Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/03

Protokół Nr XIII/03
PROTOKÓŁ Nr XIII/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
03 grudnia 2003 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 3004 rok.
2/ podatku od nieruchomości,
3/ podatku od środków transportowych,
4/ podatku od posiadania psów,
5/ opłaty miejscowej ,
6/ opłaty targowej.
7/ opłaty administracyjnej ,
8/ zmiany w budżecie gminy na 2003 r.
9/ zmiany uchwały Nr XI/56/03 Rady Gminy Wijewo z dnia
17 października 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na
zadania publiczne podmiotom nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych.
10/ wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 466 w Brennie
11/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu..
12/ określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Henryk Rygusik - w Potrzebowie jest prowadzona modernizacja linii elektrycznej, czy
przy tej okazji i z wykorzystaniem sprzętu nie można by zamontować 2 lampy na
drodze w stronę młyna.
Radosław Wojcieszyk - czy będzie i kiedy wydział komunikacji w Wijewie.
Zbigniew Lis - stawek na Niwce wymaga czyszczenia aby mógł odbierać wody z
przyległych rowów.
Stanisław Kasperski - jak wygląda na dzisiaj sprawa pracy służby zdrowia w 2004 roku.

Ad. pkt. 4.

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Ireneusz Zając poinformował o odbytych spotkaniach i naradach następujących terminach :
6.11. - uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, gdzie omówiono wyniki
kontroli kompleksowej w jednostkach systemu krajowego. Ustalono terminarz i
tematykę zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP , oraz przygotowanie do
samofinansowania.
7.11. - odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Złożono wiązanki, odbyła
się akademia przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Brennie
13.11. - odbyło się spotkanie ze sportowcami gminy Wijewo, które miało na celu
podsumowanie roku 2003. Założenia roku bieżącego zostały wykonane.
15.11.- wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w obchodach 50 lecia
istnienia Koła Łowieckiego „JELEŃ „ w Brennie.
17.11. - odbyło się na terenie gminy posiedzenie Zarządu Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich ze Wschowy. Omówiono między innymi
inwestycje na terenie gminy Wijewo tj., podwyższenie ciśnienia w Radomyślu oraz
budowę wodociągu na Kalek i Śiedmiórki.
18.11. - uczestniczyłem w Sierakowie w spotkaniu z grupą energetyki ENEA , gdzie
zostały przedstawione nowe formy zaopatrzenia w energię. Dzierżawa to nowa
interesująca forma korzystania z energii w oświetleniu ulicznym.
19.11. - na zaproszenie wystawców zwiedziłem wystawę POL-EKO gdzie
zaprezentowano nowe formy ogrzewania ( ogrzewanie kotłowe) z wykorzystaniem
miejscowego potencjału - drewno, wiklina.
21.11. - odbyłem spotkanie w gronie Wójtów, burmistrzów powiatu leszczyńskiego gdzie
omówiono aktualna sytuacje zbiórce i zagospodarowaniu odpadów stałych.
Omówiono dokumentacje wysypiska komunalnego oraz przeanalizowano stan
zagospodarowania śmieci, gdzie Wijewo wypadło najlepiej.
 • dyskutowano nad nowym budżetem . Trudno powiedzieć jaki będzie jego kształt

ponieważ brak wszystkich dyspozycjo od ministra.
24.11. - uczestniczyłem w spotkaniu gminnego koła diabetyków w 1 rocznice
powstania.
25.11. - odbyło się w posiedzeniu komisji stałych rady gminy gdzie omawiano stawki
podatków.

26.11. - zakończona została w urzędzie gminy kontrol RIO . Podsumowanie nastąpi
w terminie późniejszym.
27.11. - gościliśmy Starostę i Wicestarostę powiatu leszczyńskiego. W trakcie spotkania
omówiono dofinansowanie drogi w Potrzebowie. W zamian za to powiat zrefunduje
nam : remont kanalizacji na Koźlim Rynku, monitoring wysypiska, wymianę
piecy oraz odwodnienie drogi w Potrzebowie.
1.12. - na zaproszenie Wojewody oraz Marszałka województwa odbyło się spotkanie na
którym :
- powołano komitet do zarządzania funduszami unijnymi
 • zajęto stanowisko w sprawie służby zdrowia, solidaryzując się z lekarzami

rodzinnymi. Podobne spotkanie dot. służby zdrowia odbyło się wczoraj
w Lesznie gdzie zostaliśmy zapoznani z argumentami obu stron.
W gminie Wijewo jest podpisana opieka zdrowotna na świadczenia stomatologiczne oraz ginekologiczne. Jeśli nie będzie dodatkowych możliwości podpisania umowy z funduszem, to będziemy zmuszeni do wypowiedzenia lokalu i ogłoszenia przetargu na usługi.

Ad. pkt. 5
Przed przystąpieniem do informacji na temat przygotowania do zimy Wójt przedstawił nowego pracownika Pana Jerzego Dokurno. Po czym P. Dokurno przedstawił się radnym oraz temat przygotowania do zimy .
Informacja stanowi załącznik do protokołu Nr 4
Alojzy Wolniczak - czy SKR ma umowę na odśnieżanie dróg powiatowych.
Jarosław Dokurno - tak SKR ma podpisana umowę na z Powiatem na odśnieżanie.
Wójt - Nr telefonów będą opublikowane w najbliższym numerze WIZJI. Przy posesji obowiązek sprzątania ma właściciel posesji.. Drogi gminne będą ośnieżane według potrzeb przez SKR.
Aleksander Poszwiński - czy piasek przygotowany na zimę mógłby być
pomieszany z solą.
Alojzy Wolniczak - w jakim czasie będzie odśnieżana droga do Włoszakowic, trasa ta
jeżdżą karetki i powinna być w odpowiednim utrzymaniu.
Wójt - piasek będzie rozwieziony , czy z solą to trudno powiedzieć, są odpowiednie normy, które trzeba zachować.

Ad. pkt. 6

1/ Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2004 rok przedstawił przewodniczący
- Stanisław Kasperski .
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr. XIII/63/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2004 rok. Podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
2/ Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przedstawił
Przewodniczący obrad., o wyjaśnienie załączników poprosił Wójta.
Wójt - wyjaśnił, że dokonane zmiany w podatku od nieruchomości są podyktowane faktem, że w roku ubiegłym Minister dopuszczał możliwość kwalifikacji terenów rekreacyjnych jako letniskowe. Obecnie nie może być takiego zapisu. Zapis taki zostanie cofnięty przez0 RIO, jako organ nadzorujący. W przypadku gruntów stawka była ustalona maksymalna. Po wykreśleniu tej pozycji stracimy w skali roku ok. 32 tys. każda podwyżka 1 grosz powoduje złagodzenie skutków o 8 tys.
Stanisław Kasperski - dlaczego w pozycji grunty nie może być sformułowania - inne.

Wójt - sformułowanie - inne nie jest możliwe ponieważ grunt jest gruntem , i nie rozróżnia się innych a budynek może być mieszkalny i gospodarczy lub inny.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że radni na posiedzeniu komisji stwierdzili, że przedstawiony przez emerytów i rencistów nie stanowi problemu społecznego, każdy przypadek, gdzie istnieje problem z wypłacalnością może być rozpatrzony przez Wójta indywidualnie. Stawka nie została obniżona , jednak zdecydowano o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie między innymi ze względu na skutki jakie wynikają z obniżek.
stawek podatkowych.
Cichowski Henryk - nasza prośba wystosowana do Rady Gminy nie przyniosła
oczekiwanego rezultatu, spodziewaliśmy się większych obniżek. Renciści to ludzie
starsi chorujący. Poprzez tak wysokie stawki odbieracie nam pieniądze, które
przeznaczamy na lekarstwa .Dlaczego po tylu latach pracy jesteśmy tak traktowaniu
Co maja zrobić z budynkami po byłych gospodarstwach ci, którzy nie posiadają
następców.
Genowefa Zielnica - starszy wiek zawsze obfituje w pewne niedogodności, ale nie tylko
problemy maja ludzie starsi. Ludzie młodsi też borykają się z brakiem funduszy, bądź
z powodu braku pracy lub niskich zarobków i licznej rodziny. Jako rada nie możemy
wyróżniać jednostek, od tego są indywidualne zwolnienia. Jako radni tej gminy
musimy również dbać o jej dochody aby dla tej gminy coś zrobić. Nie podwyższanie
stawki jest też pewnym ukłonem w stronę najuboższych tej gminy.
Alojzy Wolniczak - każdy będący w trudnej sytuacji może napisać wniosek o umorzenie.
Henryk Cichowski - mając 500 zł. renty nie starczy na wiele. Ciągle pisać o swoich
problemach i chorobach jest nieprzyjemne.
Ireneusz Dydyna - zaproponował podniesienie stawki od budynków innych aby
zrefundować straty na gruntach.
Elżbieta Wolnik - od budynków nie można podnieść bo jest już maksymalna.
Marian Zając - 11 gr. Od metra przy nieruchomościach dochodzących do 99 arów jest
poważną kwotą.. Zaproponował podwyższenie najwyżej o 1 grosz.
Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie zgłoszonej poprawki - tj. odniesienie stawki od gruntów do 12 gr.
Poprawka przyjęta została jednogłośnie.
Henryk Cichowski - czy w ustalaniu stawek brali udział wszyscy radni. Czy radni nie są
zastraszeni i maja obawy przed swobodnymi wypowiedzi.
Stanisław Kasperski - zapewniam, że radni mogą wypowiadać swoje zdanie swobodnie.
W posiedzeniu komisji brali udział wszyscy radni.
Marian Zajac - radni opowiedzieli się za obniżeniem jednak określenie grupy, która
należałoby zwolnić jest bardzo płynne i stwierdzono, że indywidualne zwolnienie
są bezpieczniejsze.
Wobec braku dalszych dyskutantów Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/64/03 w sprawie podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6
3/ projekt uchwały w sprawie przedstawił
Przewodniczący obrad.
Elżbieta Wolnik - wyjaśniła, że dokonano zmian w zał. 1 z powodu określenia stawki
niższej niż minimalna. Natomiast w zał. 2 z powodu błędu pisarskiego.
Poprawki zostały przegłosowane przez zebranych jednogłośnie.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/65/03 w sprawie podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7
4/ Projekt uchwały w w sprawie podatku od posiadania psów przedstawił
Stanisław Kaspoerski
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/66/03 w sprawie podatku od posiadania psów podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8
5/ Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej , przedstawił Przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/67/03 w sprawie opłaty miejscowej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9
6/ Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/68/03 w sprawie opłaty targowej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10
7/ Projekt uchwały w sprawie płaty administracyjnej przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/69/03 w sprawie płaty administracyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11
8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany te dotyczą dyspozycję RIO, która w poprzedniej uchwale stwierdziła błąd i zaleciła jego poprawę.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/70/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12
9/ zmiany uchwały Nr XI/56/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 października 2003 r.
w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych. Przedstawił Przewodniczący rady.
Wójt wyjaśnił, że dotacja ta stanowi rekompensatę za otrzymany samochód strażacki dla OSP Wijewo. Ponieważ Miejska Straż Pożarna nie może sprzedawać dlatego
rekompensata może być tylko w tej formie aby można wykorzystać w dowolny sposób.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/71/03 w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13
10/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 466 w Brennie
przedstawił Stanisław Kasperski
Wójt - wywołanie niniejszej uchwały j nie jest jednoznaczne z jej podjęciem. Jeśli radni nie są pewni takiej decyzji to nic się nie stanie.
Józef Pukacki - na posiedzeniu radny omawialiśmy wcześniej zasygnalizowana możliwość
sprzedaży tej działki. Radni oraz rada sołecka nie wnosi sprzeciwu
Wójt - temat został wywołany ponieważ jest zainteresowanie kupnem lub dzierżawa .
Obecnie obiekt ten stoi pusty nie przynosi dochodów i niszczeje.
W przypadku konieczności ogłoszenia przetargu uchwała o zgodzie będzie niezbędna,
Przed ogłoszeniem przetargu dokonana będzie wycena.
Roman Jęśkowiak - jeśli Rada Sołecka i radni nie wnoszą sprzeciwu to należy podjąć
uchwałę i zagospodarować .
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/72/03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 466 w Brennie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14
11/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Leszczyńskiemu przedstawił Przewodniczący obrad.
Wójt poinformował, że dotacja ta stanowi kwotę 50 tys. zł. na modernizację drogi w Potrzebowie w zamian za dofinansowanie przez Powiat innych prac prowadzonych na terenie gminy. wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 466 w Brennie
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/73/03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu przedstawił podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15
12/ Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przedstawił
Przewodniczący rady.
Skarbnik wyjaśniła, że są to wykazy do podatku takie jak w roku ubiegłym ponieważ wymagana jest zmiana dotycząca wykreślenia sformułowania grunty letniskowe.
Zmiana w formularzu podatek leśny wynika ze zmian w Rozporządzeniu. Ministra.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/74/03 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przedstawił podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16

Ad. pkt. 7

Edmund Wojciech - poinformował, zebranych, że wnioskowane utwardzenie skrzyżowań
z droga powiatową w Zaborówcu zostały ujęte w planach na I półrocze 2004 r.
Urszula Rimke - jak wypadł przetarg na Piaski i Biedaszkowo.
Marian Białas - czy będzie wprawiona szyba na przystanku.
- czy maszt w SKR już działa.
Edwin Wojciech - wysypisko na Kalku za Jóźwiakiem znów jest użytkowane. Bariera
została zniszczona i są składowane smieci.
Hieronim Jóżwiak - śmieci są wywożone do lasu natomiast eksploatowany jest żwir .
- należy oznakować zakręt do Potrzebowa, samochody jadą prosto w pole..
Wiesław Schwarz - wyrwa na drodze do Potrzebowa nie została naprawiona., studzienki
są zbyt wysokie i grożą wypadkiem.
Marian Zając - zatrzymujące się autobusy szkolne stwarzają korki i niebezpieczeństwo.
Czy nie można zrobić zatoki aby usprawnić wsiadanie i wysiadanie dzieci.
Przewodniczący obrad odczytał treść pisma jakie wpłynęło od Dyrektora Zespołu Szkól w Brennie dotyczące nieodpłatnego wynajmu sali na organizowana zabawę sylwestrową.,

Ad. pkt. 8

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski udzielił Wójt - Ireneusz Zając.
1/ lampy zakłada inna firma niż prowadząca modernizację linii elektrycznej.
Planujemy kompleksowa wymianę oświetlenia, wówczas wszystkie lampy zostaną
Wymienione. Na założenie dodatkowych lamp jeśli nie ma linii należy zrobić
dokumentację.
2/ wydziału komunikacji nie będzie w Wijewie jak i w innych gminach. Dąży się do
centralizacji i jednego centralnego rejestru,
3/ w roku bieżącym było modernizowane odwodnienie Koźlego Rynku zgodnie z
sugestiami mieszkańców. Jeśli nie będzie funkcjonowalo to zobaczymy, czy jest taka
potrzeba.
4/ w sprawie służby zdrowia trudno wyrokować, wszystko będzie zależało od Funduszu.

6/ rozpoczęcie budowy ul. Biedaszkowo jest zagrożone, ponieważ wpłynęły dwa protesty
do przetargu. Jeśli nasze wyjaśnienia wystarczą to będzie dobrze, gorzej jak odwołają się
do Prezesa Zamówień Publicznych . Jest wiele firm szukających pracy i każdy stara się
ja zdobyć
7/ pracownicy interwencyjni mieli polecenia uzupełnienia szyby na przystanku.
Zaapelował o zgłaszanie przypadków naklejania plakatów na przystankach, do tego
są wyznaczone miejsca i będziemy takie firmy ścigać.
8/ wieża została zbudowana ale jeszcze nie zostały zamontowane urządzenia..
Usytuowana jest na terenie SKR , Gmina z tego tytułu będzie miała podatek od
wartości budowli oraz podatek od gruntu. Natomiast SKR otrzyma za dzierżawę
i będzie miała darmowe oświetlenie bazy.
9/ za śmieci na własnym gruncie odpowiada właściciel. Wysypisko było zabezpieczone
i oznakowane. Policja miała kontrolować , zapewniali, że wszystko jest w porządku.
10/ o oznakowanie zakrętu do Potrzebowa wystosujemy pismo do Zarządu Dróg
Powiatowych.
11/ zajazd przy szkole , były takie sugestie kiedy był robiony chodnik, bezpieczeństwo
dzieci powinno być najważniejsze.
12/ przygotowana uchwała o pożytku publiczno prawnym, ma na celu łatwiejsze
zawieranie umów pomiędzy firmami prywatnymi i państwowymi. Pierwszą taka firmą
będzie OSP z którymi będą zawierane umowy na świadczenie umów strażackich..
13/ w sprawie wynajmy sali , są ustalone obowiązujące stawki, które należy stosować.
Wynajmując bez opłat dotujemy wynajmującego.
Radosław Zamiatała - czy szkoła w Wijewie korzystając z sali powinna płacić .
Wójt - szkoła jest dotowana z budżetu gminy , nie posiada własnych dochodów , to nie .
Zbigniew Wojciechowski - jako GOKL posiadam własny budżet , który musi mi wystarczyć
na wszystko. 50% budżetu jestem zobowiązany wypracować sam. , nie ma wielu
możliwości poza wynajmem pomieszczeń. Cel na jaki maja być przeznaczone
pieniądze z zabawy jest szczytny, jednak aby rozwijać działalność kulturalną to
trzeba dysponować funduszami dlatego uważam, że można dotować zakup sztandaru w
inny sposób.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Dyrektor GOK otrzymał stawki, których powinien przestrzegać nie można mu narzucać innych decyzji.
Roman Jęśkowiak - nie powinniśmy wchodzić w kompetencje dyrektora. Bezpieczniejsze
będzie nie zwalniać a dofinansować w inny sposób.
Wójt - poinformował, że w sprawie dziury na drodze do Pottrzebowa i studzienek rozmawiał ze starosta , który zanotował problem, ale ponowimy wniosek na piśmie.
 • każde zwolnienie jest forma dofinansowania, o dodatkowym dofinansowaniu powinna zdecydować rada,
 • poinformował, że Starosta zwrócił się do Wojewody o nieodpłatne przekazanie budynku wraz z działka w Potrzebowie na rzecz gminy.


Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych wniosków przewodniczący rady stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył obrady.


Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie