
Stanisław Kasperski - planujemy odbycie Sesji na przełomie marca i kwietnia poświęconej tematowi funkcjonowania ośrodka Brenno Ostrów.
Aleksander Poszwiński - jeśli był Pan ukarany za używanie urządzeń nagłaśniających to należy z
ta sprawa zwrócić się do sadu. Rada Gminy nie jest jednostka nadrzędną kompetentna do
rozstrzygania tego typu spraw,
Sławomir Rydlichowski - jeśli nic w tej sprawie nie zmieni się na lepsze to bez tego dodatku
prowadzenie działalności handlowej będzie nieopłacalne.
Wójt - powstały na Brennie ostrów konflikt nie dotyczy wszystkich mieszkańców . Nie będę wchodził w konflikt jednostronny ponieważ dotyczy to 1-2 osób. Prowadzenie działalności nie może wychodzić poza pozwolenia. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego ma kompetencje i możliwość sprawdzania wysokości emitowanej muzyki.
Aby wydzielić strefę rozrywkową należy wcześniej uporządkować teren geodezyjnie .
Zaproponował w miesiącu marcu spotkanie wszystkich zainteresowanych( podmioty gospodarcze, właściciele domków, policja, ochrona środowiska, właścicieli Brenno Ostrów, właściciela jeziora, rady prawnego) i wyjaśnienie konfliktowych kwestii.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący rady stwierdził , że porządek posiedzenia zaplanowany na dzień
8 lutego został wyczerpany. Podziękował za udział oraz dyskusje i zakończył posiedzenie Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.U C H W A Ł A Nr XXXVI/190/06
Rady Gminy Wijewo
z dnia 8 lutego 2006 roku.


w sprawie zbycia płyt stropowych oraz płyt drogowych znajdujących się
na działce nr 347/17 w Wijewie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:


§ 1
  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż płyt stropowych w ilości 146 szt. i płyt drogowych w ilości 5 szt., będących własnością Gminy Wijewo.
  2. Sprzedaży dokonać w drodze przetargu poprzez ogłoszenie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Kasperski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie