Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIII/04

Protokół Nr XXIII/04
PROTOKÓŁ Nr XXIII/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 03 grudnia 2004 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności. Lista obecności
stanowi zał. Nr1

Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności.. Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania i wolne głosy radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Przedstawienie Planu Rozwoju Gospodarczego Powiatu Leszczyńskiego w części dotyczącej gminy Wijewo.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie :

1/ obniżeniu średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 roku.
2/ określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok.
3/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
4/ podatku od posiadania psów
5/ określenia stawki opłaty miejscowej na 2005 r,
6/ określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiary i poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
7/ wynagrodzenia inkasentów z tytułu podatku rolnego i leśnego
8/ zmiany w budżecie na 2004 r.
9/ zmiany do uchwały
10/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  1. Analiza oświadczeń majątkowych.
      8.     Zapytania i wolne wnioski
  1. Odpowiedzi na interpelacje

      10.  Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXI Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Na XXIII Sesji zgłoszono następujące interpelacje :
Stanisław Kasperski - ponowił wniosek o nawiązanie kontaktów z gmina patronacka kraju UNI.,
Radosław Zamiatała - w celu nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy radnymi poszczególnych gmin powiatu zaproponował nawiązanie współpracy na płaszczyźnie sportowej .

Ad. pkt. 4

Wójt zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie od ostatniej Sesji :
28.10 - odbyłem spotkanie z twórcami Programu Rozwoju Lokalnego naszej gminy.
29.10 - odbyło się spotkani samorządowców powiatu leszczyńskiego gdzie omówiono sprawy : - wysokości subwencji na 2005 r., funkcjonowanie szkoły społecznej w gminie Przemęt, finansowanie przedszkoli, opłaty za zajęcie pasa drogowego.,
2.11 - odbyła się narada kierownictwa szkól na temat bezpieczeństwa przewozów,
5.11 - podpisałem akt notarialny sprzedaży bazy SKR w Brennie
10.11 - uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.
14.11 - Chór Hejnał zorganizował biesiadę śpiewaczą z udziałem Chóru z Grotnik.
17.11 - spotkałem się z radnymi Powiatu leszczyńskiego, gdzie omówiono temat poparcia dla budowy domu terapii zajęciowej we Włoszakowicach
20.11 - OSP w Brennie zorganizowało zabawę andrzejkową, zyski przekazano na dofinansowanie jednostki,
22.11 - odbyła się uroczystość poświęcenia figury św, Floriana w OSP Brenno
23.11 - uczestniczyłem w spotkaniu działaczy sportowych gminy, gdzie podsumowano działalność w 2004 roku. W dziedzinie piłki nożnej, akrobatyki i biegów na orientację.
23.11 - odbyło się spotkanie Koła Diabetyków z udziałów przedstawicieli władz Wojewódzkich i Centralnych
24.11 - obradowały komisje RG na temat stawek podatków,
- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP gdzie ustalono , harmonogram zebrań sprawozdawczych oraz gospodarkę paliwami,
25.11 - odbyło się w Poznaniu spotkanie w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, gdzie omówiono budżet na rok następnych oraz dokonano zmniejszenia liczby komisji.
26.11 - gościłem Wójtów i Burmistrzów powiatu leszczyńskiego gdzie omówiono sprawy podatku od nieruchomości, sposoby pozyskiwania środków dodatkowych oraz organizacje imprez masowych,
27.11 - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PRL
1,12 - spotkanie w Rokosowie na temat gospodarki odpadami i ściekami.
- wieczorem odbyło się otwarcie IV turnieju tenisa stołowego „ U ARA
2.12 - gościłem przedstawicielki KGW Brenno , które v przedstawiły program obchodów 80 lecia koła.

Ad. pkt. 5

Zenobiusz Wyrodek - Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu leszczyńskiego został przyjęty w czerwcu br. w trybie przyspieszonym, ponieważ był niezbędny aby móc wystąpić o dodatkowe fundusze na planowane inwestycje. Pośpiech nie sprzyja dokładności być może nie wszystkie potrzeby są ujęte, będziemy to aktualizować w przyszłości. Szczegóły planu przedstawi Skarbnik powiatu.
Krzysztof Giera - zdecydowaliśmy o własnym opracowaniu programu aby zdążyć
w odpowiednim terminie i mieć możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji w I terminie. Plan ma formę otwartą , jest możliwość wprowadzania do jego treści zmian. Nowe zadania mogą być przyjęte do planu przez Rade Powiatu po zabezpieczeniu środków finansowych. Plan Rozwoju Regionalnego Powiatu musi być zgodny z zadaniami województwa.
W planie powiatu ujęto następujące zadania pośrednio lub bezpośrednio dotyczące gminy Wijewo :
1/ opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska będzie wymagało ścisłej współpracy z gminami. Podstawowe kierunki zostały nakreślone przez Komisje Rolnictwa.
2/ Powiatowy Plan Zagospodarowania Odpadów ma mieć charakter spójny program
z gminami pod względem zagospodarowania selektywnego, edukacji, racjonalizacji.
3/ następne zadania to obwodnica Święciechowy oraz remont drogi do Jezierzyc co poprawi dojazd do Leszna.
4/ remont drogi Dłużyna - Skarzyn
5/ przebudowa drogi w Potrzebowie na odcinku 2 km. z chodnikami, oświetleniem i nawierzchnia.
6/ reorientacja zawodowa Fundusze Europejskie przewidują finansowanie zadań związanych z szkoleniami i przekwalifikowaniem bezrobotnych.
7/ wbudowanie systemu informacyjnego w Starostwie co ułatwi komunikacje pomiędzy urzędami i urzędem a petentem.
8/ uruchomienie usług opiekuńczych w powiecie z możliwością przeszkolenia osób z gmin. Cel tego zadania to : zmnie3jszenie bezrobocia, poprawa opieki nad osobami starszymi. Z gminy Wijewo na przeszkolenie zgłosiły się 2 osoby.
9/ programy samorealizacji młodzieży. Stypendia dla młodzieży uczącej się.
Z funduszy pochodzących z puli UNI z terenu gminy Wijewo skorzystały 32 osoby

Wójt - podkreślił, że każdy plan jest podzielony na 2 części I gdzie znajdują się zadania skonkretyzowane o zabezpieczonych finansach i II na zadania tam zawarte zabezpieczenie finansowe będzie później.
Cieszy nas fakt, że droga do Potrzebowa została uwzględniona w I etapie i ,że udało się pozyskać dodatkowe środki.
Zwrócił się z zapytaniem w następujących kwestiach :
1/ czy droga do Potrzebowa będzie realizowana aż do granicy z województwa.
2/ remont mostu w Miastku jest przewidziany w II etapie , czy nie będzie to zbyt późno.
3/ budzi obawy brak planów modernizacyjnych dróg powiatowych gdzie nie ma chodników - głownie w Zaborówcu, gdzie natężenie ruchu pieszego jest bardzo duże
4/ miejscowości naszej gminy rozbudowują się , tym samym wymagają przedłużenia chodniki
5/ przebudowa skrzyżowania w Brennie jest konieczna , deklarujemy swoja pomoc .
Plan Rozwoju Lokalnego jest robiony po to aby wiedzieć jakie zadania realizować w kolejności i jak zabezpieczyć fundusze. Pocieszające jest , że inwestuje się również w ludzi.
Marian Białas - droga powiatowa z Zaborówcu w kierunku Lginia jest nieprzejezdna.
Wskazane byłoby ją utwardzić .
Radosław Zamiatała - na ul. zachodniej jest coraz więcej nowych budynków, potrzebne byłyby chodniki.
- od kiedy powiat pobierane opłaty za wyznaczenie wjazdu na działkę
Henryk Rygusik - jaki będzie przebieg budowy drogi w Potrzebowie, niezbędne jest zrobione odwodnienie oraz wysepki na końcu wsi co usprawni przejazd
Urszula Rimke - rowy przy drogach są zakrzaczone, ograniczają widoczność,

- w Brennie przy Domu Kultury chodnik jest zniszczony. Jest to miejsce reprezentacyjne i wymaga naprawy.

Radosław Zamiatała - usługi opiekuńcze, czy oznacza to ,że pracownicy będą przyjeżdżać również na naszą gminę.
Marian Zając - bezpieczeństwo wymaga pobudowania zatoczki autobusowej w Wijewie przy szkole.
Alojzy Wolniczak - dlaczego remont drogi Zaborówiec Brenno został zakończony w połowie,
- dlaczego koszenie rowów i sprzątanie jest robione tylko raz, na trasie do Włoszakowice jest kilka razy w ciągu roku
Marian Białas - droga do Zaborówca została naprawiona, pobocze zostało bez zmian aby woda odchodziła należy je wyrównać.
Barbara Wojciech - czy corocznie trzeba przypominać o sprzątaniu poboczy, wjazd do
Potrzebowa jest brzydki.
Wiesław Schwarz - oznakowania wymagają zakręty w Potrzebowie ,pomimo ograniczenia nie oznakowane są niebezpieczne.
Zenobiusz Wyrodek - spodziewaliśmy się wielu pytań.. Zły stan dróg jest wynikiem wzmożonego ruchu drogowego , nie tylko osobowego. Duże ciężarowe samochody, które skracając sobie drogę jeżdżą po drogach do tego ciężaru nie przygotowanych robią najgorsza robot. Większy ruch , większe zagrożenie i potrzeba chodników. Gminy aby przyspieszyć inwestycje pomagają finansowo ze swoich środków.. Budżet powiatu jest tez ograniczony i nie na wszystkie zadania wystarcza.
Opracowujemy program szkoleń przygotowujących osoby chętne do świadczenia usług opiekuńczych. Po przeszkoleniu będą pracowały na terenie gmin, opłacane z budżetu gminy.
Tomasz Zajączkowski - obecne drogi nie są przystosowane do takiego natężenia i tonażu samochodów. Chodniki w terenach zabudowanych są ważne. Nie można ich jednak robić bez umocnienia i zabezpieczenia drogi. Chodnik, w Zaborówcu wymaga uprzedniego odwodnienia drogi.. Przy urządzaniu drogi wymagane są odpowiednie szerokości.
Starostwo nie pobiera opłat za wjazd z drogi wojewódzkiej. Zjazd na drogę Wojewódzka jest obiektem budowlanym i być może za taka czynność były pobrane opłaty.
Radosław Zamiatała - czy dojazd do drogi można wyłożyć kostka.
Tomasz Zajączkowski - jeśli jest to w pasie drogowym to wymaga uzgodnienia.
W Potrzebowie projekt obejmuje budowę kolektora odwadniającego, wysepka nie jest przewidziana i nie jest wskazane robienie zmian, aby fundusze finansujące inwestycje nie miały uwag. Chodniki będą pop dwóch stronach Ale tylko w miejscach gdzie jest to możliwe i pozwala szerokość.
Walka z zakrzaczeniami jest trudna, ponieważ odrastają, próbujemy walczyć chemicznie , daje to lepsze rezultaty.
Chodnik przy Domu Kultury - należy sprawdzić zakres prac, jeśli nie będzie to dużo kosztowało to będziemy szukać rezerw.
Zatoka przy szkole jest tematem ważnym, mamy to na uwadze , miejsca na jej budowę nie ma wiele szczegóły uzgodnimy wspólnie z gminą .
Droga z Zaborówca do Brenna - zosta ło zrobione tyle ponieważ na więcej nie było pieniędzy. Był to zabieg kosmetyczny. Planowana jest dalsza konserwacja .
Koszenie rowów jest realizowane planowa. Trasa do Włoszakowic jest w innym standardzie utrzymania dlatego kosi się więcej razy.
Roman Jęśkowiak - dlaczego droga do Włoszakowic jest traktowana inaczej.
Tomasz Zajączkowski - ze względu na większe obciążenie ruchem.
Tereny przy drogach powiatowych są sprzątane. W Potrzebowie też była ekipa.
Ze względu na brak środków jest to robione tylko raz w roku.
Most w Miastku to poważa inwestycja. Dokonane odwierty w podłożu nie budzą optymizmu. Korzystny jest fakt, że nie jest to trasa z której korzystają duże samochody.


Zimowe utrzymanie zależy w dużej mierze od funduszy. Na terenie gminy Wijewo korzystamy z pługów . Drogi zaliczane są do 4 i 5 standardu odśnieżania.
Droga z Zaborówca do Lginie nie jest ujęta w PRL. Jej wprowadzenie może ograniczać się tylko do równania.

Przewodniczący obrad podziękował za udzielone odpowiedzi. Zapewnił , że wszystkie sprawy będą konsultowane i w miarę możliwości będziemy pomagać w ich realizacji..

Czura - Leszek - dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Jeleniej Góry podziękował za możliwość uczestnictwa w Sesji.
Poinformował że TPD obchodzi 80 - lecie swego istnienia , posiada 2 ośrodki w Lubawce i Brennie gdzie wypoczywa 800 osób. Z tej okazji jubileuszu zostały przyznane wyróżnienia dl a osób pomagającym dzieciom. Jedna z nich jest Wójt Gminy Wijewo. Przekazał podziękowanie za współpracę i pomoc, oraz statuetkę symbolizującą dziecko ukryte w dłoni.
Wójt - podziękował za otrzymane wyróżnienie. Stwierdził, że sytuacja w gminie i możliwość pomagania jest zasługą wszystkich mieszkańców.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie obniżeniu średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 roku przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/108/04 w sprawie obniżeniu średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 roku podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4
2/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok. przedstawił Przewodniczący Rady..
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/109/04 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
3/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. przedstawił przewodniczący obrad,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/110/04 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6
4/ projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/111/04 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
5/ projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na 2005 r, przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/112/04 w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na 2005 r, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stan przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych owi załącznik Nr 8


6/ projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiary i poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/113/04 w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na 2005 r, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
7/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu podatku rolnego i leśnego przedstawił Przewodniczący Rady.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/114/04 w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu podatku rolnego i leśnego na 2005 r, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10
8/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. przedstawiła
Skarbnik Gminy .
Poinformowała, że zmiany te dotyczą zwiększenia o dochody z sprzedaży bazy SKR subwencji , przeniesienia środków w szkole w Brennie oraz dochodów w Przedszkolu..
Oraz ich rozdysponowanie po stronie wydatków.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/115/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11
9/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały przedstawiła skarbnik Gminy.
Poinformowała, że zmiany te dotyczą uwag RIO w związku z nieprawidłowościami rachunkowymi i pisarskimi jakie zaistniały w poprzednie uchwale.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/116/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12
10/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r Przedstawił Przewodniczący GKRPA Józef Kubicki.
Urszula Rimke - ile świetlic terapeutycznych działa na terenie gminy.
Józef Kubicki - na terenie działa 1 świetlica z dwoma oddziałami w Brennie i Wijewie.
Osoby prowadzące wspólnie z uczestnikami zajęć przygotowują posiłki odrabiają lekcje
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian..
Uchwała Rady Gminy NR XXIII/117/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13
Wójt - podkreślił, że świetlice terapeutyczne posiadają inne zadania i role niż świetlice szkolne.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący Rady Gminy dokonał oceny złożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. Stwierdził, że na podstawie posiadanej wiedzy nie stwierdził nieprawidłowości w zawartych w oświadczeniach danych.

Ad. pkt. 8

Henryk Rygusik - poprosił o pomoc i interwencje w sprawie odwodnienia Potrzebowa.
Pan Zajączkowski powiedział, że jego to nie obchodzi a Potrzebowo będzie się znowu topiło.
Radosław Zamiatała - czy jest możliwość dowożenia do szkoły dzieci z pól.
Urszula Rimke - zwróciła się o wznowienia przygotowań do określenia odznaczeń gminnych. Jest wiele uroczystości gdzie można by wręczyć
zasłużonym osobom.
- droga wojewódzka jest zakrzaczona , może Rejon Dróg Woj. zleciłby zrobienie komuś z tego terenu.

Hieronim Jóźwiak - droga gminna Wijewo - Śmieszkowo jest zarośnięta utrudniające przejazd.
Marian Białas - droga w Zaborówcu w kierunku Krzyżowca jest również zarośnięta
Większe drzewa można wykorzystać na opał dla gminy.
Edwin Wojciech - nie wszędzie został rozwieziony piasek , braknie przy szkole i Ośrodku Zdrowia
- lampy uliczne nie wszędzie świecą,
Ireneusz Dydyna - czy sołtysi mogliby dostać również materiały na posiedzenia.,
Barbara Wojciech - czy są informacje na temat kontynuacji przebudowy sieci elektrycznej w Potrzebowie.

Ad. pkt. 9

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi odpowiedział Wójt.
1/ w przeszłości był nawiązany kontakt z gminą holenderska. Reprezentacja gminy gościła u nich jednak nie było rewanżu i kontakty się urwały.
Następnie były próby kontaktów z gmina Francuska i Niemiecka, jednak ze względów obiektywnych nie doszło do spotkania.. Zwróciliśmy się o wskazanie odpowiedniej gminy do Urzędu Integracji Europejskiej. Uważamy, że obecnie mamy warunki ponieważ jest stały nocleg i baza gastronomiczna oraz sala gimnastyczna.
2/ w sprawie kontaktów z pozostałymi gminami należy nawiązać kontakt z radnymi i zorganizować turniej .
3/ odprowadzanie wody z posesji do kanalizacji deszczowej jest zabronione, ponieważ są to ścieki,
Marian Zając - rowy są urządzeniami melioracyjnymi i musza pozostać , nie można ich zasypać.
4/ dowozowi dzieci do szkół towarzysza pewne warunki, które należy spełnić.(odpowiednia odległość, nawierzchnia drogi). Warunki nie są spełnione, nie możemy robić wyjątków.
5/ projekt nowego odznaczenia jest zrobiony. Należy sprawdzić, że gmina ma prawo ustalać odznaczenia. Wojewoda ostatnio uchylił taka uchwałę.,
6/ na drodze wojewódzkiej ma być ogólna modernizacja, może wówczas zostaną krzewy usunięte skutecznie. Można zwrócić się z oferta ale czy będą chętni na wycięcie.
7/ jeśli droga gminna jest zarośnięta to wyślemy pracowników aby usunęli krzewy.
8/ wodociąg na Kalek miał być rozpoczęty z odpisów amortyzacyjnych. Ostatnio P. Chocianowski nie jest uchwytny. Trudno powiedzieć na jakim etapie jest.
9/ ul. Staroleszczyńska w Zaborówcu - należy dokonać wizji lokalnej, wyznaczyć drzewa do wycięcia i zwrócić się do Starostwa o zezwolenie.
10/ żwir będzie dowożony w miarę potrzeby. Jak jest za dużo t6o na wiosnę zostaje.W miejsca brakujące zostanie dowieziony.
11/ w roku przyszłym będzie robiona kompleksowa wymiana oświetlenia . Lampy, które powinny świecić należy wymienić.
12/ urząd nie otrzymał żadnej wiadomości co do kontynuacji modernizacji linii elektrycznej w Potrtzebowie. Złożyliśmy swego czasu pewna propozycje, być może że skorzystali i będą kontynuować.
Marian Zając - jakie zasilanie ma gmina, czy nie można zrobić podwójnego. W czasie awarii z powodu braku prądu powstają duże straty

Ad. pkt. 10

Przewodniczący przypomniał o konieczności przygotowania dla komisji nowych planów pracy na 2005 rok.

Stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.


Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie