Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII/04

Protokół Nr XVIII/04
PROTOKÓŁ Nr XVIII/04
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 26 kwietnia 2004 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania budżetu za 2003 rok
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

1/ opinia do wykonania budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ dyskusja,
 1. Podjęcie uchwał w sprawach :


1/ absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo.
2/ udzielenie dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
3/ zmiana do uchwały Nr XVII.88/04 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
4/ zmiany w budżecie na 2003 r,
5/ zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo.
6/ w sprawie sprzedaży działki nr 701 położonej w Wijewie ul. Handlowa 3

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11.Zakończenie .Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Genowefa Zielnica - drzewa na ul. W. Witosa zostały wycięte, należałoby zagospodarować ta stronie poprzez położenie chodnika.
Stanisław Kasperski - na skrzyżowaniu ulic : 25 Maja, Piułsudskiego i Piaski , przy przejściu dla pieszych został rozjechany chodnik. Należy go naprawić.,

Ad. pkt. 4

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach :
31.03. - wspólnie z kier. OPS uczestniczyłem w naradzie zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy, gdzie zapoznano nas z funkcjonowaniem ośrodka we Bojanowie na zasadach pensjonatu. Pomysł jest godny naśladowania.
02.04. - uczestniczyłem w walnym posiedzeniu Stowarzyszenia Region Leszno w ramach działalności którego uczestniczyliśmy w Targach turystycznych w Berlinnie.
5-6.04.- odbył się w Puszczykowie zjazd Wójtów i Burmistrzów, gdzie omówiono

- ustawę o pożytku publicznym,

- dochody Jednostek Samorządu terytorialnego związane z awansem zawodowym nauczycieli .

- stan bezpieczeństwa publicznego ogólnie rozumianego.


07.04. - uczestniczyłem w zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola , gdzie wyjaśnione zostały sprawy organizacyjne
08.04. - odbyła się kontrola biblioteki gminnej, o szczegółach poinformuje P. Skorupińska.
09.04 - skorzystałem z zaproszenia na zebranie TPDw Brennie
14.04 - odbyło się walne nadzwyczajne posiedzenie Zakładu Komunalnego w Lesznie z udziałem współudziałowcami. Podpisano umowę spółki. Większość gmin posiada podobnie jak my jeden udział
15.04.- spotkałem się z Burmistrzem Wolsztyna, gdzie omówiliśmy sprawę ewentualnego odbioru ścieków z gminy Wijewo.. Koszt gminy to rurociąg do Wroniaw, gdzie zaczyna się sieć Wolsztyna.. W przypadku przystąpienia do Wolsztyna gm, Przemęt nasze koszty znacznie by się obniżyły,
16.04. - gościłem P. Żygadło - przedstawiciela oświaty w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
17.04.- odbyło się uroczyste otwarcie wigwamu w Wijewie,
19.04 - Krzywiniu odbyło się spotkanie z firma STEINBACH gdzie omówiono plan zagospodarowania ścieków i związane z tym problemu ze strony Funduszu Ochr. Środowiska.

- uczestniczyłem w Zgromadzeniu Związku Kanalizacji Wiejskich, gdzie dokonano wyboru nowych władz.
21.04. - na zaproszenie niemieckiej firmy ADA - producentów kotłów opalanych drewnem
- uczestniczyłem w konferencji w Bawarii
23,04 - odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Przemęcie, gdzie omówiono :

 • zatrudnienie przez biuro pracy pracowników do prac na rowach,
 • postanowiono wystąpić do Ministerstwa o wyrównanie strat finansowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Konieczność zweryfikowania dróg gminnych. Okazało się , że droga gminna i publiczna to dwie różne kategorie.
 • Przedyskutowano sprawę opłaty adiacenckiej,

24.04 - uczestniczyłem w zabawie miejscowych rzemieślników, podziękował za zaproszenie.

Ad. pkt. 5

Informacje z wykonania budżetu za 2003 rok przedstawił Wójt. Poinformował, ze jak wynika z informacji więcej wydaliśmy niż wpłynęło , był to efekt nadwyżki budżetowej
z roku poprzedniego. W roku ubiegłym zakończyliśmy wszystkie większe inwestycje tj., ul Lipowa , stacje uzdatniania wody w Zaborówcu, sale gimnastyczną oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ad pkt. 6

Sprawozdanie komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok przedstawiła radna Genowefa Zielnica. Odczytała treść pisma jakie Komisja wystosowała na ręce Przewodniczącego po dokonanej kontroli realizacji wydatków i dochodów.

Ad. pkt. 7

1/ Uchwałę składu orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2003 rok odczytał Wójt Gminy - Ireneusz Zając.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ Uchwałę składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Rady - Stanisław Kasperski
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ dyskusja
1/ W imieniu Komisji Gospodarczej s głos zajęła przewodnicząca Urszula Rimke.
Stanowisko komisji stanowi zał. Nr 6
2/ W imieniu komisji Budżetowo Socjalnej głos zabrał przewodniczący Henryk Rygusik.
Stanowisko komisji stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 8

1/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo za 2003 rok przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XVIII/89/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
2/ Projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt wyjaśnił, że jest to kolejna rata za otrzymany samochód strażacki. Liczymy, że uda się sprzedać stary i będą pieniądze na ostatnia ratę
Do treści przedstawionego projektu nie wniesiono uwagę.
Uchwala Rady Gminy Wijewo NR XVIII/90 w sprawie udzielenie dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznychpodjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik N r 9
3/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XVII.88/04 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Elżbieta Wolnik poinformowała, że jest to korekta uchwały podjętej na ostatniej sesji dotycząca innego zapisy dotacji na paliwo dla Policji. Powinien to być oddzielny środek specjalny .
Wójt wyjaśnił, że przekazanie na środek specjalny komendy Wojewódzkiej może spowodować , że pieniądze te nie wrócą do Wijewa, dlatego podpiszemy umowę gwarantującą że pieniądze te zostaną wykorzystane przez komisariat w Wijewie
Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/91/04 w sprawie zmiana do uchwały Nr XVII.88/04 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10
4/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2003 r, przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany te obejmują zwiększenie funduszy w dziale drogi oraz gosp. Komunalna. Przeniesienie 10 tys. na straż, oraz zmian w klasyfikacji inwestycji. Zdejmuje się z adaptacji przedszkola na rzecz remontu pałacu.
Wójt - wyjaśnił, że aby adoptować pomieszczenia na przedszkole należy wyprowadzić urząd
a wiąże się to z remontem pałacu, dlatego należało wprowadzić to zadanie do budżetu. Jaki będzie to koszt to trudno powiedzieć.
Aleksander Poszwiński - jakiś zakres prac jest chyba ustalony i orientacyjna kwota jaka będzie potrzebna jest wiadoma. Nie można planować bez żadnej orientacji,.
Wójt - do dziś miał być przedstawiony kosztorys na przedszkole. Nie został dostarczony przez wykonawcę. Myślę, że posiadane 400 tys. nie wystarczy na obydwie inwestycje, ale wiele nie powinno brakować.
Do treści projektu nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XVIII/92/04 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwala stanowi zał. Nr 11
5/ projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - przedstawiciel urzędu miejskiego w Lesznie przedstawił temat przynależności do Spółki i rekultywacji bardzo uczciwie. Po przekazaniu w 2006 roku wysypiska spółce zostanie dopełnione , zrekultywowane i przekazane z powrotem gminie gdzie będziemy prowadzić monitoring przez 30 lat.
Należy zastanowić się czy my jako gmina, nie możemy zarobić na odbiorze śmieci do czasu przekazania. Ceny wówczas musiałyby się zmienić i być dla wszystkich jednakowe. Dofinansowanie w wysokości 85 % kwoty rekultywacji funkcjonować będzie do 2008 roku. Jeśli nie oddamy to rekultywacje będziemy musieli przeprowadzić sami, nie będzie wówczas możliwości na uzyskanie tak wysokiej dopłaty.
Zaproponował eksploatacje do 2008 roku i później zastanowić się czy przekazać
Przewodniczący obrad zaproponował nie podejmowanie na obecnym posiedzeniu uchwały.
Aleksander Poszwiński - zgadzam się ze stanowiskiem Wójta, nie należy przekazywać, należy je przystosować do sortowania i otworzyć dla osób z poza gminy.
Małgorzata Siekierska - sortowanie śmieci jest ważne i przedłuża żywotność wysypisk.
Wskazane byłoby ustawienie pojemników na niektóre odpady.
Wójt - nie podjęcie uchwały nie wiąże się z wystąpieniem ze spółki. Segregacja śmieci będzie sprecyzowana w gminnym programie gospodarki odpadami.
Jednogłośna decyzja rady postanowiono nie podejmować przedstawionej uchwały , tylko sprecyzować stanowisko rady i przesłać do Spółki.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 12

6/ projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 701 położonej w Wijewie ul. Handlowa 3 przedstawił przewodniczący obrad.
Przewodniczący wyjaśnił, że jest to działka, na której budynku stanowią własność a grunt jest w użytkowaniu wieczystym.
Wójt - z mocy ustawy grunty te stały się komunalnymi. P. Kowalewicz kupił od GS budynki i wieczyste użytkowanie gruntu. Wobec czego zwrócił się o kupno gruntu na własność.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/93/04 w sprawie sprzedaży działki nr 701 położonej w Wijewie ul. Handlowa 3 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad. pkt. 9.

Radosław Zamiatała - wycinka drzew na ul. W.Witosa są wycinane poprawnie i fachowo.
Genowefa Zielnica - skrzyżowanie W.Witosa Zachodnia było sprawdzane pod względem przepisów., ale krawężniki są za wysokie , trudno podjechać rowerem albo wózkiem.
Stefan Dederek - o0znakowanie mostu w Potrzebowie jak poinformował mnie p> Zajączkowski z RDP nie jest on usytuowany na naszej stronie . Jest to już województwo Lubuskie.
- czy wiadomośc w gazecie dotycząca przynależność naszej gminy do pogotowia w Wolsztynie była konsultowana

- na ul. Kepińskiej po prowadzonej przcy przy przyłączu pozostała nierówności i kamienie. Podobnie jak na ul. Lipowej przy posesji P. Nowaczyka.(nasyp jest wysoki i robi się dziura).
Krystyna Skorupińska - poinformowała o przeprowadzonej kontroli. Zapewniła, że jej wyniki przedstawi po otrzymaniu protokołu.
Edwin Wojciech - na ul. Piaski była tablica , że nie wolno wozić śmieci - był spokój. Tablica zginęła i znów robi się w dziurze śmietnisko.
Małgorzata Siekierska - poinformowała, że wnioski o bezpośrednie dopłaty na obszarach o niekorzystnym gospodarowaniu posiadają oświadczenia w których rolnik zapewnia o stosowaniu i przestrzeganiu pewnych zasad i wymogów.
Wiesław Schwarz - co będzie dalej z drogą do Potrzebowo.

- czy można przełożyć istniejący chodnik, jest zniszczony, samochody mijając się wjeżdżają na niego, piesi są w kłopocie
Edmund Wojciech - droga do Potrzebowa nie jest ujęta w planie na 2004 rok. Mamy zapewnienie, że jeśli będą dodatkowe pieniądze to będą na Potrzebowo.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacje jakie wpłynęła do biura rady.
Wójt odpowiedział na zgłoszone interpelacje i wnioski.
1/ jeśli rada zdecyduje o budowie chodnika na drugiej stronie ul. W.Witosa to będziemy robić
2/ pan Piotrowski sprawdzi co jest uszkodzone i jak można naprawić chodnik na 25 Maja.
3/ dobrze, że zauważamy właściwą prace, przy wycince drzew
4/ skrzyżowanie W.Witosa-Zachodnia należy do rejonu Dróg Wojewódzkich my jesteśmy tylko użytkownikami tej drogi, musimy mieć zgodę aby coś zrobić
5/ w sprawie obniżenia krawężnika wyślemy pismo,
6/ opłata adiacencka, jest to podwyższenie wartości działki, na terenie naszej gminy nie stosuje się takiej opłaty.
7/ most w Potrzebowie jest na granicy- jest to tylko tłumaczenie.
8/ na piaskach jest zakaz wy7wozu śmieci. Można za moja zgoda tylko gruz budowlany bez co będzie wykorzystane na budowę drogi.

9/ bardzo dobrze, że mówimy o wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie - informacji nigdy za dużo,
10/ nie dobrze, że droga do Potrzebowa wypadła z planów inwestycyjnych na ten rok.
Wystosujemy pismo o wyjaśnienie.
11/ woda na Kalek będzie robiona, jak uzyskamy pozwolenie na budowę. Starostwo robi trudności.
12/ moje zaskoczenie po przeczytaniu informacji o pogotowiu było również nie małe,. Trudno mi powiedzieć jakie są uwarunkowania. Czy pogotowie w Wolsztynie pełni tylko funkcje lekarz rodzinnego i czy przejazd do Leszna wymaga ich skierowania. Uważam, że dostęp
do pogotowia w Lesznie mamy zawsze.
Ryszard Samuś - my jako policja otrzymaliśmy zawiadomienie, że w przypadku kolizji i wypadków należy wzywać pogotowie z Wolsztyna.

Postanowiono po potwierdzeniu powyższych faktów , wystosować stanowisko radyz powodu przydzielenia gminy Wijewo do Wolsztyna bez konsultacji społecznej.


Ad. pkt. 11

Przewodniczący Rady uznał porządek posiedzenia XVIII Sesji za wyczerpany.
Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.


Na tym posiedzenie zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie