Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIX/05

Protokół Nr XXIX/05

PROTOKÓŁ Nr XXIX/05
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
17 czerwca 2005 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności

stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie ,
2/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.
3/ przyjęcia statucie Związku MiędzygminnegoWodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
4/ zmiany statutu Sołectwa.
5/ zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.
  1. Odpowiedzi na interpelacje
  2. Przygotowanie do sezonu letniego.

8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXIX Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.Ad. pkt. 3

Zgłoszono następujące interpelacje :
Józef Pukacki - skrzyżowanie drogi Powstańców Wlklp Kościelna ,Jeziorna i Leszczyńska jest niezupełne. Brak kierunków jazdy. Podróżni często błądzą.
Henryk Rygusik - na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia prac na drodze w Potrzebowie.
  • pobocze rowów nie jest koszone do granicy tylko za wieś.
  • Mostek na drodze do Sławy pęka, wymaga pilnej naprawy.

Roman Jęśkowiak - przy stanicy Harcerskiej w Lginiu powstało pole kempingowe, czy jest zgłoszone i opodatkowane,.
Marzanna Daleka - przystanek, kiedy będzie zrobiony, Walkowiak zadeklarował tylko dach, nadal brak kosza,
Genowefa Zielnica - o jakie środki finansowe z Funduszy Europejskich wystąpiła gmina,
Radosław Zamiatała - kto sporządza wnioski o dofinansowanie z UNI .

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z terminami spotkań i narad w których uczestniczył w okresie od ostatniej Sesji. .
30.04 - odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów w sprawie ufundowania Sztandaru Komendzie Policji w Lesznie.
31.04 - odbyła się narada Wójtów i Burmistrzów z udziałem Z/ca Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP w Lesznie P. Stanisława Wolniczaka , gdzie omówiono finansowanie zawodów gminnych.
2.05. - spotkałem się z organizatorami regat Zagłówek sterowanych radiem.
- w Wolsztynie odbyła się konferencja na temat współpracy z Niemcami
7.05.- uczestniczyłem w V pielgrzymce strażaków do Częstochowy.
9,05.- wspólnie z Przewodniczącym RG uczciliśmy święto bibliotekarza. , gdzie zapoznano się z bieżącymi problemami.
- z P. Konieczna Kierowni8kiem Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie rozpatrzono możliwość adaptacji budynku na świadczenie pomocy społecznej.
11.05.- spotkałem się z Komendantem Policji w sprawie usprawnienia łączności z Lesznem i Centrum Szybkiego Reagowania.
13.05 - odbyły się w Lesznie uroczystości pożegnania Komendanta Powiatowego OSP w Lesznie P. Pobudka
- na spotkaniu z dyrektorami szkól omówiłem finansowanie nauczycieli.
15.05 - odbyły się gminne obchody Święta Floriana w Potrzebowie
16.05 - wspólnie z P. Piotrowskim dokonaliśmy uzgodnień w sprawie zagospodarowania
terenów przyległych do naszej gminy w Wieleniu
17.05 - podpisałem aneks do umowy na prowadzenie- korzystanie ze strony internetowej.
18.05 - odbył się zjazd SGN, gdzie podsumowano prace za rok ubiegły oraz udzielono absolutorium. Udzielono informacji na temat finansowania budowy instalacji sanitarnych.
  • w Liczeniu odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z grupą energetyczną ENEA gdzie przedstawiono nowe sposoby finansowania oświetlenia .

19.05 - gościliśmy chór MORZANIE z Pucka, z tej okazji wystąpiły chóry gminne HEJNAŁ i szkolny.
23.05 - odbyła się uroczystość 25 lecia pracy w OSP P. Stanisławqa Wolniczaka jako Prezesa i Kazimierza Wolniczaka jako kronikarza.
24.05 - na spotkaniu przedstawicieli SGN poinformowano o możliwości pozyskania funduszy na budowę kanalizacji do 85 % kosztów technicznych
25-29.05 - odbyły się zawody żaglówek sterowanych radiem . Gminę reprezentował Przewodniczący Rady.
31.05 - na zaproszenie Marszałka Województwa uczestniczyliśmy w obchodach dnia samorządowca, które odbyły się w Śreniawie, gdzie odsłonięto popiersie Cegielskiego.
1.06 - wspólnie z Przewodniczącym i Sołtysem z Brenna sprawdziliśmy postęp prac przy przebudowie apteki i kuchni na sali w Wijewie.
3.06. - spotkałem się z P. Chocianowskim. Zapewnił, że prace przy budowie wodociągu na Kalek rozpoczną się po żniwach aby ograniczyć straty.
7.06 - w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się szkolenia na temat możliwości pozyskiwania funduszy Norweskich.
8.06 - odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego OSP w którym uczestniczył nowy Komendant z Leszna
11.06 - KGW w Potrzebowie obchodziło 55 lecie istnienia.
12.06 - nastąpiło podsumowanie sezonu piłkarskiego.
14.06 - z Dyrektorem Departamentu Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu negocjowałem możliwość przesunięcia terminy zakończenia budowy ul. Wschowskiej .
15.06 - odbyło się Walne zgromadzenie Zakładu Oczyszczalnia w Lesznie , gdzie przedstawiono realizację planów budowy Trzebani ( 9 miesięczne opóźnienie.

Ponadto Wójt poinformował, że zasiłki dla uczniów będą wypłacane po 28 czerwca, po uprawomocnieniu się uchwały po przedstawieniu rachunku.
Ludzie skarżą się , ponieważ sa kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Nie wszystkie drogi są skomunalizowane, jeśli nie należy do gminy nie możemy wydać odpowiedniego zaświadczenia, które jest niezbędne do pozwolenia.
Uzgodniliśmy treść zaświadczenia, którą będzie akceptował powiat.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za rok 2004 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawiła Skarbnik
Do treści przedstawionego tematu nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIX/144/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnej Biblioteki Publicznej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie przedstawiła Skarbnik.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/145/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwał a stanowi załącznik Nr 5

3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie przedstawił Przewodniczący obrad.
Wójt wyjaśnił, że gmina jest właścicielem a Związek Komunalny tylko użytkownikiem kanalizacji wodnej na terenie gminy.
Powstał nowy zakład wobec czego należy dokonać zmian w Statucie aby podział wypracowanych zysków był sprawiedliwy.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/146/05 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6


4/ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa.
Wyjaśniono, że zmiany dotyczą błędów pisarskich , należą do porządkujących numerację oraz przekłamania wyrazów.
Do treści uchwały nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/147/05 zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/141/05 Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. przedstawiła
Skarbnik gminy.
Do treści uchwały nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/148/05 zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/141/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów w dziale opieka społeczna . Przeniesienia pieniędzy w związku z nowa kwalifikacja budżetową , oraz zwiększenie kwoty niezbędnej na pokrycie wydatków związanych z wypłata stypendium dla uczniów.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/149/05 zmiany budżetu gminy na 2005 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

AD. pkt. 6

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ Skrzyżowanie w Brennie należy do powiatu . Wystosujemy odpowiednie pismo.
2/ przetarg na drogę do Potrzebowo został unieważniony. Będzie ogłoszony przetarg.
Data rozpoczęcia budowy nie jest określona. Pewne jest, że w 2005 ,mszą wydać 30 %
3/ w sprawie granic gminy zostanie wystosowane pismo,
4/ mostek nie należy do naszej gminy, możemy tylko wystosować pismo grzecznościowe,
5/ w przeszłości kiedy rozpoczynał się sezon ł dobry zwyczaj awizowania się w gminie. Wówczas można było porozmawiać o wszystkich zmianach. Sprawdzimy legalizacje pola kempingowego.
6/ wszystkie przystanki są przed sezonem malowane
7/ gmina wystąpiła o dotacje z Funduszy Unijnych na dotację ul. Piaski oraz Zespołu pałacowo parkowego. Termin rozpatrzenia wniosków został przesunięty.

Nie zatrudniamy specjalnego pracownika od sporządzania wniosków, robimy sami lub zlecamy firmie . O mniejsze kwoty możliwe do pozyskania składamy wnioski na bieżąco.
Planujemy przygotowanie dokumentacji na modernizację domów kultury wraz placami zabaw w Brennie , Zaborówcu i Potrzebowie.

Ad. pkt. 7

Wójt w ramach przygotowania do sezonu :
1/ zostanie wyremontowana droga na Ostrów. Została zakupiona masa i SKR będzie kleiła ubytki,
2/ nierówności na poboczu zostały zasypane,
3/ zatrudnieni zostali ratownicy na plaże główną,
4/ uruchomiony zostanie posterunek całosezonowy,
5/ czynne będą ubikacje,
6/ naprawione zostaną ławki i oświetlenie plaży,
7/ zatrudniony zostanie gospodarz terenu,
Zaznaczył aby w trakcie pobytu na ośrodkach wczasowych zwrócić uwagę na styl budowy domów pozwalający na unikanie podatków (budynki nie związane z gruntem)
Wójt przedstawił nową dyrektor GOK P. Agnieszkę Godulę
Genowefa Zielnica poinformowała, że Chór Hejnał uczestniczył w konkursie w Trzemesznie gdzie zajął 2 miejsce..
Stanisław Wolniczak - poinformował o :
3.07 - obchodach koronacji Matki Boskiej w Wieleniu
7.07 - dzień strażacki w Wieleniu.
Paweł Derdziak - poinformował, że będzie m ozliwośc pojechania na mech pucharu polski -Groklinu. Będzie podstawiony autobus.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji oraz wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział i zakończył obrad,


Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie