Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXX/05

Protokół Nr XXX/05
PROTOKÓŁ Nr XXX/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 sierpnia 2005 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności

stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005
 6. Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej drogę w Brennie,
2/ zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-szkolnym, stanowiącej
działkę geodezyjną Nr 104/1 w Brennie
3/ udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie
realizowanych przez nią zadań.
4/ zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola
w Wijewie.
5/ zmiany w budżecie,
6/ utworzenia jednostki budżetowej
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla osób pełniących
funkcje kierownicze w szkołach
8/ celowości budowy ul. Kępińskiej w Wijewie
9/ celowości budowy ul. Krótkiej w Zaborówcu
10/ celowości budowy ul. Podgórna w Brennie
11/ celowości remontu dachu na budynkach szkolnych w Brennie i Wijewie.
 1. Odpowiedzi na interpelacje

9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Zbigniew Lis - kanał Breński został wykoszony tylko od jeziora, pozostała część jest nie
zalana i dobrze byłoby go wykosić, jak przyjdzie woda to nie będzie schodziła vi łąki będą
się topiły.
Marian Zając - jaki jest planowany zakres prac inwestycyjnych na Kalku.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z terminami spotkań i narad w których uczestniczył w okresie od ostatniej Sesji. .
21.06 - spotkaliśmy się z biegłym sądowym w sprawie wyceny ośrodka zdrowia -w budowie
22.06 - odbyło się Walne Zgromadzenie WOKIS, gdzie podsumowano pracę za rok 2004
25.06 - uczestniczyłem w obchodach Nocy Świętojańskiej w Brennie
26.06.- odbyły sie4 powiatowe zawody pożarnicze w Święciechowie.
- po raz kolejny zorganizowano zawody konne w powożeniu w Brennie
27.06 - podpisany został akt notarialny w sprawie sprzedaży działki zabudowanej w Potrzebowie
( Stodoła)
- przyjąłem delegację osób prowadzących działalność gospodarcza na terenie
Brenna Ostów.
28.06 - gościłem kolejna delegację Z Brenna Ostrów tym razem były to osoby wypoczywające
29.06 - odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły, gdzie
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wijewie wybrano P. Andrzeja Siekierskiego.
 • gościłem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Omówiony został stan sanitarny zwierząt

na terenie gminy i poszczególnych rolników.
3.07 - większość z nas uczestniczyła w koronacji M.B. Wieleńskiej. Podkreślił wysokie
zaangażowanie i odpowiedzialna służbę strażaków z terenu gminy..
4.07 - spotkałem się z Marszałkiem Województwa w sprawie możliwości dofinansowania
inwestycji.
7.07 - uczestniczyliśmy wraz ze strażakami w uroczystościach odpustowych we Wieleniu.
- przeprowadziłem rozmowę ze Starosta w sprawie budowy chodnika w Zaborówcu.
10.07 - odbył się festyn gminny „WIJEWIADA”
11.07 - mieszkańcy Brenna zorganizowali otwarcie ul. Wschowskiej .
17.07 - mieszkańcy Potrzebowa zorganizowali festyn wiejski,
 • odbyły się zawody Wędkarskie w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, gdzie

nasi przedstawiciele zajęli 4 ,miejsce
20.07 -uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Klubu Brenewia
22.-07 - odbyło się posiedzenia OGOSP , gdzie omówiono doposażenie jednostek w sprzęt oraz
zdecydowano o rozbiórce remizy w Potrzebowie ze względu na stan techniczny.,
26.07 - spotkałem się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych, omówiliśmy prace policji na terenie
gminy,
27.078 - stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zorganizowało za zgoda gminy festyn gdzie
ufundowaliśmy puchar w jednej z konkurencji.,
- gościłem V-ce Prezydenta Leszna z którym omówiliśmy odnowienie szlaku
kajakowego
28.07 - rozpoczęliśmy zbiórkę wniosków dot. suszy. Akcja ta została podjęta tak późno,
ponieważ nie było wcześniej sygnałów b od wojewody lub stowarzyszeń rolniczych.

29.07 - została przeprowadzona kontrola wysypiska przez pracowników WIOŚ - eksploatacja
wysypiska została oceniona bardzo pozytywnie, jak i bezpieczeństwo środowiska.
 • przeprowadziłem rozmowę z Panią Drgas w sprawie współpracy za zakresu ochrony

środowiska i pozyskiwania zużytych bateria itp. Odpadów.
30.07 - w Lesznie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Policji Miejskiej w Lesznie.
1.08 - otrzymaliśmy pozwolenie od Prezesa Zamówień Publicznych na zamówienie z wolnej ręki
na modernizacje oświetlenia.
3.08 - odbyło się w Wijewie wyjazdowe posiedzenie Stowarzyszenia Region Leszczyński, gdzie omówiono sprawę renowacji szlaku kajakowego, wyrazili podziw dla posiadanej przez naszą gminę dokumentacji.
4.08 - rozmawiałem z delegacja z ul. łąkowej, która zwróciła się o oświetlenie uliczne
i możliwość przekazania drogi, ponieważ stanowi ona ich wspólna własność
 • GOPS pożegnał 30 dzieci z naszej gminy , które wyjechały na kolonie do Kołobrzegu

9.08 - dokonano oficjalnego odbioru ul. Wschowskiej.
 • rozmawiałem z P. Żokiem z rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu na temat modernizacji drogi wojewódzkiej

10.08 - spotkaliśmy się w Potrzebowie , gdzie omówione zostały sprawy wsi i dalsze losy remizy.
14.08 - odbyły się coroczne zawody o puchar Wója w powożeniu .
15.08 - odbyły się dożynki w Zaborówcu
17.08 - swoje posiedzenie odbyły Komisje Rady Gminy,
19.08 - otrzymaliśmy wycenę ośrodka zdrowia, która wynosi 93 tys. zł.. Zostanie ogłoszony przetarg, jeśli nie będzie chętnych to spróbujemy zagospodarować ten obiekt we własnym zakresie.
22.08 - odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami ENMEI w sprawie modernizacji oświetlenia. Przedstawione zostały zgłoszone uwagi . Na początku września będzie przedstawiony plan realizacji .
23.08 - zespół szkół w Brennie otrzymał promesę Ministra na rozbudowę sieci komputerowe
24.08 - odbyliśmy pielgrzymkę strażacka do Górki Duchownej,
25.08 - odbyło się zebranie organizacyjne dożynek gminnych,
26.08 - odbyłem spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat nowego roku szkolnego.
28.08 - Dożynki Gminne,

Ad. pkt. 5

Wójt - wykonanie budżetu było szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji rady. Materi8a
Zostały dostarczone wcześnie4j i każdy miał okazje zapoznać się , dlatego zaproponował odstąpienie od omawiania a tylko udzielenie odpowiedzi na wątpliwości.
Nie zgłoszono dodatkowych zapytań.

Ad. pkt. 6

Do realizowanych zadań inwestycyjnych należą :
1/ podjazd dla niepełnosprawnych wykonany w szkole w Wijewie.
2/ budowa garażu w Potrzebowie, który ma spełniać zadania remizy. Taka klasyfikacja pozwoliła na skrócenie procedury technicznej. Otrzymaliśmy na to zadanie z Zarządu Wojewódzkiego OSP 10 tys. zł. drugie tyle musza wypracować sami.
3/ na dzisiejszą sesje jest przygotowana uchwała o przekazaniu na rzecz Starostwa 50 tys. zł.
Jak zapewnia Starosta będzie to powód do rozpoczęcia budowy chodnika w Zaborówcu.
4/ prowadzona modernizacja pomieszczeń kuchennych w WDK w Wijewie wynikała z zwiększonych wymogów dla apteki . Koszt remonty będzie odpowiednio podzielony pomiędzy gminę i P. Hampelska, która wyraziła zgodę na współfinansowanie w zamian za umożliwienie dostosowania apteki do wymogów.
5/ otrzymana promesa w wysokości 80 tys. zł na zespół Pałacowo parkowy musi być wykorzystana do końca roku. Natomiast możemy ja zatrzymać pod warunkiem , żre otrzymamy dotacje
z funduszu UNI. Czy otrzymamy będzie wiadomo w połowie września.
6/ czy otrzymamy pieniądze ze środków Marszałka będzie wiadomo, gdy spłyną wszystkie niewykorzystane pieniądze. Na kolejne rozdysponowanie należy czekać do maja 2006.
Jest możliwość rozpoczęcia za własne pieniądze , ale wówczas bez kanalizacji sanitarnej .
Przetarg możemy ogłosić jak uzbieramy ok. 700 tys. Ważne aby wykonawca zgodził się na zapłatę w 2 ratach - w przyszłym roku jeśli nie będziemy zmuszeni wziąć pożyczkę.
7/ w przyszłym tygodniu spotkam się z P. Woźniakiem, gdzie ustalone zostaną zasady
i warunki wymiany oświetlenia ulicznego.
Aleksander Poszwiński - czy na przekazanie pieniędzy dla starostwa będzie podpisana jakaś
umowa.
Wójt - po przekazaniu pieniędzy podpisuje się porozumienie w którym określa się cel oraz
czynności w przypadku niewykorzystania pieniędzy,
Marian Zając - jaki jest czas na przygotowanie przetargu,
 • na jakim etapie są przygotowania do budowy zatoczki przy szkole w Wijewie,

Leszek Piotrowski - skrócony czas procedury przetargowej wynosi od 6-8 tygodni, następnie wyłonienie wykonawcy i 2 miesiące na wykonanie prac
- zatoka jest na etapie projektowym, są przygotowane podkłady geodezyjne
Wójt - powiat posiada już pozwolenie na budowę, chcą aby gmina przekazała 25 tys.
Przed rozpoczęciem prac chciałbym skonsultować projekt.
Stanisław Kasperski - uważam, że wniosek o rozpoczęcie ul. Piaski jest dobry. Nie można czekać w nieskończoność. Jeśli zaczniemy budowę Piasków to możemy starać się o dotację na inną drogę.
Urszula Rimke - czy można skrócić 6 tyg. okres przetargu.
Leszek Piotrowski - nie ma takiej możliwości,
Radosław Zamiatała - jaki był zakres prac na ul. Piaski.
Wójt - w projekcie przewidziane są wszystkie urządzenia (światło, kanalizacja burzowa, , chodniki, odwodnienie , ścieżka rowerowa) koszt całości oszacowano na 1500 tys.
W przypadku rozpoczęcia prac już , za własne pieniądze zrezygnujemy z kanalizacji sanitarnej, ponieważ na nią nie dostaniemy żadnego zwrotu a szacunkowy koszt wyniesie 900 tys
Edwin Wojciech - uważam, że należy rozpocząć . Bezpieczne byłaby zapłata w 2 ratach.
Aleksander Poszwiński - tak długo czekaliśmy z decyzją o rozpoczęciu. Inwestycja nie jest mała
i ewentualna dotacja też może być spora. Może warto poczekać
Edwin Wojciech - jak długo jest ważne pozwolenie na budowę.
Wójt - jeśli wbudujemy rurociąg sanitarny to otrzymamy pieniądze dopiero po jego podłączeniu. Pozwolenie na budowę nie przepadnie ponieważ jest możliwe założenie dziennika budowy już przed przetargiem co uczyniliśmy.

Ad. pkt. 7

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej drogę
w Brennie, przedstawił przewodniczący rady.
Wójt wyjaśnił, że po dokonaniu inwentaryzacji okazało się ,że droga ta składa się z 2 części, każda z nich jest własnością kogo innego. Jeśli drugi z właścicieli zgodzi się na sprzedaż to będziemy przejmować. Własność tej drogi pozwoli na ominiecie problemów przy budowie kanalizacji sanitarnej i innych urządzeń wymagających wbudowanie w drogę
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/150/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki stanowiącej drogę w Brennie, podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-
szkolnym, stanowiącej działkę geodezyjną Nr 104/1 w Brennie przedstawił przewodniczący .
Wójt - poinformował. że budynek ten jest wpisany do ewidencji zabytków co oznacza, że nie na wszystkie zmiany może być zgoda konserwatora. być . Jeśli nie będzie możliwości zmian to może zaadaptować na mieszkanie i przenieść P. Olech a Zaborówiec sprzedać w całości..
Genowefa Zielnica - jeśli w Brennie jest wspólność gruntu to jeśli sprzedamy komuś innemu może
być kłopot jak się nie dogadają.
Urszula Rimke - z decyzją należy poczekać do opinii konserwatora.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o niepodejmowanie uchwały
i poczekanie na opinię konserwatora.
Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych przy 2 głosach wstrzymujących.
Wobec powyższego odstąpiono od uchwalania uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- szkolnym, stanowiącej działkę geodezyjną Nr 104/1
w Brennie
Projekt stanowi zał. Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizowanych przez nią zadań przedstawił przewodniczący rady,
Wójt wyjaśnił, że jest to udział gminy w budowie chodnika w Zaborówcu.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/151/05 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nią zadań podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ Projekt uchwały w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług
Samorządowego Przedszkola w Wijewie. przedstawił Stanisław Kasperski.
Radosław Zamiatała - uchwała nie zawiera stawki za wyżywienie w przedszkolu.
Elżbieta Wolnik - rada nie posiada kompetencji do ustalania stawek wyżywienia. Rada może tylko upoważnić inny organ do takich czynności. Wcześniej stawka była dyskutowana lecz nie może być ujęta w uchwale.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/152/05 w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie. została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Elżbieta Wolnik - poinformowała , że zmiany dotyczą zwiększenia budżetu o kwotę 26 741 w związku z zwiększeniem dochodów własnych, finansowaniem wyborów. Przeniesieniem funduszy z rezerwy na inwestycje.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/153/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
6/ projekt uchwały w sprawie określenia formy organizacyjnej - prawnej dla Samorządowego
Przedszkola w Wijewie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt - od września przedszkole zostało powiększone o klasy „O” . Tworzymy oddzielna jednostkę , aby wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania tych oddziałów były zarządzane przez jedna osobę.
Urszula Rimke - czy oznacza to dodatkowy etat księgowej.
Wójt - będzie etat księgowej ale po odejściu z gminy paru osób nie będziemy zobowiązani do płacenia składek na PEFRON co zrównoważy koszty.
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/154/05 w sprawie określenia formy organizacyjnej - prawnej dla Samorządowego Przedszkola w Wijewie podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

7/ projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowej liczby
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach przedstawił Przewodniczący Rady.
Genowefa Zielnica - zaproponowała obniżenie pensum dla Dyrektora Przedszkola ponieważ przy
zwiększonych obowiązkach ta liczba godzin będzie dużym obciążeniem
Wójt - zmiana liczmy godzin obowiązujących jest ściśle związana z finansami, dlatego zaproponował aby liczbę godzin obniżyć od 1 stycznia
Do treści uchwały nie wniesiono dodatkowych zapytań..
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/155/05 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach przedstawił podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

8/ projekt uchwały w sprawie celowości budowy ul. Kępińskiej w Wijewie Wczasowej w
Zaborówcu i Podgórnej w Brennie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt - wyjaśnił, że są to uchwały, które będą wymagane przy wnioskach o dofinansowanie budowy tych dróg. Trudno określić termin składania wniosków dlatego uchwały zostały przygotowane już teraz. Przedstawione propozycje wynikają z opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego. Do końca października należy określić jakie drogi będą modernizowane. Kłopot z otrzymaniem dotacji może wystąpić w przypadku ul, Podgórnej ponieważ nie prowadzi ona bezpośrednio na pola.
Aleksander Poszwiński - na posiedzeniu Rady Sołeckiej ustaliliśmy, że w Zaborówcu bardziej wykorzystana droga jest ul. Krótka i ja w pierwszej kolejności należy utwardzić.
Propozycja zmiany z Wczasowej na Krótka została przyjęta przez branych jednogłośnie
Do treści uchwał nie wniesiono innych uwag.
Uchwały Rady Gminy Nr XXX/156/05 w sprawie celowości budowy ul. Kępińska w Wijewie,
Nr XXX/157/05 w sprawie celowości budowy ul. Krótka w Zaborówcu i Uchwała Nr XXX/158/05 w sprawie celowości budowy drogi ul. Podgórna w Brennie podjęte zostały jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 10., 11, 12

9/ projekt uchwały w sprawie celowości remontu dachu na budynkach szkolnych w Brennie
i Wijewie przedstawił przewodniczący rady.
Wójt - decyzja o remoncie dachów została podjęta dla bezpieczeństwa dzieci. Lecące dachówki stanowią duże zagrożenie.. Wstępne obliczenia wskazują na koszt ok. 50 tys. zł. Dach na szkole w Brennie zostanie przełożony w całości oraz uzupełniony dachówka z Wijewa. W szkole w Wijewie zostanie położone nowe pokrycie dachowe. Jakie, blacha czy dachówka zdecyduje cena
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/158/05 w sprawie celowości remontu dachu na budynkach szkolnych w Brennie i Wijewie podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad. pkt. 8

1/ Aby wyczyścić kanał Breński porządnie WZMiUW chce nasze dofinansowanie. Obecnie nie mamy pieniędzy na ten cel. Sytuacja może się poprawi po uruchomieniu szlaku kajakowego. Wówczas bardziej będą dbać o czystość i przejezdność cieków.
2/ wodociąg na Kalek - ma to być wspólna inwestycja gminy i MZWiKW we Wschowie . Nasz udział będzie w postaci udziałów jakie przysługują gminie z odpisów amortyzacyjnych.
Liczymy, że wszyscy mieszkańcy na tej trasie skorzystają z okazji i się podłączą . Indywidualne przyłącze jest traktowane jako inwestycja i wymaga pozwolenia na budowę.

Ad. pkt. 9

Barbara Wojciech - jakie są plany inwestycyjne wobec drogi w Potrzebowie.
Edwin Wojciech - otrzymałem propozycje badań tkanki tłuszczowej. Firma prowadząca badania
prosi o udostępnienie salki. Odpłatność - 10 zł.
Stanisław Wolniczak - poinformował, że w najbliższym czasie jednostki ratownictwa krajowego ( Brenno i Wijewo) otrzymają sprzęt ratownictwa medycznego torby tz, R1. Ponadto jedna jednostka otrzyma nożyce do cięcia betonu i stali. Koszt sprzętu ok. 30 tys.
Na szkolenie medyczne pojada kolejni strażacy. Ostatni wypadek wykazał, że szkolenia są przydatne. Ratownicy udzielający pierwszej pomocy otrzymali pochwałę za fachowe udzielenie pomocy.
Przewodniczący rady odczytał odpowiedz Rejonu Dróg Powiatowych na interpelacje
z poprzedniej Sesji.
Małgorzata Siekierska - poinformowała zebranych, że nadal brak konkretnych przepisów dot. przekwalifikowania gruntów. Wejście klasyfikatora na grunt kosztuje 600 zł. za pierwszy ha , następny 150 zł. Nie będzie dopłat do terenów nie przekwalifikowanych. Zaproponowała spotkanie z rolnikami , celem wyjaśnienia niejasności.
Wójt - przetarg na drogę do Potrzebowa odbył się . Obecnie Powiat czeka czy nie będzie odwołań. Po zakończeniu procedury przystąpią do prac
- firmy oferujące badania współpracują z FOZ i od nich otrzymują pieniądze . Dlatego badania te powinny by bezpłatne a lokal wynajmowany odpłatnie.
Wójt podziękował za zaangażowanie Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Wijewo w organizację dożynek gminnych.
Genowefa Zielnica -warto byłoby pomyśleć na przyszłość o remoncie lub nowym placu do
tańczenia..
Edmund Wojciech -co ma zrobić rolnik, które posiada beczkowóz czy może sam wywozić
szambo.
Wójt - indywidualnie nie wolno wywozić nieczystości płynnych. Upoważnione są do tego tylko
firmy spełniające warunki i posiadające aktualne zezwolenia.

Przewodniczący obrad wrócił do tematu budowy ul. Piaski . Przedstawił dwie różne rozwiązania :
1/ przystępujemy do budowy w tym roku za własne pieniądze,
2/ czekamy na podział pieniędzy i budujemy po otrzymaniu dotacji.
Propozycje zostały poddane pod głosowanie.
Za pierwsza propozycją opowiedziało się 11 radnych przy 2 głosach przeciwnych.

Ad. pkt. 10.

Wobec braku dalszej dyskusji oraz wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział i zakończył obrad,


Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie