Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV/03

Protokół Nr XIV/03
PROTOKÓŁ Nr XIV/ 03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
16 grudnia 2003 r.
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na 2004 r.
2/ Opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
3/ wyrażenia opinii dotyczącej celowości zmiany lokalizacji
samorządowe4go przedszkola w Wijewie.
4/ przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Odpowiedzi na interpelacje.
  3. Zakończenie.Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Henryk Rygusik - rów gminny przy posesji P. Sibińskiegi i remizie strażackiej wymaga odmulenia, nie odprowadza wody i stoi kałuża wody.
- aby rów przy kaplicy zbierał wodę niezbędne jest zrobienie kratki  odprowadzającej wodę z ulicy.
Radosław Zamiatała - jakie są efekty wizji lokalnej dokonanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na ul. 25 Maja dot. ograniczenia prędkości.
Aleksander Poszwiński - zakręt w Brennie z ul. Leszczyńskiej w Okrężną jest zbyt wąski , duże samochody wjeżdżają na drugi pas i chodnik.
Genowefa Zielnica - Na ul. Piaski na działce gminnej został postawiony przez mieszkańców Wijewa wigwam . Czy mnożna nadać tej działce tytuł własności aby w przyszłości nie zosta wigwam sprzedany razem z działką.
Stanisław Kasperski - zawnioskował o zafundowanie tablicy pamiątkowej dla szkoły w Brennie z okazji nadania imienia.

Ad. pkt. 4

W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych spotkaniach i naradach :
5.12. - odbył się turnie j strzelecki w którym uczestniczyłem .
8.12. - w Przemęcie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskjich z firmą STEINBACH, która opracowuje studium wykonalności dla gmin należących do stowarzyszenia.
10.12. - wspólnie z półkownikiem Stenką z Komendy Uzupełnień w Lesznie spotkaliśmy się i zostały wręczone odznaczenia matkom, których synów służyło w wojsku.
12.12. - był mozliwość porozmawiania z fachowcami od psychologii, prawa, . Spotkanie takie zorganizował OPSA.
14.12. - w Brennie w odbyły się mistrzostwa ogólnopolskie w akrobatyce.,
15.12. - uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym strażaków gminy

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. przedstawił Przewodniczący rady.
Skarbnik poinformowała , że podjęcie nowych uchwał z poprawkami jest pilne ze względu na fakt, że 27 musza zostać opublikowane aby mogły obowiązywać od 1 stycznia2004 r. Wyjaśniła, że poprawki dotyczą stawek w zał. Nr 1 i 2 gdzie minimalne stawki były równe maksymalnym. Po zaokrągleniu do pełnej złotówki przez radę przekroczy stawki maksymalne.
Do przedstawionych zmian nie wniesiono uwag,
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/75/03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 podjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 2
2/ Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędoweprzedstawił Stanisław Kasperski .
Skarbnik wyjaśniła, że rada nie podnosiła stawek od dwóch lat w tym czasie zmieniły się przepisy i w miejsce ustalonych opłat pobiera się znaki. Obecnie ujęte stawki za czynności urzędowe zostały ustalone na poziomie jak w innych gminach, ponieważ wymagany jest do nich kalkulacja poniesionych kosztów.
Do przedstawionych zmian nie wniesiono uwag,
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/75/03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 3
3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości zmiany lokalizacji samorządowego
przedszkola w Wijewie przedstawił Przewodniczący obrad.
Stanisław Kasperski nawiązując do odczytanej na posiedzeniu Komisji przez Wójta decyzji SANEPIDU w sprawie przedszkola stwierdził, że przedszkole jest sprawa ważna dla ogółu społeczeństwa. Jeśli należałoby zrezygnować z innej inwestycji na rzecz adaptacji nowego pomieszczenia dla Przedszkola to musimy zdecydować przed podjęciem budżetu. Należy wyliczyć ile pochłonie koszt adaptacji, czy posiadana kwota wystarczy .Do tematu budowy drogi Piaski możemy wrócić później ponieważ sa już sprawy przygotowawcze zaawansowane zbyt daleko.
Wójt - decyzja należy do radnych.
Genowefa Zielnica - zaproponowała pozostawienie przedszkola w pałacu i adaptację mieszkania p. Kaczmarek na blok żywnościowy Podkreśliła, że pocieszającym, jest fakt, że widzi się problem przedszkola jako priorytetowy.
Urszula Rimke - jeśli klasy „O” maja być przy przedszkolach to czy dzieci z Brenna też będą uczęszczały do Wijewa do przedszkola.
Wójt - jeśli wejdzie taki obowiązek to klasa „O” z Brenna będzie przeniesiona do Wijewa. Pieniądze przeznaczone na budowę Piasków są zagwarantowane przy ofercie przetargowej. Przekazanie ich na inny cel jest możliwe po unieważnieniu przetargu. Przetarg można unieważnić jedynie z uwagi na ważny interes społeczny. Rozstrzygnięcie musi nastąpić do końca roku. Pozostaje podjęcie decyzji, czy przedszkole jest interesem społecznym i czy przesuwamy środki z drogi nie rezygnując z jej budowy w terminie późniejszym. Posiadane zezwolenie na budowę na ważność 2 lat
Członkowie Rady Gminy Wijewo obecni na posiedzeniu stwierdzili, że zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla przedszkola jest sprawa nadrzędną dla miejscowego społeczeństwa .
Zdecydowano o przesunięciu środków z planowanej inwestycji budowy drogi Piaski na adaptacje pomieszczeń dla samorządowego przedszkola w Wijewie.
Do przedstawionych zmian nie wniesiono uwag,
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/77/03 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości zmiany lokalizacji samorządowego
przedszkola w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 4


4/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok przedstawił Stanisław Kasperski.
Alojzy Wolniczak - na realizacje programu sa wydatkowane pieniądze tylko z opłat za alkohol.
Wójt - realizacja programu odbywa się w ramach kwoty, która zostanie wpłacona przez handlujących z opłat. Z a korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane w roku kalendarzowym przechodzą w nadwyżkę roku przyszłego.
Do przedstawionych zmian nie wniesiono uwag,
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/77/03 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 5

Ad. pkt. 6

Alojzy Wolniczak - czy były czyszczone studzienki. Na ul. Okrężnej przy posesji P. Misia jest zamulona nie odbiera wody.
- na Niwce pomiędzy studzienkami stoją kałuże wody, czy nie można ich zlikwidować,

Ad. pkt. 7

1/ rów w Potrzebowie jeśli jest gminny to wyczyścimy,
2/ Piotrowski wyjaśnił, że komisja w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej postanowiła postawić znaki ograniczające prędkość
w miejscowości Wijewo do 40 km/h.
3/ łuk na zakręcie drogi z leszczyńskiego w Okrężna został już powiększony przy budowie. Nie ma wielkiej możliwości, dalej jest wysypisko i groziłoby zapadaniem się drogi,
4/ obecnie jest to teren gminny , trzeba być czujnym
5/ sfinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej jest szczytnym celem, jest kwestia ile to będzie kosztowało. ( ok. 1000 zł.)
6/ czyszczenie studzienek na drogach powiatowych należy do zadań powiatu.Zlikwidowanie kałuży na Niwce wymaga pobudowania dodatkowych studzienek.
Aleksander Poszwiński - jak wyglada sprawa leczenia na terenie gminy po nowym roku.
Wójt - z ionformacji Pana Zbigniewa Dederka - przedstawiciela NFZ na byłe woj. Lesczyńskjie wynika, że będą dodatkowe rozmowy, choć pieniędzy nie będzie więcej, jeśli SANATIO nie podpisze umowy to damy wymówienie lokalu i ogłosimy przetarg na usługi medyczne.
Wójt poinformował o planowanych w nadchodzącym tygodniu spotkaniach dotyczących :
1/ podpisania umowy z o refundacje z Ochrony Środowiska,
2/ monitoringu wysypiska z P. Olejnikiem,
3/ przekazania mozyc dla jednostki OSP w Brennie
4/ podsumowania kontroli RIO w UG.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący rady podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu . Stwierdził , że porządek obrad został wyczerpany i zakończył obrady.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie