Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/03

Protokół Nr XV/03

PROTOKÓŁ Nr XV/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
29 grudnia 2003 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ zmiany w budżecie na 2003 r,
2/ określenia stawek za zajęcie pasa drogowego,
3/ budżet gminy na 2004 rok.
 • odczytanie projektu uchwały,
 • opinia komisji budżetowej Rady Gminy,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • głosowanie poprawek,
 • głosowanie uchwały,

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.


Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i wniosków.

Ad. pkt. 4.

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach :
17.12 - podpisałem, umowę z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska na refundacje zadań wykonanych w 2003 r. na kwotę 76 tys. zł.
- przeprowadziłem rozmowę z kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie na temat planu zagospodarowania gminy.
- odbyłem rozmowę z firmą prowadząca monitoring na wysypisku o przepisach jakie będą obowiązywały w 2004 r,
- przekazano sprzęt do ratownictwa drogowego w obecności przedstawiciela PZU Pana Misiornego i przedstawiciela Komendy Miejskiej OSP P. Krzysztofa Pobudka
18.12. - odbyło się podsumowanie kontroli UG przez RIO w obecności komisji rewizyjneji przewodniczący komisji rady.
19.12. - odbyło się comiesięczne spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Przemęcie gdzie poruszono sprawę zagospodarowania odpadami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że będą bazować na planach opracowanych dla subregionu leszczyńskiego. Oraz wysokośc podatków na 2004 rok.
- wspólnie z Przewodniczącym RG uczestniczylismy w spotkaniu opłatkowym w szkole w Brennie, gdzie wręczono harcerzom kapelusze. Oraz w spotkaniu z Przedszkolakami,
  1. - otrzymałem od harcerzy światło Betlejemskie z życzeniami.

23.12. - złożył wizytę oraz życzenia Komendant Hufca we Wschowie.
- podpisano umowe z firma INSTAL na budowę drogi Biedaszkowo.

Ad. pkt. 5.

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2003 r, przedstawiła skarbnik gminy.
Wyjaśniła, że zmiany dotyczą przeniesienia z wydatków bieżących na dowozy dzieci do szkól, kulturę fizyczna oraz przedszkole, oraz przyjęcia do budżetu kwot na Ochronę Środowiska oraz suszowe dla rolników .
Do treści przedstawionego projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XV/ 78/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 200232 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 3


2/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek za zajęcie pasa drogowego,
przedstawił Przewodniczący rady. Do treści przedstawionego projektu nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XV/ 79/03 w sprawie określenia stawek za zajęcie pasa drogowego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 4
3/ projekt uchwały w sprawie budżet gminy na 2004 rok. Przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
- Wójt - poinformował, że z niepokojem czekaliśmy czy temat ten będzie możliwy do podjęcia na dzisiejszej Sesji. Brak pieniędzy i nowych dochodów oraz nowe obowiązki nakładane na gminy nie wróżą optymistycznie dla budżetu. Dlatego też po raz pierwszy zaplanowaliśmy kredyt.
W budżecie zaplanowaliśmy 750 tys. na inwestycje , jest to ambitny plan ale mamy nadzieję uzyskać również dotacje z innych źródeł..
Naliczanie subwencji oświatowej zmienia się, podobnie jak w roku bieżącym nie wystarczy na pokrycie podstawowych potrzeb szkół, które należy zabezpieczyć z innych źródeł,.
- Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy wyraził opinię komisji stałych do projektu budżetu na 2004 rok .
Opinia stanowi załącznik Nr 5
- Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok odczytał Wójt.
Uchwała składu orzekającego stanowi załącznik Nr 6
Alerksander Poszwiński - czy uwagi, zawarte w opinii RIO muszą być zawarte w projekcie i czy zostały już uwzględnione w otrzymanych materiałach.
 • czy przesunięcie 400 tys. na przedszkole wystarczy na adaptacje nowych pomieszczeń.

Wójt - do podjęcia uchwały w sprawie budżetu na 2004 rok wymagana jest pozytywna opinia RIO , Zawarte w opinii uwagi należy uwzględnić w budżecie co zostało zrobione przed obecna sesja.
Czy zaplanowane pieniądze wystarcza na przedszkole trudno powiedzieć. Po nowym roku należy zrobić plan finansowo - rzeczowy. Wówczas będzie wiadomy przybliżony koszt adaptacji.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone przez komisje poprawki :
1/ w sprawie przesunięcia środków z biblioteki na GOK w wysokości 6 tys. zł.
Poprawka Nr 1 została przez zebranych przyj eta jednogłośnie.
2/ w sprawie rezygnacji z budowy ul. Piaski na rzecz adaptacji pomieszczeń na przedszkole .
Poprawka Nr 2 przyjęta została jednogłośnie.,

Wobec faktu, że zgłoszone poprawki zostały przyjęte przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu na 2004 rok.
Do projektu uchwały nie wniesiono dodatkowych uwag i zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/80/03 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7Ad. pkt. 6

Stanisław Kasperski zapoznał zebranych z odpowiedzią na zgłoszone wcześniej interpelacje pod adresem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym, Tomyślu.
Józef Pukacki - zwrócił się z zapytaniem, czy został rozwieziony piasek na zimę, mieszkańcy Niwki wnioskują o piasek przy stawie p-poż
Wójt - piasek został rozwieziony, jeśli są jeszcze punkty gdzie powinien być to proszę zgłaszać.
Koniec roku skłania do podsumowań, choć okazja będzie Sesja absolutoryjna. Dzisiaj jednak chciałbym poinformować o wynikach 2003 roku, po czym zapoznał z podstawowymi czynnościami i sprawami jakie zostały załatwione w roku bieżącym. oraz liczbie ludności , wydanych zaświadczenia, podjętych działalnościach gospodarczych, gospodarce mieniem gminnym, przeprowadzonych remontach.
Podziękował wszystkim, za wsparcie i pomoc w realizacji nie zawsze łatwych zadań.
Szczególne podziękowania za wkład pracy wręczył Panom : Andrzejowi Rękosiowi, Kazimierzowi Wolniczakowi, Ireneuszowi Napieralskiemu.

Ad. pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady podziękował za udział i zaprosił na wspólny opłatek połączony z poczęstunek


Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie