Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/05

Protokół Nr XXXI/05PROTOKÓŁ Nr XXXI/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 września 2005 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności

stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena stanu sanitarnego zwierząt na terenie gminy Wijewo.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-szkolnym, stanowiącej działkę geodezyjną Nr 104/1 w Brennie.
2/ zmiany w budżecie,
3/ zmiany uchwały NR XXX/153/05 RG Wijewo z dnia
30 09.2005 r.
4/ zmiany uchwały Nr XXV/126.04 RG Wijewo z dnia
28.12.2004 r. w sprawie określenia wydatków na
wieloletnie prognozy inwestycyjne.
5/ pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.
Ad. pkt. 3

Zgłoszono następujące interpelacje :
Urszula Rimke - na jakim etapie jest sprawa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie
gminy.
 • planowaliśmy budowę ścieżki wokół jeziora - z Brenna na Ostrów , czy jest to nadal realne,
  Henryk Rygusik - na jakim etapie są przygotowania do z budową drogi w Potrzebowie,
  Roman Jęśkowiak - jakie są plany wobec budowy zbiornika ciśnieniowego w Radomyśłu.
  Stanisław Kasperski - plac po byłej mleczarni został sprzedany . Nic się tam nie dzieje, powstał
  tylko bałagan. Czy można zobowiązać właścicieli do posprzątania.
 • zakrzaczenia przy drodze wojewódzkiej, na terenie gminy są coraz większe Zarząd dróg powinien to wyciąć lub zlecić .
  Alojzy Wolniczak - czy w najbliższym czasie jest przewidziany remont i podniesienie nośności
  na mostach dojazdowych do gminy.

  Ad. pkt. 4

  Wójt złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym :
  01.09 - wspólnie z przewodniczącym rady uczestniczyliśmy w rozpoczęciu roku szkolnego
  w szkole podstawowej w Wijewie
  19.09 - spotkałem się z dyr. Szkoły w Wijewie w sprawie godzin nauczania indywidualnego,
  20.09 - gościłem delegacje pielęgniarek , które podejmują samodzielna , obecnie negocjują
  warunki z Kasa Chorych.
  22.09 - rozpoczęła się kontrola kompleksowa GOPS oraz z ramienia wojewody Zarządzeń Wójta
  25.09 - poszliśmy do urn wyborczych, frekwencja na gminie wyniosła 35 %.
  26.09 - otrzymaliśmy propozycję Ministra Ochrony Środowiska o utworzeniu terenów ochronnych w ramach programu „Natura 2000”
  27.09 - na zaproszenie Prezesa RIO w Poznaniu uczestniczyłem w spotkaniu gdzie poruszono
  sprawy zmiany ustawy o finansach publicznych, oraz omówiono system rekrutacji
  i oceny pracowników.
  28.09 - w MZWiKW we Wschowie odbyło się posiedzenia gdzie omówiono wykonanie budżetu
  za I półrocze oraz sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych.
  29.09 - spotkałem się z Starosta leszczyńskim oraz Kierownikiem Rejonu Dróg Powiatowych
  P. Zajączkowskim, gdzie omówiono sprawę drogi do Potrzebowa, chodnika w Zaborówcu
  oraz zatoki autobusowej Dokonano oceny pracy wydziału budownictwa i geodezji.
  Zadeklarowałem chęć przejęcia dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej. Dla gminy
  byłoby to ułatwienie przy okazji ich utwardzania.
  Omówiono zagrożenia jakie wynikają z niskiej nośności mostów i ich stanu.
  30.09 - uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów oraz Starosty w Święciechowie.
  Z wójtami Włoszakowic i Przemętu omówiliśmy sprawę finansowania melioracji w ramach
  odnowy szlaku konwaliowego.
  Negatywnie ustosunkowano się do propozycji odnowy kanałów ponieważ bez udrożnienia
  jezior nie będzie żadnego efektu..
  Starosta przedstawił program utylizacji azbestu na terenie powiatu.
  Omówiono sprawę budowy ścieżek zdrowia zakończonych placem zabaw. Długość ścieżka
  ma wynosić 3 km. Na jej realizację planuje się kwotę 150 tys. i 180 tys. na plac zabaw.
  Omówiona została sprawa opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
  Społecznych. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że GOIPS taka strategię już opracował.
  Przewodniczący podziękował za przedstawione sprawozdanie .
  Poinformował, że na 15 radnych obecnych jest 14 wobec czego podejmowane uchwały będą prawomocne.
  O przedstawienie tematu dotyczącego zdrowia zwierząt na terenie gminy poprosił Lekarza
  Powiatowego Weterynarii Pana Krzysztofa Kuśnierskiego.
  Ad. pkt. 5

  Krzysztof Kuśnierski - lekarz powiatowy Weterynarii w Lesznie poinformował, że w ramach badania zdrowotności zwierząt prowadzi się 3 podstawowe badania tj. gruźlica, białaczka
  i bruceloza. Badania na terenie gminy Wijewo przedstawiają się następująco :

  Miejscowość

  Gruźlica

  bruceloza

  Białaczka


  Ilość sztuk

  Ilość stad

  Ilośc sztuk

  Ilość stad


  Wijewo

  667

  27

  381

  27

  373

  Radomyśl

  77

  8

  34

  8

  72

  Zaborówiec

  37

  7

  15

  6

  22


  W badanych stadach nie stwierdzono przypadków gruźlicy i brucelozy. Stwierdzono natomiast
  4 przypadki białaczki, co nie ma konsekwencji przy sprzedaży mleka, co występuje w pozostałych chorobach.
  W przypadkach chorób leczonych z urzędu dokonuje się wykupu tych zwierząt przez państwo. Obecnie dokonano podziały województwa na północ i południe. Ze względu na małe środki wykup zwierząt chorych jest dokonywany w północnej części województwa.
  W 2004 r. zarejestrowano 3 przypadki wścieklizny (Miastko, Zaborówiec ) w związku z tym zaszczepiono dodatkowo 530 psów.
  Poinformował o zagrożeniach ptasia grypą. Największe zagrożenie istnieje ze strony dziko żyjących ptaków, które wędrując mogą przynieść wirusa. Ważne jest korzystanie z wody znanego pochodzenia, Zabezpieczenie poideł i paszy, przed kontaktem z dzikimi ptakami.
  Na fermach jest mniejsze zagrożenie natomiast należy przestrzegać higieny osób pracujących oraz odkażanie pojazdów obsługujących i zaopatrujących.
  Do podstawowych objawów choroby należą : spadek nośności, miękka skorupka jaj, zaśnięcia, biegunka, kichanie). Wirus kurzej grypy jest b. wrażliwy jest niszczony pod wpływem podstawowych środków chemicznych .
  Wójt - wysłuchaliśmy raportu o stanie zdrowia. Choć stwierdzono nieliczne przypadki zachorowań to zawsze występują w takich przypadkach problemy. Potrzeba likwidacji stada nie jest przyjemna dla rolnika i wymaga wielu zachodów. Dzięki dobrej współpracy weterynarii , gminy i rolników uporamy się z gruźlica na terenie gminy.
  Krzysztof Kuśnierski - zaapelował, aby przy kupnie zwierząt z innego terenu żądać świadectwa zdrowia aby uniknąć przykrych niespodzianek. Jako weterynaria mamy również możliwość sprawdzenia z urzędu, czy dana sztuka jest zdrowa czy nie.

  Ad. pkt. 6

  1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXX/153/05 RG Wijewo z dnia
  30 09.2005 r. przedstawiła skarbnik gminy.
  Poinformowała, że jest to uchwała , która koryguje błędy matematyczne, które zostały zawarte
  w poprzedniej uchwale.
  Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag,
  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/160/05 w sprawie zmiany uchwały NR XXX/153/05 RG Wijewo z dnia 30 09.2005 r. podjęta została jednogłośnie.,
  Uchwała sta nowi załącznik Nr 4

  2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/126.04 RG Wijewo z dnia 28.12.2004
  w sprawie określenia wydatków na wieloletnie prognozy inwestycyjne. Przedstawił
  Stanisław Kasperski.
  Wójt - wniosek złożony do SPORU o dofinansowanie remontu zespoły pałacowo parkowego obejmował równie parking. Okazało się , że parking nie jest kosztem kwalifikowanym wobec czego należy go wyłączyć z tego projektu. Uchwała ta ma na celu zmianę planu inwestycyjnego tego zadania w celu dostosowania do wymogów wniosku. Parking zostanie wyłączony i wykonany w terminie późniejszym. Pieniądze z ochrony środowiska muszą być wykorzystane do końca 2005.
  Jest możliwość przedłużenia poprzez podpisanie aneksu z której to możliwości spróbujemy skorzystać,
  Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag,
  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/161/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/126.04 RG Wijewo z dnia 28.12.2004 w sprawie określenia wydatków na wieloletnie prognozy inwestycyjne podjęta została jednogłośnie.,
  Uchwała sta nowi załącznik Nr 5

  3/ projekt uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego. Przedstawił
  przewodniczący obrad.
  Wójt - RIO zgłosiła zastrzeżenia co do podjętej wcześniej uchwały o dofinansowaniu Starostwa Leszczyńskiego musi być to skierowane na powiat. Obecna uchwała obejmuje dodatkowo dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł na budowę zatoczki autobusowej w Wijewie.
  50 tys. zł. na budowę chodnika w Zaborówcu będzie zarezerwowane w budżecie , przekazanie tych pieniędzy nastąpi dopiero po podpisaniu umowy i zgodnie z określonymi tam warunkami.
  Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag,
  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/162/05 w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.,
  Uchwała sta nowi załącznik Nr 6

  4/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2005 r. przedstawiła skarbnik gminy.
  Poinformowała , że zmiany budżetu dotyczą zwiększenia kwot z tytułu dotacji na paliwo dla Policji, zwiększonych dochodów z tytułu opłaty a korzystanie z przedszkola, otrzymanej dotacji na zagospodarowanie zespołu pałacowo parkowego, oraz dożywianie uczniów .
  Do przedstawionych wyjaśnień nie wniesiono uwag,
  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/163/05 w sprawie zmiany budżetu gmin y na 2000 rok podjęta została jednogłośnie.,
  Uchwała sta nowi załącznik Nr 7

  5/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-szkolnym,
  stanowiącej działkę geodezyjną Nr 104/1 w Brennie przedstawił przewodniczący rady.
  Wójt - opinia jaka wystawił Starosta brzmi : lokal nie może zostać sprzedany w przetargu nieograniczonym w obecnym kształcie. Do takiego przetargu wymagane jest aby lokal składał się z kuchni, pokoju, łazienki i szamba . Nie spełnienie tych warunków wyklucza sprzedaż w drodze przetargowej.
  P. Dul jest zainteresowany kupnem tego lokalu, dobrze byłoby się zapoznać z argumentami.
  Po przegłosowaniu rada udzieliła głosu P. Dulowi.
  Antoni Dul - poinformował, że jest zainteresowany obiektem z przeznaczeniem na działalność
  gospodarczą. Lokal obecnie ni jest użytkowany a wymaga remontu, posiadam środki, które
  pozwoliłyby na przeprowadzenie stosownych konserwacji. Sprzedaż w drodze przetargu
  dałaby gminie większe zyski.
  Roman Jęśkowiak - czy jest możliwość wycofania się z podjętych decyzji i czy obiekt ten może
  być przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Aleksander Poszwiński - jaki byłby koszt adaptacji i spełnienia warunku lokalu samodzielnego.
  Wójt - działalność gospodarcza może być prowadzona ale nie powinna wychodzić poza mury budynku. Wcześniej uchwała w tej sprawie nie została podjęta ponieważ chcieliśmy skonsultować z opinią konserwatora .
  Konserwator wyraził zgodę na dobudowanie magazyny i dodatkowe drzwi natomiast w Brennie nie wyraził zgody na przeróbki zewnętrzne.
  Ewentualne dostosowanie obiektu do sprzedaży obliczyliśmy na 30 tys. Jest obawa , że w przetargu możemy tych pieniędzy nie odzyskać.
  Należy podjąć decyzje czy : sprzedajemy, pozostawiamy do zagospodarowania później, czy przystosowujemy do sprzedaży przetargowej
  Genowefa Zielnica - czy P. Talaga jest poinformowana o możliwościach adaptacyjnych tego
  obiektu.
  Wójt - aby to sprawdzić należy wrócić do akt archiwalnych, kiedy było to wystawiane na sprzedaż.
  Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
  Za podjęciem przedstawionej uchwały opowiedzieli się wszyscy radni.
  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/ 164/05 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-szkolnym, stanowiącej działkę geodezyjną Nr 104/1 w Brennie podjęta została jednogłośnie .
  Uchwała stanowi załącznik Nr 8

  Ad. pkt. 7

  Na zgłoszone interpelacje odpowiedzi udzielił Wójt :
  1/ zgodnie z planem do 25.09 br. ENEA miała przedstawić plan modernizacji z uwzględnieniem naszych sugestii.. Wymiana opraw będzie w ramach modernizacji. Lampy dodatkowe jako inwestycja. W zależności od przedstawionych kosztów zdecydujemy w jakim 0okresie będzie to realizowane.
  2/ ścieżki rowerowe będą robione w ramach Stowarzyszenia Region leszczyński. Muszą jednak łączyć się z pozostałymi. Czekamy obecnie na decyzje gminy Włoszakowice i Święciechowa..
  3/ droga do Ptrzebowa - jest wyłoniony wykonawca, planuje się prace na całym odcinku. Środki są zabezpieczone w całości. Uważam, że bezpieczniej będzie rozpocząć na wiosnę . Obecnie pozostało mało czasu a pogoda może być różna.
  4/ zbiornik w Radomyślu. Ze względu na chorobę powstały opóźnienia. Spotkałem się z P. Chocianowskim i w zależności od możliwości finansowych będą prace kontynuowane.
  5/ gmina jako gospodarz tego terenu może wystąpić do właściciela terenu o uporządkowanie posesji., Pismo takie zostanie wystosowane.
  6/ Zarząd Dróg Wojewódzkich zostanie poinformowany o zakrzaczeniach na terenie naszej gminy.
  7/ nośność mostu na drodze do Zaborówca nie ulegnie podwyższeniu. Obowiązuje zasada, że nośność może być podniesiona jeśli mosty na drodze wyższego rzędu mają wyższą .
  Most na drodze wojewódzkiej w Wieleniu będzie modernizowany w 2007- 2008 lecz czy będzie wyższa nośność trudno powiedzieć.
  Most w Miastku jest w najgorszym stanie jednak ze względu na podłoże jego przebudowa może kosztować 2.5 mil.

  Ad. pkt. 8

  Alojzy Wolniczak - miała być ścieżka wokół jeziora, czy wiadomo coś o planach, Czy
  planowanie wycięcie trzciny można zrobić zimą.
  Józef Pukacki - podczas modernizacji oświetlenia , czy można dołączyć lampę , która
  oświetlałaby parking przed salą , lub wykorzystać lampy przy remizie.
  Urszula Rimke - remontu wymaga sala w Brennie . Kuchnia posiada złą wentylację, ubikacje
  wymagają modernizacji . Chodnik przed sala należy wyremontować.
  Marian Zająć - podziękował za załatwienie sprawy zatoczki autobusowej.
  - Zwrócił się z zapytaniem o kolejny etap budowy wodociągu na Kalek .
  - BS oraz `Interkram" maja wspólne plany co do parkingu może wspólnie zagospodarować cały teren przed sklepami.
  Marzanna Daleka - ilu chętnych jest na kupno budynku po szkole w Zaborówcu.
  Genowefa Zielnica - czy jest możliwość utworzenia jeszcze jednego oddziału przedszkolnego
  dla dzieci , które nie zostały przyjęte,

  Aleksander Poszwiński - w ramach szlaku konwaliowego nie widzimy potrzeby czyszczenia
  kanałów. Wójt Włoszakowic oraz Przemętu czyszczą kanały na własne zlecenie.
  Na terenie gminy szlak przebiega na odcinku 3.2 km z czego połowa będzie czyszczona w
  2005 roku.
  Stefan Dederek - podziękował za ustalenie wspólnego stanowiska ze Starosta i P. Zajączkowskim. Spotkanie osób zainteresowanych budowa drogi w Potrzebowie odbędzie się początkach października. Ustalone zostaną terminy rozpoczęcia i czas realizacji.
  Utylizacji azbestu nie może robić sam rolnik. Musi to wykonać specjalistyczna firma.
  We Włoszakowicach utworzono Środowiskowy Dom Pomocy. Ztere4nu gminy byłyby chętne osoby brak jednak dogodnego dojazdu..
  Edwin Wojciech - czy będą prowadzone dalsze prace na kanale SARNKA.
  Marian Białas - wskazane byłoby wyrównanie drogi do Lginia w porozumieniu z powiatem
  wschowskim.
  Wójt - odpowiedział na zgłoszone wnioski :
  1/ zezwolenie na wycięcie trzciny było ustne, teraz będzie za późno aby wycinać. Przy budowie ścieżki należy pamiętać aby mostek na kanale był dość wysoko, ponieważ jest to kanał żeglowny. Należy dokonać uzgodnień z Parkiem Krajobrazowym głownie w sprawie rodzaju utwardzeń .Należy się spotkać i ustalić jakie będą wymogi.
  2/ do czasu jak projekt modernizacji oświetlenia nie będzie ostatecznie skonsultowany można wnosić uwagi,
  3/ parking przy sali nie musi być oświetlony codziennie możemy to zrobić w ramach oświetlenia remizy lub zainstalować oddzielne lampy.
  4/ sala wymaga remontu zwłaszcza ubikacje. Jestem po rozmowie z firma pozyskująca pieniądze
  z funduszu Norweskiego , być może uda się tam coś otrzymać.
  Chodnik wymaga doraźnie pilnej naprawy.
  5/ dalsza część wodociągu będzie kontynuowana odcinkami w zależności od ilości pieniędzy jakie zostaną z funduszu amortyzacyjnego., uzgodnienia projektowe sa zrobione.
  6/ większe prawo do egzekwowania porządku niż gmina ma właściciel drogi.
  7/ w sprawie równania drogi Lgińskiej będziemy rozmawiać, jeśli Wschowa się zgodzi to zrobimy na zasadach jak w roku ubiegłym.
  8/ na budynek po szkole w Zaborówcu będzie ogłoszony przetarg w październiku
  9/ utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu jest możliwe ale na 2 zmianę. DO tego potrzebne byłyby pieniądze na dodatkowy etat. Pytanie, czy będą chętni na 2 zmianę.
  10/ gmina Przemęt opracowała sobie swój szlak konwaliowy. Najpilniejsze jest odmulenie i udrożnienie jezior .
  12/ chodnik w Zaborówcu jest na etapie uzgodnień. Po 20 10 br. bęż konsultacje w Zaborówcu co do przebiegu i szerokości chodnika.
  Marian Zając - jaka jest procedura przekwalifikowania gruntów,
 • co z ul. Piaski kiedy planuje się rozpoczęcie prac,

Wójt - jeśli są chętni na przekwalifikowanie gruntów to proszę zgłaszać do gminy. Sporządzimy zbiorowy wniosek, jest on o 30 - 40 % tańszy. Przy zbiorowym wniosku obniżą się koszty podkładów geodezyjnych o raz koszt dojazdu.
30.10. br., odbędzie się przetarg na ul. Piaski. Jeśli nie będzie uwag to po 2 tygodniach można podpisać umowę i przystąpić do prac.
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z
- odpowiedzią WZMiUW w Lesznie odnośnie czyszczenia kanału Breńskiego i Sarnki.
- pismem Dyrektora Biblioteki do dotację ,
Zaapelował do komisji rewizyjnej o opracowanie planu pracy na rok 2006.

Ad. pkt. 11

Przewodniczący rady uznał porządek obrad za wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zakończył obrad.
Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie