Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXII/05

Protokół Nr XXXII/05
PROTOKÓŁ Nr XXXII/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
28 październik 2005 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności

stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
5.Stan przygotowania do sezonu zimowego 2005/2006.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.
2/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania, szczególne warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
3/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
4/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
5/ ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych.
6/ zmiany w budżecie gminy na 2005 r.,
7/ wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy drogi
 • ul. Wczasowa w Zaborówcu.

8/ zmiany uchwały Nr XXX/163?05 RG Wijewo z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2005 r.,
9/ wyrażenia zgody na wystąpienie do Funduszu Norweskiego o kapitał początkowy,
10 dofinansowania zakupu tomografu komputerowego,
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia zaproponował przyjęcie bez czytania. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez czytania..

Ad. pkt. 3

Na XXXII Sesji nie zgłoszono żadnych interpelacji .

Ad. pkt. 4

W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych w tym okresie spotkaniach, naradach i uroczystościach :
01.10 - wspólnie z Przewodniczącym RG i Prezes OG ZOSP uczestniczyłem w stawianiu
wiechy w Potrzebowie na nowym budynku remizy.
- wspólnie z Chórem „Hejnał” uczestniczyłem w przeglądzie zespołów śpiewaczych
w Święciechowie.
4.10. - spotkałem się z P. Sochalskim Przewodniczącym Gmin Nadobrzańskich, który poinformował o wyborze inżyniera kontraktu, który dokona analizy projektu odprowadzania ścieków i dokona uzupełnień.
5.10. - podpisałem z Państwem Kowalewicz protokół dotyczący sprzedaży użytkowania wieczystego bazy zakupionej od GS .
 • przeprowadziłem rozmowę z P. Szyszka kierownikiem biura geodezji
 • w spawie zasad przyjmowania wniosków.

6.10. - uczestniczyłem na zaproszenie Dyrektora Szkoły w pasowaniu uczniów klas I
9.10. - wraz ze społeczeństwem gminy uczestniczyliśmy w wyborach Prezydenta RP.
11.10. - odbyła się rejestracja przedpoborowych z naszej gminy.
13.10. - zostałem zaproszony na Inauguracje Roku akademickiego 2005/2006, która odbyła się
w Wyższej Szkole zawodowej w Lesznie.
17.10. - spotkałem się z Kombatantami naszej gminy. Omówiono stan obecny, problemy organizacyjne.
 • uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Edukacji , które odbyły się w Poniecu.
  1. - spotkałem się z Rada Sołeckiej wsi Brenno na posiedzeniu której omówiono sprawę modernizacji kuchni.
   • spotkałem się z Panem Osiejewskim w sprawie możliwości współpracy Wyższej Szkoły Zawodowej z gminą.

   21.10. - wspólnie z władzami gminnymi straży uczestniczyłem w przekazaniu sprzętu
   ratowniczego dla jednostek będących w systemie krajowym ratownictwa na kwotę
   17,5 tys. zł Jednostki gminne wygospodarowały środki na zakup aparatów tlenowych.
   22-26-10 - uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym na Litwę organizowanym przez WOKIS
   Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością samorządu a głownie szkół na Litwie.
   26.10 - Dyrektor Szpitala w Lesznie zwrócił się o dofinansowanie tomografu komputerowego.
   27.10 - odbyło się podsumowanie kontroli Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wydawania
   Zarządzeń Wójta.
   • przeprowadziłem rozmowę z Dyr. Departamentu Geodezji Urzędu Marszałkowskiego na temat możliwości dofinansowania budowy ul. Piaski z FOGR.

   Ad. pkt. 5

   Maciej Nowaczyk - przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
   podziękował za zaproszenie i zainteresowanie tematem.
   Poinformował, że rejon dysponuje 270 km. dróg wojewódzkich położonych na 6 powiatach.
   Utrzymanie zimowe jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy. Większość dróg zaliczona jest do 3 stopnia utrzymania ( odśnieżane na całości , posypywane tylko na wzniesieniach, zakrętach i okolice stawów) .
   Na utrzymanie zimowe jest zaplanowane 1 mil. zł. Jeśli warunki będą szczególnie trudne i kwota ta zostanie przekroczona to wówczas pozostanie mniej na remonty.
   Od 10 listopada obowiązuje całodobowe dyżury. Przetarg na utrzymanie zimowe wygrała firma z Poznania. Najbliższa baza to Wolsztyn. Obecnie odchodzi się od sypania mieszankami soli i piasku, przechodzi się na solanki. Skuteczność tego preparatu jest uzależniona od natężenia ruchu. Im większy ruch tym skuteczność większa.
   Radosław Zamiatała - czy forma zajmuje się również wycinką krzewów przydrożnych.
   - kiedy będzie wykonana dolewka do asfaltu na ul. 25 maja i W.Witosa w Wijewie.
   Maciej Nowaczyk - kiedyż rejon organizował przetargi, obecnie robimy to we własnym zakresie w miarę posiadanych środków . W pierwszej kolejności wycinane są drzewa i krzewu zagrażające bezpieczeństwu ( na zakrętach i skrzyżowaniach). Planujemy zatrudnienia do takich prac bezrobotnych.
   Odśnieżanie 1 km drogi kosztuje 30 zł. a solenie 70 zł.
   • Obecnie większość funduszy kierowana jest na inwestycje.

   Wójt - na rok 2006-2007 jest przewidziany remont kompleksowy drogi wojewódzkiej. Jaki będzie zakres prac, czy z chodnikami czy bez trudno powiedzieć.
   Zdajemy sobie sprawę z położenia gminy na granicy województwa. Zdarza się jednak, że sprzęt odśnieżający dojeżdża tylko do granicy naszej gminy i zawraca.
   Zlecanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem osobom prywatnym jest dobrym rozwiązaniem.
   Aleksander Poszwiński - czy sprzęt wyjeżdżający z Wolsztyna z bazy jest zaopatrzony
   w środek do posypywania wystarczają na całą trasę. Zaproponował składowanie
   środków utrzymania dróg w Wijewie na bazie SKR.
   Maciej Nowaczyk - obecnie przy nowych środkach po załadowaniu samochody wystarczy soli na 50 km. poprzednio na 10 km. Środków tych nie można składować wszędzie, baza do ich przechowywania musi być odpowiednio przystosowana.
   Wójt - w roku bieżącym przetarg na utrzymanie dróg powiatowych wygrał SKR. Oni odpowiadają za stan przejezdności dróg w czasie zimy. W razie potrzeby dysponentami zgłaszającymi potrzeby są sołtysi.
   Można zgłaszać zapotrzebowanie na piasek.

   Ad. pkt. 6

   1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.
   przedstawił przewodniczący rady.
   Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/165/05 w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. Nr 4

   2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek
   dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
   przyznawania, szczególne warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także
   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
   ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
   w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła Maria Nowicka
   Poinformowała , że projekty regulaminów zostały uzgodnione ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli. W porównaniu do roku ubiegłego zmieniony został % dodatku motywacyjnego
   z 5 do 20 co umożliwi większą możliwość różnicowania dodatku.. Wprowadzono zapis o możliwości nie przyznawania dodatku motywacyjnego. Wprowadzono dodatek za opiekę stażu dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.
   Możliwe jest otrzymanie dodatku za pracę w sobotę i niedziele za godziny w szkole zaocznej.
   Dorota Wolniczak - wyjaśniła , że zgodnie z karta Nauczyciela osoby realizujące program
   w ramach swego pensum w soboty i niedziele powinni otrzymać dzień wolny.
   Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/166/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
   oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczególne warunki przyznawania dodatku za
   wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
   godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
   w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. Nr 5

   3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
   szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
   mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
   Wijewo omówiła Kierownik Referatu Organizacyjnego.
   Wyjaśniła , że w § 2 określono wysokość dodatku w postaci % a nie kwotowo co zmuszało do ciągłej aktualizacji stawki.
   Radosław Zamiatała - uważam, że konsultacje regulaminów powinny być przeprowadzone na
   posiedzeniach komisji.
   Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/167/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę. Podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi zał. Nr 6

   4/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
   zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła
   Maria Nowicka .
   Stwierdziła, że projekt uchwały nie został udoskonalony ponieważ wersja przyjęta w roku ubiegłym sprawdziła się wobec czego nie dokonywano zmian.
   Do uchwały nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/168/05 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 7

   5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
   punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych omówiła Maria Nowicka .
   Poinformowała, że w sierpniu wyszło nowe zarządzenia ministra w sprawie nowych zasad wynagradzania. Dzisiejsza uchwała jest efektem wprowadzonych zmian
   Do uchwały nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/169/05 w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 8

   6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. przedstawił
   przewodniczący obrad.
   Skarbnik wyjaśniła, że zawarte w projekcie zmiany budżetu dotyczą :
   Zwiększenia funduszy dla Biblioteki na zakup książek, zwiększenie dochodów ze sprzedaży wieczystego użytkowania, zwiększenia dochodów w szkołach, zabezpieczone zostały środki na Aplikację do Funduszu Norweskiego.
   Aleksander Poszwiński - co to są środki aplikacyjne.
   Wójt - planowana termo-modernizacja szkół i dom ów kultury może być sfinansowana z Funduszu Norweskiego. Środki aplikacyjne to pieniądze, które można otrzymać na przygotowanie projektu do wniosku zasadniczego o dofinansowanie.
   Do projektu nie wniesiono innych zapytań.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/170/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 9

   7/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy drogi
   ul. Wczasowa w Zaborówcu. Przedstawił Stanisław Kasperski.
   Wójt - wyjaśnił, że poprzednio wnioskowana ul. Krótka jest droga powiatową
   i jakiekolwiek prace musza być uzgodnione z powiatem. Natomiast ul. Wczasowa jest droga gminna i nie wymaga nikogo zgody a można starać się o dofinansowanie z FOGR-u bez względu na wielkość kwoty .
   Aleksander Poszwiński - czy ulice Krótka i Lgińska obecnie powiatowe po przekazaniu będą
   gminne. Częściowe utwardzenie ul. Wczasowej deklarował nowy dzierżawca posesji
   Nr 4.
   Wójt - utwardzenie wjazdu na ul. Wczasową było poruszane na zebraniu wiejskim Wyszliśmy z założenia , że jeśli zaczniemy to może utwardzić całą tym bardziej, że można otrzymać dotację.
   Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/171/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy drogi ul. Wczasowa w Zaborówcu.
   Podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 10

   8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/163/05 RG Wijewo z dnia
   30.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. przedstawiła Skarbnik.
   Wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca błąd rachunkowy powstały w poprzedniej uchwale.
   Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/172/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/163/05 RG Wijewo z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 11

   9/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Funduszu Norweskiego
   o kapitał początkowy przedstawił Przewodniczący Rady.
   Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/173/05 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Funduszu Norweskiego o kapitał początkowy podjeta została jednogłośnie
   Uchwała stanowi załącznik Nr 12

   10/ Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu tomografu komputerowego
   przedstawił Stanisław Kasperski
   Wójt poinformował, że koszt zakupu takiego tomografu wynosi około 7 mil. co przypada
   na 1 mieszkańca 8 zł. Po podjęciu uchwał o dofinansowaniu przez wszystkie gminy jest możliwość wystąpienie o dotację do Funduszu Norweskiego.
   Do projektu nie wniesiono uwag.
   Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXXII/17 4/05 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Funduszu Norweskiego o kapitał podjęta zosta la jednogłośnie.
   Uchwała stanowi załącznik Nr 13

   Ad. pkt. 8

   Marian Białas - w sprawie chodnika w Zaborówcu miało być zebranie po 20. 10.br na razie
   nikt nie uzgodnił terminu.
   Ireneusz Dydyna - kiedy będzie wożony piasek na gołoledź , czy można go trochę wymieszać
   z solą , jest twardy i trudno z niego korzystać.
   Edwin Wojciech - na jakim etapie jest modernizacja oświetlenia, przy GOK lampa ciągle nie
   świeci.
   - rynny na domu kultury wymagają pilnej naprawy, podłoga nabiera
   wilgoci i niszczeje.
   Genowefa Zielnica - czy wiadomo jakie są plany wobec byłej mleczarni.
   Henryk Rygusik - drogi gminne są pozarastane krzewami, które utrudniają przejazd. Kto jest
   zobowiązany do ich wycięcia. Rolnicy chętnie pomogą.
   Aleksander Poszwiński - w powiecie twierdza, że nic nie wiedzą na temat budowy chodnika
   w Zaborówcu, na jakim etapie jest przygotowanie do budowy.
   Marzanna Daleka - kiedy zostaną rozpoczęte remonty dachów w szkołach.

   Wójt odpowiedział na złożone zapytania :
   - spotkanie w Zaborówcu odbędzie się jak będą wszystkie uzgodnienia, aby załatwić wszystkie sprawy za jednym spotkaniem.
   - ekipa robiąca projekt zatoczki nie musi być zorientowana w budowie chodnika w Zaborówcu. Obecnie są porobione podkłady i pomiary w terenie. Projekt zatoczki był robiony już z początkiem roku.
   - w trakcie konsultacji prawnej jest umowa na modernizacje obecnej sieci oświetleniowej.
   Po podpisaniu zostanie odesłana i firma może przystępować do prac. Nie jest obliczony koszt dodatkowych lamp jakie zostały zgłoszone .
   - p. Opaska zosta l zatrudniony na 3/4 etatu jako konserwator, miał zgodę na pobranie materiałów i naprawienie rynien.
   - plac po zlewni mleka ma nowego właściciela , który ma pewne plany powinno się otoczenie zmienić
   - zakrzaczenia na drogach gminnych proszę zgłaszać do P. Kubickiego. Zakwalifikuje i wyda decyzję oraz uzgodni warunki wycięcia,.
   - przełożenie dachów na szkołach to sprawa pilna. Jestem za pokryciem nową dachówka, dlatego trochę zwlekamy. Według specjalistów na przełożenie wystarczą 2 tygodnie.
   Marian Białas - czy droga do Lginia będzie naprawiana.
   Wójt - wystosowaliśmy pismo do Starosty Wschowskiego . Obecnie nie ma odpowiedzi..

   Ad. pkt. 9

   Z braku dalszych dyskutantów przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad , podziękował za udział i zakończył posiedzenie .


   Na tym protokół zakończono.  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2006-12-28
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie