Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXI/04

Protokół Nr XXI/04

PROTOKÓŁ Nr XXI/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 02 września 2004 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
  6. Informacja o dokonanych umorzeniach w I półroczu 2004 r,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie


1/ zmiany uchwały Nr XX/102?04 z dnia 29.06.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.
2/ zmiany w budżecie gminy na 2004 r.
3/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

      8. Zapytania i wolne wnioski.

  1. Odpowiedzi na interpelacje
  2. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom XXI Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Na XXI Sesji zgłoszono następujące interpelacje :
Genowefa Zielnica
1/ czy pomieszczenia w pałacu, dla osób znaczących nie są za duże,
2/ czy 5 łazienek to nie przesada dla 10 osób.,
3/ dlaczego plan zagospodarowania pałacu nie został skonsultowany z radą,
4/ czy będą pomieszczenia dla organizacji społecznych,
5/ jakie prace porządkowe są planowane wokół pałacu
Prace remontowe Są wykonane dobrze i estetycznie, nie przesadnie.
6/ zwróciła się o skontrolowanie przez Komisje Rewizyjną celowości wydatków poniesionych na remont pałacu.
Radosław Zamiatała
1/ poprosił o przedstawienie kosztorysu prac remontowych w pałacu,
2/ na ul. W. Witosa przy posesji P. Skrzypczaka jest lampa, której nie idzie naprawić należy ją wymienić na nową,
Urszula Rimke
1/ na ul. Zbożowej w Brennie pod linia elektryczna są akacje wrastające w linie.
Należałoby poobcinać gałęzie,
2/ na jakim etapie jest adaptacja pomieszczeń dla przedszkola. Ile dzieci będzie obejmowało i czy będzie kuchnia na miejscu.
Hieronim Jóźwiak
1/ kiedy zostaną rozpoczęte prace na ul. Piaski, czy zostały odłożone jak wodociąg na Kalek i Siedmiórki.

Ad. pkt. 4

W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych w tym okresie spotkaniach, naradach i uroczystościach :
1.07 - wspólnie ze strażakami Naszej gminy uczestniczyliśmy w odpuście w Wieleniu
4.07 - odbył się coroczny festyn - WIJEWIADA
5.07- w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z dotyczące zadań samorządy, kosztów oświetlenia i zaopatrzenia w energie.
- wspólnie z Wójtem Przemętu i Włoszakowic omówiliśmy spraw odbudowy szlaku konwaliowego. Ze względu na przebieg po terenach różnych gmin być może będzie to wymagało utworzenia Związku Międzygminnego.
10.07 - uczestniczyłem w obchodach 70 lecia OSP w Brennie
11.07- przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem firmy remontującej drogę do Zaborówca na temat m.in. technologii.
13.07 - przeprowadziłem rozmowę z Starosta Wschowy na temat remontu drogi z Zaborówca do Lginia Zoborówca Wschowa zobowiązała się z powodu braku sprzętu zapłacić za remont nasza równiarką ich odcinka drogi

-  gościłem kier. Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu z którym omówiłem sprawę oznakowania drogi do Przylesia do czego ustosunkował się negatywnie ponieważ nie jest to droga utwardzona i nie podlega oznakowaniu w sposób wnioskowany. Stwierdzi że rowy faktycznie wymagają koszenia.
Zadeklarował w najbliższym czasie remont drogi w okolicach parkingu na
ul. W. Witosa.. Zapewnił, że cały odcinek od Moch do granicy woj. Jest przewidziany do remontu w 2007 roku. Czas ten musimy wykorzystać na położenie kanalizacji ściekowej aby później nie burzyć drogi.
14.07 - odwiedziłem jubilatów, którzy obchodzili 50 lecie pożycia małżeńskiego.
15.07 - wspólnie z kier. OPS wizytowaliśmy warunki wypoczynku dzieci z naszej gminy przebywające na koloni w Lubawce.
19.07 - wspólnie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych zakupiliśmy telefon komórkowy
dla Policji.
20.07 - przeprowadziłem rozmowę z P. Zbigniewem Jurgawką w sprawie odsprzedaży działki pod plac zabaw dla przedszkola.. P. Jurgawka nie wyraził zgody.
22.07 - rozpoczęła się kontrola finansowa urzędu z zakresu zada zleconych.
27.07 - w Wolsztynie odbyło się posiedzenie SGN, którego tematem było pozyskanie środków z funduszu spójności. Zostały zmienione zasady dofinansowania, które mogą wynosić nie 85 % lecz uznaniowo do 85 %,
28.07 - uczestniczyłem w obchodach święta Policji w Rydzynie.
2.08 - odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie zawodów konnych,
3.08 - gościliśmy delegacje z Lublina, która zapoznała się z funkcjonowaniem naszych hydroforni.
4.08 - odbyło się podsumowanie kontroli urzędu , która wypadła bez uwag.
12.08 - uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.
15.08 - odbyły się zawody konne w powożeniu
22.08 - uczestniczyliśmy wspólnie w Dożynkach Gminnych w Zaborówcu.
23.08 - gościł dyrektor PZU , który przekazał na rzecz przedszkola i szkół komputery.
25.08 - przedstawiciele straży oraz władz gminnych zaproszeni byli na uroczystości odpustowe do Górki Duchownej.
26 i 27. 08 - energetyka poznańska zorganizowała w Bełchatowie seminarium dla wójtów i burmistrzów korzystających z usług energetyki poznańskiej. Zapoznaliśmy się aktami prawnymi dot. kosztów za korzystanie z energii. Zorganizowany został festyn z zawodami strażackimi. Drużyna w której startowałem
29.08 - odbyły się dożynki wiejskie w Brennie
31.08 - na terenie gminy gościliśmy kapitułę Woj., wielkopolskiego, która oceniała gospodarstwo P. Rimke do konkursu -Gospodarstwo 2004 r.
1.09 - odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji Wybuchu II Wojny Światowej oraz rozpoczęcie roku szkolnego.

- podpisałem protokół rokowań w sprawie przekazania budynku po byłej szkole w Potrzebowie.

AD. pkt. 5

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku przedstawił zebranym Wójt.
Stwierdził, że wykonanie tak wydatków jak i dochodów jest zadawalające. Są pozycje , których wykonanie jest niższe, ale spowodowane jest to tym, że wpływy będą później lub nie otrzymaliśmy zapowiedzianej subwencji od państwa.
Poniżej poziomy jest wykonanie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych. Spowodowane jest to ubożeniem społeczeństwa i zaległościami w płatnościach. Należy podkreślić, że wiele zaległości z lat ubiegłych udaje
się nam pozyskać
Szczegółowe omówienie poszczególnych działów budżetu pod kątem ich realizacji radni otrzymali do zapoznania się wcześniej.
Aleksander Poszwiński - wydatki i dochody są przedstawione szczegółowo paragrafami natomiast załączniki a głownie inwestycje są przedstawione bardzo ogólni e. Czy nie można na przyszłość robić tej informacji bardziej szczegółowo.
Wójt - budżet został uchwalony przez radę jak i zasady jego opracowania. Jaka jest szczegółowość poszczególnych sprawozdań i załączników określa uchwała , którą radni zatwierdzili. Nie ma w tym żadnych tajemnic, taka jest procedura .
Wolnik Elżbieta - informacja została przygotowana zgodnie z procedurą zawarta w Uchwale RG szczegółowe przedstawienie inwestycji wymaga zmiany uchwały.
Marian Zając - jedna z inwestycji jest określona w Euro co po przeliczeniu daje większa kwotę niż została przeznaczona w budżecie.
Wójt - 60 Euro określa wartość przetargu a nie wartości inwestycji.
Do treści sprawozdania nie wniesiono więcej zapytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu,
Ad. pkt. 6

Sprawozdanie z udzielonych umorzeń oraz ulg w I półroczu 2004 roku przedstawił Wójt.
Wykazana kwota 12 605.28 stanowi zobowiązanie SKR do zapłaty wobec gminy z powodu sprzedaży wieczystego użytkowania w czasie krótszym niż 5 po otrzymaniu w użytkowanie.
Kwota ta winna wpłynąć do końca lipca .
Do treści i8nformacji nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 7

1/ Projekt uchwały w spawie zmian uchwały z dnia 29.06. 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawiła Skarbnik gminy.
Poinformowała, że RIO stwierdziła nieprawidłowość, ponieważ modernizacja boiska - zakup urządzenia nawadniającego został sklasyfikowany jako modernizacja a winien być jako inwestycja . Wobec czego obecna uchwała prostuje w/w błąd.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXI/103/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/04 z dnia 29.06.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok podjęta została  jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 r. przedstawiła Skarbnik.
Wyjaśniła , że zmiany dotyczą przeniesień w Opiece społecznej , brakującej kwoty na komputeryzację stanowiska. W urzędzie na zakup sprzętu biurowego oraz w przeniesienie niewykorzystanych środków z e Szkoły Podstawowej w Brennie na rzecz gimnazjum.
Aleksander Poszwiński - gdzie zostaną wykorzystane środki ze szkoły.
Wójt - szkoła podstawowa w Brennie posiadała swoje środki w budżecie w roku 2004 zakończyła działalność . Pozostały na koncie środki, które nie można wykorzystać ponieważ nie ma potrzeb finansowych z powodu likwidacji szkoły, dlatego zwrócono się o ich przekwalifikowanie i przeniesienie na konto gimnazjum.
Uchwała Nr XXI/104/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
3/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przedstawił Wójt .
Wyjaśnił, że zaciągnięcie pożyczki było wkalkulowane w budżet na 2004 rok. Obecnie okazało się , że w trakcie prowadzonych remontów pojawiają się nieprzewidziane dodatkowe zadania i koszty rosną.
Elżbieta Wolnik - uchwała przewiduje zgodnie z założeniami pożyczkę do 200 tys. Nie jest to jednoznaczne , że tyle zostanie wykorzystane. W budżecie uwzględniona została kwota przeznaczona na spłatę odsetek.
Aleksander Poszwiński - trudno określić czy wnioskowane 200 tys. wystarczy , a może jest to zbyt dużo na zakończenie remontów skoro nie zostaliśmy zapoznani z kosztorysami
Wójt - uchwalony w grudniu budżet . przewidywał taka ewentualność ponieważ zaplanowane na inwestycje 800 tys. miało pokrycie w dochodach tylko na 600 tys. Nie da się precyzyjnie wyliczyć kosztów. Przykład: Biedaszkowo, gdzie w trakcie wyszła budowa kanalizacji ściekowej i trzeba było dołożyć 80 tys. Było to kosztem innej inwestycji.. Jeśli mam się tłumaczyć z rozmieszczenia pomieszczeń w urzędzie to Wójt nie jest potrzebny.
Nie leży to w kompetencji rady.
Radosław Zamiatała - jaki będzie okres spłaty pożyczki.
Wójt - okres spłaty będzie zależał od oferty banku , który wygra przetarg. Uważam, że będzie to rok. Należy przygotować się na ewentualność, że jeśli nie dostaniemy pieniędzy z funduszu spójności na budowę kanalizacji ściekowe to będziemy zmuszeni zaciągnąć pożyczkę ale w znacznie większej kwocie.
Przy uchwalaniu budżetu miałem nadzieję, że nie będzie to konieczne jednak nowe potrzeby w trakcie remontu wymagają aby zaciągnąć pożyczkę i skończyć w terminie.
Uchwała Nr XXI/105/04 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki podjęta została stosunkiem głosów Za - 13 , przeciw, 1 , wstrzymujących 0
Uchwała stanowi zał. Nr 10

Ad. pkt. 8

Genowefa Zielnica - moja interpelacja była podyktowana pytaniami społeczeństwa. Każdy ma swoje zadanie. My radni winniśmy informować i odpowiadać na pytania wyborców.
Edwin Wojciech - od których działek gmina pobiera opłatę w przypadku sprzedaży.

- kiedy rozpoczną się prace przy budowie ul. Piaski.


Józef Pukacki - remont drogi Brenno Zaborówiec został wykonany na lepszej jej części. odcinek do Brenna jest w gorszym stanie.
Stefan Dederek - czy przy przedszkolu jest planowane mieszkanie. Jeśli tak to budynek ten straci funkcje budynku użyteczności publicznej.
Małgorzata Siekierska - zwróciła się z zapytaniem, czy urząd będzie miał możliwość wydania zaświadczenia wymaganego do dokumentacji gospodarstw przy dopłatach dotyczącego prawidłowej gospodarki ściekami w gospodarstwie rolnym.
Ponadto poinformowała o zmianach i nowych wymogach przy wnioskach o dopłaty i zalesienia.
Barbara Wojciech - jakie są problemy z budynkiem w Potrzeboowie.
Wiesław Schwarz - w Potrzebowie są ostre zakręty nie oznakowane , w celu bezpieczeństwa należy uzupełnić oznakowanie
Marian Białas - droga do Brenna została wyremontowana. Wyrównania wymagałoby pobocze aby woda lepiej schodziła i nie robiły się kałuże.
Ryszard Samuś - poinformował, że w trakcie zakończonego już sezonu na terenie Brenna Ostrów odnotowano 4 zdarzenia oraz 1 skargę .
Poinformował o nowej akcji zbiórki na nowy radiowóz. Zaapelował o dofinansowanie tej akcji ponieważ sąsiednie gminy v już to zrobiły.
Przewodniczący rady zapoznał zebranych z pismem
1/ P. ludwika Knopa w sprawie przekształcenia działki z rolnej na budowlaną.
2/ rady sołeckie wsi Potrzebowo dot. przebudowy drogi powiatowej we wsi Potrzebowo

Ad. pkt. 9

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski udzielił Wójt - Ireneusz Zając.
1/ projekt przeniesienia urzędu do pałacu powstał przed laty, nie jest to mój wymysł.
Zgodnie z ustawą urzędem kieruje Wójt i on decyduje kto, gdzie i jak powinien siedzieć. Pałac jest obiektem zabytkowym i nie wszystkie zmiany są możliwe. Do gabinetu Wójta zawsze wchodzi się przez Sekretariat. Z wszystkich możliwych koncepcji ta była najlepsza.
Pałac nie jest robiony dla urzędników ale dla całego społeczeństwa a przede wszystkim będzie Was wszystkich reprezentował m przez następne pokolenia.
Łazienki są trzy jedna męska jedna damska i jedna dla Wójta. Myślę, że żadna Pani nie chciałaby korzystać z męskiej łazienki .
Pomieszczenie dla Wójta jest może duże było planowane wspólnie z Wicewójtem. Jednak jego brak powoduje, że są znaczne oszczędności dla gminy i można zrobić więcej .
Jako osoba reprezentująca ta gminę muszę wyglądać czysto . Zdarza się ,że trzeba wyjechać w teren a warunki są różne. Przed przyjęciem kolejnego gościa wypada się umyć.
Projekt zagospodarowania pałacu dokonał projektant , osoba kompetentna w tym temacie, dlatego nie widzę potrzeby konsultacji z radą.
Remont objęto całość budynku, jednak wszystkie elementy ozdobne, które brakowały dorobione zostały we własnym zakresie przez P. Michalewicza.
Organizacje społeczne będą posiadały własne pomieszczenia , nie koniecznie na piętrze . Będziemy jedyną gmina w okolicy , która takie pomieszczenia udostępnia organizacja społecznym.
Przedszkole zostanie przeniesione w terminie, chyba , że będą jakieś dodatkowe problemy.
Na początku mogą być pewne niedogodności .
Park jest również terenem zabytkowym, uporządkowanie wymaga wielu nakładów sterty składowanych tam śmieci są ogromne. Zagospodarowany będzie w drugiej kolejności . Należy uzyskać ocenę dendrologiczna a plan zagospodarowania musi zatwierdzić konserwator przyrody.
Urząd będzie się przenosił do pałacu dopiero kiedy będzie wszystko zrobione. Przede wszystkim front budynku. Należy uzupełnić powybijane okna. Dorobić kraty na okna.
Wejście musi wyglądać pozytywnie.
Myślimy nad zagospodarowaniem placu dojazdowego. Najlepsza byłaby kostka granitowa

Wycięcie drzew pod linia energetyczną należy do zadań energetyki, wystosujemy wniosek.
Przedszkole będzie funkcjonowało do końca roku w pałacu z wyżywieniem. Nad sprawa wyżywienia w nowym lokalu, gdzie będzie brak kuchni będziemy myśleć później.
Klasa „O” z dwudniowym opóźnieniem będzie funkcjonowała w nowym lokalu, do czasu wyprowadzenia się urzędu i zakończenia remontu mogą być utrudnienia.
Lampę postaramy się wymienić
Gmina posiadała już zezwolenie na budowę ul. Piaski. Decyzja Rady zostało to zadanie zaniechane na rzecz przedszkola. Jestem przekonany, że jesienią 2005 roku będziemy mogli pojechać ta drogą. Jaka będzie nawierzchnia , asfalt czy kostka zależeć będzie od kosztów.
Myśląc przyszłościowo chcielibyśmy zrobić od razu kanalizacje deszczowa i ściekową .
Musimy zmienić wniosek o dofinansowanie ponieważ nie obejmuje kan. Ściekowe, która została we wniosku ujęta.
Rozpoczęcie budowy wodociągu na kalek i Siedmiórki blokuje brak pozwolenia., które nie chce wydać ponieważ Starostwo nie chce wyrazić zgody na położenie rur w pasie drogowym.
Leszek Piotrowski - rada podjęła uchwałę o opłacie planistycznej wobec czego każdy kto sprzeda działkę budowlana w okresie 5 lat od jej przekształcenia jest zobowiązany do zapłaty 25 % od zmiany wartości wpłacić na rzecz gminy.
Wójt - w sprawie remontu drogo do Zaborówca zaproponował na następna Sesje zaprosić przedstawicieli rejonu Dróg Powiatowych w Lesznie P. Zajączkowskiego oraz Starostę.
Aby przeforsować przedszkole 4 oddziałowe z kuchnią jest to niemożliwe ze względu na brak pomieszczeń. Wymogi metrażowe są tak duże , że obecny budynek nie wystarcza.
Nie wszystkie pomieszczenia po zakładzie krawieckim nadają się na klasy lekcyjne dlatego pozostały pomieszcełnia, które można wykorzystać na inne cele, Może być mieszkanie ale nie koniecznie ,
Uważam, że wydanie zaświadczenia o gospodarce ściekami w gospodarstwie nie będzie problemem p[o przedstawieniu umowy z odbiorca śmieci lub ścieków.
Budynek w Potrzebowie posiada wiele wersji co do jego przeznaczenia., jeśli będzie nasza własnością to spytamy o jego przeznaczenie.
Cieszy dbałość o nasze drogi. Pobocza należą jednak do drogi i odpływ wód powinien robić przy drodze powiatowe powiat.
Na temat przekształcenia działki P. Knopa rozmawiałem z zainteresowanym. Jest to wniosek spóźniony ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego został już uchwalony. Obecnie jest możliwość przekształcenia po opracowaniu indywidualnego planu. Na własny koszt,.
Źle się stało, że droga w Potrzebowie nie została choć w małej części ujęta w planie na ten rok. Starostwo złożyło wniosek o sfinansowanie tej przebudowy. Jeśli otrzymają wnioskowana kwotę to wystarczy na całość i zrobią szybko choć nie do granicy województwa.

Ad. pkt. 10

W związku z brakiem dalszej dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował za udział i zakończył posiedzenie.Na tym posiedzenie zakończono .


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie