Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIV/04

Protokół Nr XXIV/04


PROTOKÓŁ Nr XXIV/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 21 grudnia 2004 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ przyjęcie planu gospodarki odpadami na terenie gminy Wijewo.
2/ zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.
3/ budżet gminy na 2005 rok.
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • głosowanie poprawek,
 • opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy,
 • odczytanie projektu uchwały
 • głosowanie.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XXIV Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania..

Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - czy istnieje możliwość wystąpienia z Parku Przemęckiego.
Dotychczasowe praktyki wskazują , że są z tego powodu tylko utrudnienia zwłaszcza dla mniejszych inwestorów.

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z działaniami urzędu w okresie między sesjami.
7.12 - wspólnie z P. Piotrowskim, i Wójtem Gminy Przemęt uczestniczyłem w spotkaniu w oczyszczalni w Wieleniu z przedstawicielem firmy, która będzie prowadziła prace modernizacyjne i rozbudowę oczyszczalni w celu przyjęcia większej ilości ścieków między innymi z gminy Wijewo. Podpisany został list intencyjny.
8,12 - odbyło się spotkanie w ramach Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich gdzie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące pytania dot. finansowani inwestycji, lokalizacji oczyszczalni oraz skutków jakie może ponieść gmina Wijewo z powodu nie umieszczenia na liście  preferowanej Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska.
9.12 - gościłem P. Kistowskiego - organizatora regat żaglówek sterowanych radiem, gdzie omówiliśmy organizację zawodów.
- odbył się finał turnieju tenisa stołowego w Brennie
10.12 - uczestniczyłem w uroczystościach 40 lecia KGW i 80 lecia Powstania Koła Włościanek w Brennie.
12.12. - gościłem dyr. UW ds. promocji, który zaproponował prezentacje gminy na forum gmin już współpracujących z terenu województwa.
14.12 - odbyłem spotkanie z NFOŚ dotyczące dofinansowania program termo izolacyjnych ( docieplenie szkół i budynków GOK).
15.12 - odbyło się spotkanie opłatkowe członków straży zorganizowane przez OSP Brenno.
16.12 - wspólnie z prof. Kargiem , P. łakomym i radnymi z Brenna zastanawialiśmy się nad możliwościami budowy ścieki pieszej na Brenno Ostrów.
17.12 - odbył się w Grodzisku , gdzie omówiono plan oczyszczania dorzecza Obry, do którego ostatecznie przystąpiło 30 gmin.
20.12 - wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczyliśmy we Wschowie w przekazaniu harcerzom Światła Betlejemskiego.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, że temat był omawiany szczegółowo z udziałem autora programu, na posiedzeniu komisji stałych.. Zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze pytania do powyższego planu.
Wobec braku pytań przystąpił do odczytania projektu uchwały oraz głosowania.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/ 108/ 04 w sprawie planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu

2/ Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok przedstawił przewodniczący obrad.
1- Wójt odczytał Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu na 2005 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 6
 1. Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu wynikające z opinii RIO oraz zgłoszone na posiedzeniu komisji rady..
  Zmiany stanowią załącznik Nr 7
 2. Przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej Rady Gminy odczytał stanowisko komisji dotyczące przedstawionego projektu budżetu na 2005 r
  Stanowisko stanowi zał. Nr 8

Przewodniczący posiedzenia poprosił o przegłosowanie sposobu głosowania nad poprawkami : kolejno czy w całości.
Jednogłośnie postanowiono głosować całość przedstawionych poprawek.
W wyniku głosowania poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na 2005 rok.
Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/ 119/04 w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

3/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia budżetu po stronie wydatków i dochodów o dotacje z Ministerstwa Oświaty na bibliotekę oraz przeniesienia na wydatki bieżące w OPS.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijerwo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

Ad. pkt. 6

Radosław Zamiatała - Dzieci w Brennie oczekując na autobus marzną. Czy nie można by wybudować wiaty chroniącej przed wiatrem i deszczem.

Ad. pkt. 7

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt .
1/ Park Prezemęcki został powołany przez Wojewodę Leszczyńskiego. Przynależność do parku została zaakceptowana przez Rade Gminy.
Prawda jest ,że jest więcej problemów niż korzyści z przynależności. Przy tworzeniu nie została usytuowane plan ochrony przyrody co nie pozwala na właściwe funkcjonowanie parku.
Rozwiązaniem może być podjęcie uchwały o wystąpieniu z parku. Gmina Włoszakowice podjęła taką jednak brak reakcji ze strony Wojewody, który jest władny podjęcia takiej decyzji. Być może, że kolejne takie uchwały wywołają reakcję.
2/ w sprawie dzieci oczekujących na autobus decyzja należy do Pani Dyrektor.

Ad. pkt. 8

Wobec faktu, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział , zaprosił na część uroczysta i zakończył część oficjalną.


Na tym posiedzenie zakończono
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie