Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VI/03

Protokół Nr VI/03


PROTOKÓŁ NR VI/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie .

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy i możliwości poprawy stanu urządzeń melioracyjnych

6. Informacja na temat stanu przygotowania do sezonu letniego
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ zmian w budżecie gminy na 2003 rok
2/ udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych,
8. Wolne głosy i wnioski
9. Odpowiedzi na interpelacje

 1. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Obradom VI sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Na VI Sesji Rady Gminy zgłoszono następujące wnioski :
Urszula Rimke - jakie są szanse na powrót wydz. komunikacji do gmin.
Stanisław Kasperski - na ul. Powst. Wlkp na wysokości posesji P. Sobeckiego była
wykonywana naprawa wodociągu w wyniku czego położona kostka uległa
znacznemu obniżeniu powodując niebezpieczne zaniżenie drogi.

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach :
26.01 - odbyto posiedzenie komisji konkursowej konkursu 'Jak zdrowo żyć'
27.01 - dokonano ostatecznego odbioru sali gimnastycznej w Brennie i przekazania
w użytkowanie szkoły.
29.01.- odbyto spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim na temat planu zagospodarowania
przestrzennego
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Osp Potrzebowie gdzie ustalono program
obchodów 70 lecia jednostki.
31.01- wspólnie z pracownikiem Opieki Społecznej odwiedziliśmy mieszkańców gminy ,
którzy ukończyli 90 lat, takich osób jest 12, wręczając drobne upominki
1.02. - odbył się z moim udziałem wieczorek taneczny Rady rodziców przy szkole
w Wijewie

  1. - odbyto zebranie wiejskie w Radomyślu , gdzie dokonano wyboru władz wsi. Na

stanowisko Sołtysa ponownie wybrano P. Celinę Gąda.
4.02 - odbyto zebranie w Przylesiu gdzie ponownie na Sołtysa wybrano
P. Ireneusza Dydynę.
- otrzymałem od Wójtów gmin Włoszakowice i Przemęt pisma wnioskujące
o udostępnienie składowania odpadów stałych na wysypisku w Brennie
Temat pozostawiłem do późniejszego rozpatrzenia
6.02. - odbyło się zebranie jednostki OSP Zaborówiec

 • przeprowadziłem rozmowę z Poste RP P. Ryszardem Heyinem na temat

dofinansowania oświaty pod kątem wyposażenia sali.

  1. - odbył się finał konkursu 'jak zdrowo żyć' zainicjowanego przez Niepubliczny

Zakład Opieki Zdrowotnej ''SANATIO'
11.02. odbyło się spotkanie sołtysów i rad sołeckich na temat organizowanego protestu
rolników
12.02 - uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu WOKISS, gdzie dokonano wyboru władz.

 • odbyto zebranie jednostki OSP Radomyśl, gdzie omówiono możliwości

finansowania jednostki przez gminę oraz podkreślono wolę 9istnienia tej jednostki
13,14.02 uczestniczyłem w rejestracji przedpoborowych,
17.02. - uczestniczyłem w konkursie wiedzy pożarniczej w szkole w Brennie,
- przeprowadziłem rozmowę z Dyr. Banku Spółdzielczego na temat partycypacji w
kosztach utwardzenia centrum Wijewa
- przeprowadzono rozmowę z Wójtem Przemętu na temat składowania śmieci z
podkreśleniem odpowiedzi negatywnej. Ilość produkowanych śmieci przez
Przemęt i Włoszakowice byłaby dla naszego wysypiska zabójcza.

 • dyrektor Szkoły w Wijewie zaproponował utworzenie Komitetu w celu zbiórki

pieniędzy na leczenie Artura i zaproponował honorowy patronach Wójta. W
ostateczności z zamiaru tego wycofano się decydując na korzystanie z
możliwości dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia Na rzecz dzieci
Niepełnosprawnych we Włoszakowicach.
18.02 - rozpoczęto protest rolników, który został przyjęty sympatycznie.
20.02 - odbyło się spotkanie z przedstawicielem energetyki 'ENEA', gdzie
przedstawiono wszystkie mankamenty istniejące na terenie gminy pod względem
zaopatrzenia w energię.
24.02 - uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin I Powiatów
Wielkopolski , gdzie dokonano wyboru nowych władz.
25.02 - odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Leszczyńskiego,
26.02 - dokonano zmiany formy protestu rolników, zatrzymywano ruch rozdając kartki z
postulatami i uzasadnieniem protestu

 • Zarząd Gminy OSP podsumował cykl zebrań w jednostkach oraz dokonał

wyboru nowego Prezesa jednostki w Wijewie w związku z rezygnacja P.Wojciecha.

  1. - odbyło się spotkanie wójtów i Burmistrzów Powiatu Leszczyńskiego na którym

omówiono sposób tworzenia Banku Informacji Publicznej - strony internetowej,
pobierania opłaty adiacenckiej, planistycznej, sytuacji w rolnictwie oraz melioracji/

  1. - omówiono z Kier. MZWiKw we Wschowie zasady wymiany linii wodociągowej

na ul. Piaski i Biedaszkowo. Postanowiono zorganizować spotkanie z mieszkańcami.
8.03 - przeprowadzono turniej w piłce siatkowej o puchar Wójta
9.03 - dokonano uzgodnień z właścicielem Apteki dot. nowych wymogów lokalowych,
10.03 - dokonano wizji lokalne w Zaborówcu w związku z działalnością P.,
Frankowskiego, któremu udzielono ostrzeżenia
12.03 - dokonano analizy wniosków zgłoszonych do zmiany w nowym planie
zagospodarowania przestrzennego W okolicy czerwca plan będzie wyłożony do
konsultacji społecznej

Ad. pkt. 5

Przewodniczący rady podkreślił, że temat melioracji został wywołany w skutek licznych wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy na zebraniach. O zreferowanie tematu poprosił głównego specjalistę ds. melioracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Lesznie P. Henryka Kozdroja.
Poinformował, że meliorację dzielimy na podstawową i szczegółową. Nadzór na melioracja podstawowa sprawuje Marszałek Województwa, który dziali pieniądze na poszczególne zadania. Wojewódzki Zarząd Melioracji administruje tymi urządzeniami na podstawie Statutu.
Melioracja szczegółowa należy do osób korzystających z nich czyli Spółek Wodnych lub rolników. Nadzór nad spółkami wodnymi sprawuje Starosta Powiatu.
Na terenie gminy Wijewo cieków melioracji podstawowej jest : 28,5 km kanału Breńskiego, 13,5 km. kanału Lipiec, 9 km kanału Sarnka , 32 km kanałów łączących
i 3 zastawki .
Rok 2003 należy do lat kiedy stan wód kształtuje się na poziomie średnim dzięki czemu nie występuje wiele pod topień.
Do wykonania w 2003 roku zaplanowano 2 krotne koszenie i odmulanie . Z kwoty potrzebnej na wykonanie zaplanowanych w 2003 r. prac otrzymaliśmy 3,5 % zapotrzebowanie.
W 2001 - wykoszono Kanał Breński i Sarnka
W 2002 - przeprowadzono konserwację K. Sarnka
W 2003 - otrzymaliśmy 3 % środków na zaplanowane zadania. Zaplanowane jest wycięcie krzewów na k. Sarnka, Breński, Lipiec co przygotuje je do odmulania.
Ilość środków otrzymywanych na meliorację z każdym rokiem zmniejsza się.
Na wniosek gminy k. Breński został ujęty w planie inwestycyjnym odbudowy kanałów na 2005-2006 rok.
Na terenie gminy zmeliorowanych jest - 966 ha należących do Gminnej Spółki Wodnej Wijewo oraz 332 ha należące do Spółki Wodnej w Potrzebowie. Praca spółek wygląda różnie dużo zależy od ściągalności składek, która to czynność posiada niskie wskaźniki.
Jest to ważne przy staraniu się o dotacje. Obecne przepisy przewidują dotacje do spółek gdzie ściągalność wynosi 70 %.
Z powodu małych funduszy nawiązujemy współprace z gminami. Zezwalamy na wycięcie krzewów na rowach nieodpłatnie przez zainteresowanych rolników, praktykowane są również umowy wieloletnie oraz zatrudnianie przez gminy osoby bezrobotne zarejestrowane w biurze pracy.

Stanisław Wojciechowski - kanał Breński nie jest dostatecznie konserwowany. Nie jest
w stanie odebrać wód gruntowych i deszczowych jakie występują w Potrzebowie co powoduje podtapianie upraw niższe plony i bunt rolników - za co mają płacić skoro melioracja nie działa. Niezbędne jest odmulenie kanału na odcinku od ujścia do drogi na Przybyszów w innym przypadku dojdzie do zamulenia urządzeń drenarskich, które już teraz są poniżej dna kanału.

Henryk Kozdrój - wniosek o odmulenie jest zasadny, dlatego też został wprowadzony do planu wojewódzkiego. W roku 2003 nie planujemy odmulania na żadnym cieku. Do odmulenia jest niezbędne wycięcie krzewów. Jeśli kanał będzie przygotowany, to będziemy odmulać w pierwszej kolejności.

Kazimierz Dederek - melioracja jest tematem trudnym zwłaszcza ponieważ z roku na rok jest gorzej. W 1992 roku poczyniono inwestycje na obszarze 250 ha i spełniało to swoje zadanie. K. Sarnka należy do większych cieków od których wiele zależy. Jego niedrożnośc powoduje, że woda nie jest odbierana zalewa uprawy i ubożeje grunt. Wojewódzki Zarząd Melioracji nie ma pieniędzy na wszystkie prace , rolnik aby miał musi najpierw zapracować a jak pracować jak wszystko zalane lub podtopione jakie są efekty tej pracy. Jest to jeden z powodów, że rolnicy zalegają ze składkami. Stan kanałów wpływa znacząco na towarowość naszego rolnictwa.

Henryk Kozdrój - kanał Sarnka był koszony w grudniu i jeśli nie ma efektów to nie warto kosić. Kompleksowe odmulanie przy posiadanych środkach trwałoby wiele lat. Przydział środków na meliorację nie zależy od nas jest to podział odgórny. Był zgłoszony na 2003 rok do odmulania niestety nie został włączony do planu.

Edwin Wojciech - koszenie w okresie kiedy kanał jest zamarznięty jest bezcelowe , jest to koszenie trzciny.

Maria Maciejewska - kiedy w Potrzebowie zakładano drenarke to odpływy te były 20 cm ponad dno dziś ujścia drenarskie są 30 cm poniżej dna . Są sytuacje, że woda cofa się
z kanału na pola zamiast w druga stronę. Samo koszenie nie przyniesie efektów , potrzebne jest gruntowne odmulenie.

Janina Obiora - wszyscy tłumaczą się brakiem pieniędzy. Mam sposób zmniejszyć administrację. Kanał Breński jest całkowicie zarośnięty, jeszcze trochę a będzie można przez niego przejść bez kłopotu . łąki pozalewane, krowy nie mają co jeść bo trawa twarda i nie treściwa. Aby wyciąć drzewo należy mieć zezwolenie za które należy zapłacić i to nie mało a skąd je ma rolnik wziąć.

Stefan Dederek - nie prawda jest , że Sarnka była koszona w grudniu. Co daje koszenie jeśli jest 1,5 m wody - nic .
Henryk Kozdrój - sam pochodzę ze wsi i szanuję pracę rolników, nie jestem biurokratą ale praktykiem. Zaproponował powołanie komisji celem opracowania potrzeb gminy
w zakresie melioracji.

Piotr Wasiak - odmulenie kanału Breńskiego na odcinku 3 km. rozwiązałoby sprawę
W tej sytuacji może dojść do zamulenia urządzeń drenarskich. Było obiecane odmulenie na odcinku 1,5 km. nie zostało zrobione. Nie obiecujcie tylko róbcie więćej. Kanał jest przygotowany do odmulenia.

Roman Dziaszyk - jak ma postępować Zarząd Spółki Gminnej skora na dzisiejszym spotkaniu nie ustaliliśmy żadnych konkretów.
Stanisław Wojciechowski - odmulenie jest konieczne ale wykoszenie też rozwiąże problem spływu wody.

Henryk Kozdrój - w piśmie z początku roku nie obiecaliśmy odmulania tylko koszenie, które spełnia swoje zadanie. W stosowanych wnioskach należy podkreślać niewystarczające środki i brak opłacalności produkcji.

Janina Obiora - uważam, że jest nas tu zbyt mało aby przekazać wszystkie bolączki jakie nękają rolników z powodu złej melioracji.

Marian Zając - z dyskusji wynika, że Wojewódzki Zarząd Melioracji marnotrawi pieniądze przeznaczone na meliorację na terenie gminy Wijewo. Aby uzyskać odpowiednie efekty należy prace wykonać w odpowiednim terminie.
Prace przy wykorzystaniu bezrobotnych były praktykowane. Jest z tym wiele prac biurowych, do których potrzeby jest fachowiec i różnie później bywa.
Przewodniczący rady podsumowując dyskusję podkreślił fakt, że rada widząc problem podniosła dotację do 1 ha o 50 % .

Wójt - melioracja jest odbiciem sytuacji w rolnictwie. Zatrudnienie bezrobotnych jest dobrym pomysłem ale z taka inicjatywą powinien wystąpić Zarząd Wojewódzki Melioracji.
Prace przy rowach odprowadzających wodę deszczową w Potrzebowie rozpoczną się jak tylko będzie odpowiednia pogoda.
Na ostatnim spotkaniu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Leszcyyzńskiego był poruszany temat melioracji i nikt nie miął takich uwag jak Wijewo, czyżby inne gminy były traktowane przy podziale środków inaczej a dla Wijewa nie starczało. Nie zostaliśmy poinformowani jaka kwota została w 2003 roku przeznaczona na meliorację 3% potrzeb nic nie mówi, oraz jak zostały podzielone i według jakich kryteri.
Jeśli istnieje firma , której nie starcza na podstawową działalność to należy ja rozwiązać.
Komisja ustalająca potrzeby, których jest wiele, a które nie będą z pewnością wszystkie zrealizowane nie ma sensu. Jeśli komisja będzie miała na celu ocenę stanu to ma sens.
Uważam, że brak nadzoru nad wykonywanymi pracami powoduje ich nieefektywność.
Należy ustalić kolejność prac od najpilniejszych.

Henryk Kozdrój - umowy z bezrobotnymi podpisywały gminy jako najbardziej zorientowane w sytuacji materialnej bezrobotnych z gminy.
Przewodniczący rady potwierdził potrzebę powołania takiej komisji. Stwierdził, że temat melioracji został wyczerpany o zakończył dyskusję.

Ad. pkt. 5

1/ Wójt poinformował, że w roku 2003 w ramach przygotowań do sezonu letniego gmina dokona przeglądu dróg dojazdowych do ośrodków wypoczynkowych, uzupełni znaki drogowe, uporządkuje plażę główna oraz dokona modernizacji plaży poprzez wysypanie piasku.
Planuje się przygotowanie tablicy informacyjnej o terenie Brenna Ostrów, która informowałaby przyjezdnych o lokalizacji ulic, parkingów, gastronomii, miejsc noclegowych.
Koszt utrzymania Brenna Ostrów waha się w granicach 15 tys. zł. Na koszty składa się koszt utrzymania czystości, wynagrodzenie gospodarzy terenu .
Uzgodniono z Biurem Planowania w Poznaniu, że po opracowaniu planu zagospodarowania gminy zostanie zrobiona inwentaryzacja Brenna Ostrów i ustalone zostaną strefy funkcjonowania tego terenu co również ułatwi naliczanie podatku od terenów rekreacyjnych, które w większości w geodezji figurują jako grunty rolne.
Nie budzą zastrzeżeń istniejące na terenie naszej gminy bazy ZHP.
Wójt poinformował o funkcjonującym na terenie gminy ( w Brennie w siedzibie GOK)
punkcie konsultacji europejskiej .
Wójt zwrócił się do Kierownika Rewiru Dzielnicowych o zatrudnienie na okres sezonu młodych policjantów z psami.

2/ Jarosław Szolc - poinformował, że w ramach przygotowania do sezonu ocenie p-poż podlegają wszystkie ośrodki gdzie wypoczywają dzieci . Obozy ZHP również podlegają ocenie.
Podstawowe zabezpieczenie przeciw pożarowe na terenie gminy zapewniają jednostki miejscowe : Brenno ,Wijewo, Potrzebowo, Zaborówiec, do pracy , których Komenda Miejska nie ma uwag.

3/ Ryszard Samuś - odczytał informacje Komendanta Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie na temat przygotowania do sezonu letniego w sezonie letnim na terenie gminy Wijewo.
Informacja stanowi
załącznik Nr 4
Janina Obiora - w okresie letnim miał miejsce przypadek, że dzieci wywiezione do lasu
( w ramach podchodów) w nocy zabłądziły. Jak można tak postępować z dziećmi
w obcym terenie
Ryszard Samuś - sprawa jest mi znana i została wyjaśniona z przełożonymi.
Urszula Rimke - zaproponowała, aby na planowanej tablicy o gminie uwzględnić
gospodarstwa agroturystyczne.
Marian Białas - zaproponował pomalowanie przy sklepie P> Golembki w Zaborówcu
pasów dla pieszych, zwiększyłoby to bezpieczeństwo.
Radosław Zamiatała - należy dokonać przeglądu sali i dokonać niezbędnych remontów.
Ryszard Samuś - widzę również potrzebę wykorzystania psów na Brennie Ostrowie. Mamy na stanie jednego. Jeśli będzie potrzeba to będziemy korzystać z pomocy sąsiednich rewirów.

Ad. pkt. 7

1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/27/2002 Rady Gminy Wijewo
z dnia 27 grudnia 2002 r . w sprawie budżetu gminy na 2003 r. przedstawił
Przewodniczący obrad.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że zmiana dotyczy korekty błędu pisarskiego.
Do treści przedstawionej uchwały zebrani nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/33/03 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/27/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 grudnia 2002 r . w sprawie budżetu gminy na 2003 r
Podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 6
2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawił Stanisław Kasperski .
Przewodniczący wyjaśnił, że proponowana dotacja w wysokości 2,5 tys. zł. ma być przeznaczona na leczenie Artura Brożyńskiego chorego na zanik mięśni. Uchwała ta została wywołana w związku z apelem szkoły podstawowej w Wijewie gdzie Artur jest uczniem.
Wójt - postanowiliśmy wydzielić tą kwotę z budżetu ponieważ dieta stanowi dochód własny i nie można nią dysponować
Do treści przedstawionej uchwały zebrani nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/33/03 w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 7

AD. pkt. 8

Józef Apolinarski - jakie są aktualne telefony do policji . Rozmawiając
z mieszkańcami, mówią, że nie można się w razie potrzeby dodzwonić.
Ryszard Samuś - kierownik rewiru podał aktualnie posiadane numery telefonów
na które można dzwonić.
Ireneusz Dydyna - czas wyczekiwania na prawo jazdy jest długi przekracza 30 marca, co
później, czy posiadane prawo jazdy będzie nieważne.
Stanisław Kasperski - przejście dla pieszych z ul. Piaski jest niezbędne.
Grzegorz Klamka - została oznakowana ścieżka rowerowa. Należy z niej korzystać
czy można i nie ma takiego obowiązku.
Ryszard Samuś - znak posiada kolor niebieski czyli nakazu, jest obowiązek korzystania ze
ścieżki.
Edwin Wojciech - na rowie przy ul. Kępinie jest dziura ,po roztopach będzie jeszcze
większa, grozi wypadkiem.
Roman Jęśkowiak - wiosna tuż tuż a krzewy na drogach są nie wycięte.
Marian Zając - na ul. Kalek brak oznakowania , że jest to już teren wsi Wijewo.
Radosław Zamiatała - zaproponował przekazanie Dyr. Szkół informacji o oznakowaniu
ścieżki rowerowej i obowiązku korzystania z niej.

Ad. pkt. 9

Na postawione zapytania i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt - Ireneusz Zając ':
1/ chodnik został zbudowany aby było bezpieczniej i należy z niego korzystać,
2/ należy egzekwować zakaz parkowania na chodnikach
3/ powrót komunikacji do gminy jest tematem otwartym, więcej może powiedzą radni
powiatowi.
4/ jeśli jezdnia jest obniżona to należy to poprawić,
5/ każdy obóz ma opracowany program działania zatwierdzony przez odpowiednich ludzi.
Jako Wójt nie mogę ingerować w ich programy, chyba, że będzie to nagminne.
6/ proponowana tablica ma informować tylko o terenie Brenna Ostrów. Można umieścić
krotka informację o agroturyźmie. Informacja o rozmieszczeniu gospodarstw z
miejscami noclegowymi nadaje się na tablice o całej gminie.
7/ wystąpimy z wnioskiem o pomalowanie pasów na ul. 25 Maja i Piaski .
8/ do wymiany jest tyle praw jazdy, że zakłady wydający te dokumenty nie jest w stanie
przerobić ilości wniosków z trąd te opóźnienia.
9/ Wójt zadeklarował, że 14.03 zostanie zlustrowany mostek w którym jest dziura na ul.
Kępińskiej.
10/ w sprawie oznakowania Wijewa od strony Potrzebowa , są zamówione tablice.
O oznakowanie miejscowości wystosujemy wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.
11/ przejście na ul. 25 Maja na Piaski będzie zrobione jeśli będzie chodnik. Przejście
może być jeśli prowadzi z chodnika na chodnik.
Edmund Wojciech - poinformował, że na ostatnich posiedzeniach Rady Powiatu nie poruszano sprawy komunikacji w gminach. Jeśli będzie cos wiadomo to przekażę informację na następnej Sesji.
Wójt - wyjaśnił zebranym znaczenie flag , które towarzyszą dzisiejszemu posiedzeniu.
( Polski, województwa, gminna)

Ad. pkt. 10


Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany . Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie