Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr V/03

Protokół Nr V/03


PROTOKÓŁ Nr V/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 24 stycznia 2003 roku.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ przyjęcie Statutu Gminy Wijewo,
2/ przyjęcie planów pracy na 2003 rok :

 • rady gminy,

 • komisji stałych,

3/ zmiany do uchwały w sprawie powołania komisji stałych,
4/ odwołania Sekretarza Gminy,

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Obradom V Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.
Wójt złożył podziękowanie Panom P. Janowi Bajonowi i P. Romanowi Dziaszykowi za pracę jako Sołtysa, które Ci panowie pełnili do ostatnich wyborów.
Podziękował za wspaniała współprace. Następcom życzył aby potencjał wiedzy i doświadczenia jaki posiadają Ci Panowie został wykorzystany w nowej kadencji.
Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył podziękowania za pracę oraz bukiety kwiatów.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez czytania. Stwierdził, że odzwierciedla przebieg obrad IV Sesji RG.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej propozycji. Protokół z poprzedniego
posiedzenia rady przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - zgłosił jako interpelację złożony na zebraniu wiejskim protest
mieszkańców wsi Wijewo dotyczący budowy wieży telefonii komórkowej
Marzanna Daleka - dlaczego zostały zmniejszone środki na utrzymanie szkół. Na jakie
cele zostaną przeznaczone, czy dyrektorzy wiedzieli o zmianie.
Radosław Zamiatała - prawdopodobnie Brenno ma obcięte 179 tys. a Wijewo
129 tys. zł. czy jest to prawda.
Józef Pukacki - jak przedstawia się sprawa czyszczenia kanału Breńskiego.
Radosław Zamiatała - czy w urzędzie jest radca prawny i kto może korzystać z jego
usług.
Henryk Rygusik - światło w Potrzebowie zostało naprawione ale teraz świeci za
wcześnie i za długo.
Stanisław Kasperski - wnioskował o nawiązanie przez gminę kontaktu z partnerem
zagranicznym, może być to pomocne po wstąpieniu do UNI

 • wznowić prace nad przygotowaniem nowej formy odznaczenia

gminnego.

 • wniósł o nie rozwiązywanie Komisji Statutowej w celu opracowania

nowego statutu Sołectwa, ponieważ po zmianach ustawy uległ również
dezaktualizacji.
Aleksander Poszwiński - droga powiatowa Zaborówiec Lgiń jest całkowicie
nieprzejezdna. Pojazdy tam uczęszczające jeżdżą po polach.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował zebranych o odbytych w ostatnim okresie spotkaniach z :
31.12. 2002r. uczestniczyłem w zabawie sylwestrowej organizowanej przez TPD
i KGW w Brennie. O północy uczestniczyłem w toaście i pokazie ogni w Wijewie.
2.01.03 - wystosowałem do Wielkopolskiej Kasy Chorych protest dot. ograniczenia środków w ramach kontraktów z kasa na 2003 rok.
2 stycznia spotkaliśmy się z drogowcami w Potrzebowie i uzgodnione zostały sprawy dotyczące odwodnienia posesji. Zdecydowano o wspólnej inwestycji - rowie odwadniającym. Prace będzie nadzorował Zarząd Dróg w Lesznie.
Na spotkaniu z P. Chpocianowskim uzgodniono plan finansowania wodociągów
na 2003 r.Wójt przedstawił koszt uzyskania wody oraz składniki wchodzące w skład ceny 1m3.
Poinformował, że w ramach uzyskanych dochodów wybudowano zbiornik retencyjny w Radomyślu celu podniesienia ciśnienia wody
6.-1. - odbyło się spotkanie ze sportowcami, gdzie zostały wręczone podziękowania za propagowanie idei sportu i gminy.
8.01. - wspólnie z P. Kaczmarkiem dokonaliśmy podsumowania konkursu „Zdrowy Tryb Życia”
12.01. - wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystościach ku czci pamięci Powstańców Wielkopolskich, oraz w zabawie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
13.,01. - rozpoczęliśmy cykl zebrań sprawozdawczo wyborczych w sołectwach.
14.01. - uczestniczyłem w Lesznie w sympozjum poświęconym ratownictwu ,
15.01. - w spotkaniu z diabetetykami oraz zebraniu wiejskim w Potrzebowie., zebraniu sprawozdawczo wyborczym jednostki OSP w Wijewie gdzie zmieniły się władze na stanowisku Prezesa i Sekretarza, dniu Seniora w Brennie oraz otwarciu sali gimnastyczno-widowiskowej w Wolsztynie.

  1. - odbyło się zebranie wiejskie w Zaborówcu.

22.01. - dokonałem podpisania umowy notarialnej z P. Nadolną zgodnie z uchwałą Rady Gminy, uczestniczyłem w zebranie wiejskie w Wijewie , gdzie został złożony protest dot. budowy wieży telefonii komórkowej.
23.01. - odbyło się spotkanie wójtów burmistrzów i starosty powiatu leszczyńskiego, gdzie omówiono sprawę oświadczeń majątkowych, które mają być publikowane
w internecie.
Wójt przedstawił zebranym wniosek jaki wpłynął do Urzędu Gminy od
P. Stanisława Lewickiego Jest to rodzina 5 osobowa z Kazachstanu pochodzenia Polskiego dotyczący możliwości zamieszkania na terenie gminy i zapewnienia warunków mieszkaniowych i bytowych na terenie gminy. Przedstawił koszt utrzymania jaki ponosiłaby gmina w przypadku zgody na przyjazd.. Na dzień dzisiejszy budżet gminy nie jest przygotowany aby sprostać wymogom ustawy.
Rada przychyliła się do opinii Wójta .
Wójt poinformował, że został wystosowany protest do Ministra Rolnictwa dot. trudnej sytuacji finansowej rolników w związku z spadkiem cen żywca.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Wijewo przedstawił
Stanisław Kasperski
Sekretarz - wyjaśniła, że po analizie prawnika proponuje się następujące korekty :
1/ w § 67 skreśla się pkt. 2
2/ w § 68 skreśla się pkt. 2,3,4 ,
dokonane korekty mają na celu przejrzystość przepisu dot. sposobu głosowania.
Aleksander Poszwiński - uważam, że w § 67 nie może być jednego rozwiązania.
Wójt - sformułowania bezwzględną większością i większością się kłócą i stanowią
kwestie nieuregulowaną
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki, które zostały przez zebranych przyjęte w następujący sposób :
1/ za 14 radnych, przeciw - 0 , wstrzymał się - 1 radny
2/ za 14 radnych, przeciw - 0 , wstrzymał się - 1 radny
Za przyjęciem statutu Gminy Wijewo opowiedzieli się wszyscy radni.
Uchwała Rady Gminy Nr V/28/03 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy podjęta została jednogłośnie. Uchwała stanowi
zał. Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący rady.
Wyjaśnił ,że przedstawiony plan stanowi tematy podstawowe, poszerzenie tematów poszczególnych sesji jest zawsze możliwe.
Innych tematów nie zgłoszono.
Uchwała Rady Gminy Nr V/29/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy podjęta została jednogłośnie. Uchwała stanowi
zał. Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy przedstawił
Przewodniczący obrad.
Do treści przedstawionych tematów do omówienia członkowie rady nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr V/30/03 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
zał. Nr 6
4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały w sprawie powołania komisji
stałych przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści przedstawionych tematów do omówienia członkowie rady nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr V/31/03 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie powołania komisji stałych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
zał. Nr 7
5/ Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarz a Gminy przedstawił
Stanisław Kasperski
Aleksander Poszwiński - wnioskował o przełożenie uchwały na następną sesję.
ponieważ było zbyt mało czasu aby przemyśleć ta sprawę.
Radosław Zamiatała - z powodu braki sygnałów o wywołaniu takiej uchwały poparł
wniosek radnego Poszwińskiego.
Józef Pukacki - dlaczego P. Nowicka zpstaje odwołana. Współpraca z nią układała się
bardzo dobrze i swoje obowiązki wypełniała również sumiennie.
Wójt - uchwała została wywołana w ostatniej chwili ponieważ wymagała tego sytuacja. Myślę ,że takich uchwał przygotowywanych na gorąca będzie więcej.
Mam obowiązek powołania zastępcy Wójta jako pracownika etatowego. Nie może nim być pracownik urzędu. Proponowałem P. Nowickiej to stanowisko jednak odmówiła. Wijewo jest gminą małą i pozostawienie stanowiska Sekretarza i Zastępcy byłoby zbyt drogie. Pani Nowicka zostanie w urzędzie na dowolnie wybranym stanowisku, z pewnością będzie prowadziła kadry. Wolne jest jeszcze stanowisko insp. ochrony środowiska. Powinna to być osoba z odpowiednim wykształceniem
Radosław Zamiatała - czy funkcje zastępcy musi pełnić człowiek z terenu gminy.,
Wójt - zastępca Wójta nie może być pracownik urzędu poza tym może to być każda inna osoba odpowiadająca wymogom określonym w rozporządzeniu.
W urzędzie są wakaty jak już mówiłem są do obsadzenia stanowiska : ochrony środowiska, skarbnika budżetu, pracownika promocji gminy i informatyka w jednym.,
W najbliższym czasie zostanie radzie przedstawiony plan organizacyjny urzędu.
Przewodniczący obrad poprosił o wypowiedz Sekretarz gminy.
Maria Nowicka - Wójt wyjaśnił powody mojego odwołania. Poprosiła o podjęcie uchwały
ponieważ jej niepodjęcie utrudni prace reorganizacyjne urzędu.
Aleksander Poszwiński - nie chciałem wchodzić w kompetencje Wójta . Uważam jednak, że jest to ważna decyzja i nie można jej podejmować pochopnie.
Przewodniczące obrad zaproponował przegłosowanie uchwały w związku z tym, że została przyjęta w porządku obrad..
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała Rady Gminy Nr V/32/03 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
zał. Nr 8
Ad. pkt 6

Roman Dziaszyk - stając dziś po raz ostatni przed takim gremium mam świadomość, że rozstaje się z ludźmi którzy kształtowali mój charakter. Wspólnie z P. Bajonem pracowaliśmy dla dobra naszych wsi i gminy. Przez ostanie 8 lat jako Sołtys a wcześniej pełniąc inne społeczne funkcje.
Jesteście autorytetem tej gminy. Kierowane do Was sprawy były rozpatrywane zawsze z uwaga i rozsądkiem.
Godzę się sytuacja jaka mnie spotkała tym bardziej , że następca jest godny tej funkcji.
Zadeklarował pomoc i dobra rade w każdej sprawie z którą będzie się borykał nowy sołtys. Podziękował za otrzymane kwiaty i wyrazu uznania. Oraz możliwość uczestniczenia w pracach rady.
Jan Bajon - podziękował za tak uroczyste podziękowanie za prace jako sołtysa oraz dotychczasowa współpracę .
Przewodniczący Rady - zapewnił, że sesje są posiedzeniami otwartymi i jeśli będzie takie pragnienie to można w nich uczestniczyć.
Marian zając - promocja gminy jest ważnym elementem popularności. W internecie na
temat gminy Wijewo jest bardzo mało i są wiadomości nieaktualne. Brak danych
na temat agroturyzmu.
Radosław Zamiatała - wydany 2 lata temu folder był prawidłowo opracowany,
zaproponował jego powielenie i rozpropagowanie na zewnątrz gminy.

Ad. pkt. 7

Na zgłoszone interpelacje i zapytani odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ Chciałbym aby Państwo byli zorientowani w postępie prac przy budowie wieży telefonii komórkowej . Gmina nie jest właścicielem działki na której ma powstać ta budowla. Wójt wydaje tylko decyzję o warunkach zabudowy. Taka decyzja została wydana w 1993 roku zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, który zezwalał na wydanie takiej decyzji. Firma starająca się o pozwolenia została zobowiązana do opracowania raportu wpływu na środowisko, który to został przyjęty po poprawkach przez wojewodę . Wymagana jest również opinia SANEPIDU i ochrony środowiska.
Protest można wysłać ale jaki będzie miał wpływ na wydanie pozwolenia na budowę trudno przewidzieć.
Radosław Zamiatała - studium rozwoju gminy przewiduje rozwój budownictwa
jednorodzinnego właśnie w tamtą stronę. Może być także działki te będą mało atrakcyjne.
Wójt - przez P. Zamiatałe przemawia troska o zdrowie ludzi i finanse dla gminy. Baza SKR nie jest jednak nasza własnością i decyzje o jej zagospodarowaniu podejmuje rad nadzorcza. Jeśli firma sprosta wymogom, i nie będzie to niezgodne z przepisami to decyzja powinna być wydana pozytywna. SKR będzie pobierał opłatę za dzierżawę gruntów . Gminie przypadnie podatek od nieruchomości..
2/ podział środków w budżecie dokonała rada. W tych środkach są również pieniądze na szkoły. Zapotrzebowanie szkół należy złożyć do 15 listopada do dyrektorzy uczynili. Zapotrzebowania Wijewa wynosiło 1050 zł. a otrzymali :
w 2002 - 935 tys. zł.
w 2003 - 975 tys. zł
planowana wymiana okien nie została uzgodniona z gminą , jest to poważna inwestycja i wymaga takich uzgodnień.
Brenno na potrzeby 1 300 tys. zł otrzymali :
W 2002 r. - 1 159 tys. zł.
W 2003 r. - 1 146 tys. zł.
Z subwencji szkolnej są finansowane dowozy w kwocie 65 tys. rocznie, kursy kwalifikacyjne uczniów2 szkoły zawodowej w kwocie 67 tys. zł. utrzymanie przedszkola oraz sali gimnastycznej w Brennie gdzie zatrudniono sprzątaczkę oraz gospodarza .
Planowany od września obowiązek szkolny dzieci 6 letnich w ostatniej wersji ma być współ finansowany przez gminę i rodziców.
Jeśli były uwagi co do budżetu można było to zgłosić na sesji budżetowej - dyrektorzy szkół byli zaproszeni..
3/ Wójt odczytał pismo Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Lesznie dotyczące zamierzeń wobec melioracji podstawowej na terenie gminy Wijewo.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawę omówić szczegółowo na najbliższej sesji poświęconej melioracji.
Józef Pukacki - czy kanał Breński będzie koszony.
Stanisław Kasperski - jak wynika z pisma na dzień dzisiejszy nie jest w planie.
4/ radca prawny będzie w gminie w poniedziałki w godz. od 9.oo do 12.oo jest to osoba zatrudniona przede wszystkim dla potrzeb urzędu, pracowników, radnych w sprawach dotyczących wykonywania mandatu radnego. Ustawa nie przewiduje zatrudniania radcy prawnego dla mieszkańców gminy.
5/ oświetlenie uliczne, prawdopodobnie zostały źle ustawione godziny zapalania
i wyłączania lamp.
6/ w przeszłości próbowaliśmy nawiązać współprace z zagranica 2 razy” 1/ z gminą
w Bretani - było to strasznie daleko, 2/ w gmina w Niemczech gdzie nawiązanie współpracy buło prowadzone przez Ośrodek Integracji Europejskiej . Sprawa była dość daleko załatwiona. W tamtejszej gminie szykowała się zmiana władzy i kontakt został zerwany. Wskazanym byłoby poszukanie partnera w miarę blisko(teren byłego NRD).
7/ wzór nowego odznaczenia jest naszkicowany. Osoba, która zadeklarował wykonanie tego medalu nie pojawia się. Myślę, że należy to zlecić mennicy.
8/ został wystosowany protest do Wielkopolskiej Kasy Chorych protest w związku
z obcięciem wartości kontraktów o 30 % co może wpłynąć na ograniczenie kierowanie na podstawowe badania przez lekarzy rodzinnych.
9/ gmina Wijewo z urzędu przypisana jest do szpitala w Lesznie i oni mają obowiązek przyjęcia każdego zgłoszenia. Ponadto możemy korzystać również ze szpitali w Wolsztynie i Wschowie jeśli ktoś ma takie życzenie. Zachowanie europejskich standardów tj. dojazd karetki w 15 minut z Leszna jest techniczna niemożliwością, dlatego staraliśmy się
o utworzenie stacji pogotowia w Przemęcie czy Włoszakowicach . Jednak sama karetka przewozowa nie spełnia wymogów, powinna to być karetka reanimacyjna całodobowa.
10/ cieszy nas ,że folder się podobał , nie kosztował gminę zbyt wiele dzięki reklamom.. Pomyślimy o nowym i zaktualizowanym.
Promocja w internecie. Dotychczasowe propozycje strony internetowej dla gminy nie spełniły oczekiwań. Strona powinna mieć aktywne okienka, które można rozwijać i aktualizować w miarę potrzeby, do tego jest potrzebny informatyk.
Gmina posiada obowiązek do końca czerwca opracować stronę na której m.in. będą publikowane oświadczenia majątkowe władz i radnych.

Ad.pkt. 9 Ad.

Przewodniczący rady uznał porządek posiedzenia za wyczerpany.
Podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

( Stanisław Kasperski )Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie