Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXV/05

Protokół Nr XXXV/05
PROTOKÓŁ Nr XXXV/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 grudnia 2005 rokuW posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia gminnego przez Wójta Gminy
2/ powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
3/ zamiaru likwidacji liceum profilowanego
4/ zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.
5/ zmiany uchwały Nr XXXIII/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
6/ ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2005 r.
7/ przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na XXXV Sesji Rady Gminy Wijewo nie zgłoszono interpelacji,

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji uczestniczył w :
27.12 - wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w spotkaniu w Przedszkolu
28.12 - podpisałem akt notarialny zbywający ośrodek zdrowia w budowie,
- oraz użytkowanie wieczyste placu po bazie Gminnej Spółdzielni użytkowany przez
P. Kowalewicza.
- spotkałem się z Prezydentem Leszna w sprawie szlaku konwaliowego. Przedstawiona
została propozycja finansowania jego renowacji ze środków unijnych .
Nawiązał do dyskusji jaka toczy się pomiędzy NFZ a Porozumieniem zielonogórskim oraz do skutków nie podpisania umów przez lekarzy.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia gminnego
przez Wójta Gminy przedstawił przewodniczący rady.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 190/05 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia gminnego przez Wójta Gminy podjęta została jednogłośni
Uchwała stanowi załącznik Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie. Przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 191/05 w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji liceum profilowanego przedstawił
Przewodniczący obrad.
Maria Nowicka wyjaśniła, że uchwała została przygotowana na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół. Utworzone liceum profilowane nie zdobyło aprobaty społecznej, mały lub brak naboru zmusza
dyrekcję do rezygnacji za tego typu szkoły.
Wójt - szkoła w dzisiejszych czasach winna dostosowywać swoją ofertę do potrzeb środowiska.
Zbyt mały nabór nie rozpoczęcie i pokrycie kosztów utrzymania. Opinia Starosty jest wymagana ponieważ jest to zadanie powiatu i musi być zgoda na prowadzenie szkoły średniej.
Radosław Zamiatała - obecnie funkcjonuje liceum dla dorosłych- uzupełniające. Jaki charakter
będzie miało nowe planowane liceum.
Wójt - planowane liceum będzie kontynuacja nauki dla kończących gimnazjum.
Do treści uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 192/05 w sprawie e zamiaru likwidacji liceum profilowanego podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 6
4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok. przedstawił
przewodniczący rady.
Skarbnik wyjaśniła , że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia środków w Przedszkolu oraz w dziale dowozy szkolne.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 193/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy na
2005 rok podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/05 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2005 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik wyjaśniła , żę uchwała ta stanowi korektę błędu jaki zakradł się w poprzedniej uchwale i został wskazany przez RIO w Lesznie.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 194/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
6/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem
2005 r. przedstawił przewodniczący obrad.
Elżbieta Wolnik - uchwała ta dotyczy środków zaplanowanych na budowę ul. Piaski i zespól pałacowo parkowy. Niepodjęcie uchwały spowodowałoby , że środki te przeszły by jako nadwyżka i ponownie należałoby przekazać je na wspomniane inwestycje
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 195/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2005 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
7/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Przedstawił Przewodniczący rady.
Józef Kubicki - Kierownik GOPS wyjaśnił, że zmiana statutu jest wymagana w związku
z dodatkowymi zadaniami jakie przejął OPS, a które muszą być uwzględnione w statucie.
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 196/05 w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 10
8/ Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu
w złotych przedstawił przewodniczący obrad.
Maria Nowicka - poinformowała, że nadzór wojewody wniósł zastrzeżenie co do sformułowania „ Rada Gminy ustala „ a powinno być „ Rada Gminy wyraża zgodę”
Do treści uchwały nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/ 197/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

Ad. pkt. 6. Brak interpelacji

Ad. pkt. 7

Genowefa Zielnica - zapoznała zebranych z informacja dotycząca organizowanych przez LSL kursach przygotowawczych dla kobiet obejmujących doradztwo w zakładaniu przedsiębiorstwa. Materiały szkoleniowe oraz dojazdy są bezpłatne. Szkolenia kończą się certyfikatem.
Najlepsze z opracowanych biznes planów będą nagradzane pożyczka bezzwrotna w wysokości
9 2oo zł.
Józef Kubicki - szkolenia będą prowadzone w Lesznie.
Edwin Wojciech - w planach MZWiKW jest uwzględniona wymiana linii wodociągowej, czy
chodzi tu o linie główną. Rozpoczęto ul. Piaski czy będzie później trzeba poprawiać aby ja
wymienić.

  • w niektórych miejscach chodnik jest zaznaczony bardzo wąsko, czy nie można

tego skorygować ,
Genowefa Zielnica - była propozycja utworzenia Przedszkolu drugiej zmiany, czy jest to sprawa
aktualna,
Stanisław Kasperski - zaapelował o udział w organizowanych w Brennie rozgrywkach z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ aby skorzystać z proponowanego przeszkolenia należy spełnić pewne warunki, które nie są
zawsze n łatwe, Jeśli będzie taka potrzeba będziemy pomagać w ich spełnieniu,
2/ wymiana linii głównej wodociągu nie pędzie robiona. Dokonana ekspertyza wykazała brak
takiej potrzeby,
3/ chodnik na ul. Piaski będzie taki jak wyjdzie w terenie. Jeśli posesje wchodzą na drogę to
spraw ich sumienia. Pomiary uaktualniające granice były by kosztowne i przesunęły realizację
zadania o co najmniej rok.
4/ w przedszkolu odbyło się zebranie , dyrektor zaproponowała utworzenie oddziału za
odpłatnością 40 zł. miesięcznie. . Rodzice wyrazili zgodę .

Ad. pkt. 8

Przewodniczący rady uznał , że porządek posiedzenia został wyczerpany. Złożył życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2006 roku


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie