Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/03

Protokół Nr XII/03


PROTOKÓŁ Nr XII/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
05 listopada 2003 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wyrażenia opinii dotyczącej celowości renowacji
zbiorników wodnych Ośrodka Zarybieniowego w Zaborówcu .
2/ wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie .
3/ zmiany nazwy Zespołu Szkół i nadania jemu imienia
4/ zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo.
5/ zmiany uchwały Nr VII/38/03 Rady Gminy Wijewo
w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i usługowych dla ludności.
  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Odpowiedzi na interpelacje.
  3. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2
Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.
Ad. pkt. 3

Aleksander Poszwiński - stojące przy drodze w Zaborówcu kasztany będą poważną przeszkoda
przy planowanej budowie chodnika. Czy można już wystąpić o ich usunięcie.
  • występowaliśmy jako rada sołecka z propozycja przejęcia sali

w Zaborówcu , jakie są szanse i sposób na jej przekazanie.
Henryk Rygusik - zaznaczy ł, że jeśli jest wyłączana woda na hydroforni to mieszkańcy powinni
być powiadomieni.
Radosław Zamiatała - kolejny wypadek w Wijewie sugeruje zasadność wprowadzenia
ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej w miejscowości wsi Wijewo.

Ad. pkt. 4.

Informacje z pracy w okresie międzysesyjnym złoży ł Wójt Ireneusz Zając poinformował o następujących sprawach :
18.10. - uczestniczyłem w zorganizowanym przez GOK Wieczorku tanecznym z którego zyski
zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń GOK.
21.10. - spotkałem się z Komisarzem ds. Unii Europejskiej - Józefem Oleksym, gdzie omówiono
zagrożenia i zadania jakie należy wykonać przed wejściem do UNII.
- odbyło się spotkanie z Ministrów na temat tworzenia budżetu na 2004 .
22.10. - odbyło się w Rydzynie spotkanie wójtów , burmistrzów i Prezydenta Leszna gdzie
podpisano akt współpracy między Marszałkiem Województwa a gminami byłego woj.
Leszczyńskiego w zakresie Funduszu Poręczeń Kredytowych.
24.10. - na zaproszenie Burmistrza i Prezydenta Wolsztyna uczestniczyłem w otwarciu
oczyszczalni.
28.10. - spotkałem się z Prezesem ZG OSP gdzie omówiono dosprzętowienie jednostek oraz
likwidacje zaleceń pokontrolnych.
- uczestniczyłem w zapisie działki nabywanej na rzecz gminy w Radomyślu stanowiącej
drogę dojazdowa do działek.
29.10. - odbyło się otwarcie oczyszczalni roślinno stawowej w Wilkowicach.
- wspólnie z Dyr. Zespołu Szkół oraz Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w walnym
zgromadzeniu Hufca Wschowa. Do władz wybrano P. Anne Walachowska
30.10. - odbyłem spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy ,
- odbyło si,e posiedzenie Komisji Rolnictwa i Obszarów Leśnych SGW, gdzie
wystosowano pismo do Ministra w sprawie regulacji hodowli wielkotowarowej trzody.
31.10. - gmina Wijewo gościła wójtów i burmistrzów na comiesięcznej naradzie , gdzie poruszono
1/ sprawy : relacji i umów pomiędzy lekarzami i kasa chorych. Zapoznano się z
założeniami stowarzyszenia na rzecz sposobu załatwiania i podpisywania umów.
2/ utworzenia komisji urbanistycznej opiniującej plany zagospodarowania
3/ tworzenie budżetu na 2004 rok w kontekście nowych zadań i wpływu na realizację
budżetu,
4. 11. - odbyło się spotkanie z posłem Ryszardem Heinem, gdzie poruszono sprawę służby
zdrowia oraz głosiłem problem opieki stomatologicznej na terenie gminy Wijewo
Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości renowacji zbiorników
wodnych Ośrodka Zarybieniowego w Zaborówcu przedstawił Stanisław Kasperski
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił kierownik Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Osiecznej Andrzej Łakomy .
Andrzej Łakomy - Zakład Rybacko Wędkarski w Poznaniu jako właściciel Ośrodka Zarybieniowego w Zaborówcu ma możliwość otrzymać dotację od Marszałka Województwa na prace renowacyjne stawów rybnych. Do wniosku jest wymagana opinia miejscowej Rady Gminy.
Planowane prace maja na celu poprawę warunków hodowlanych i hydrogeologicznych oraz bilansu wodnego. Zmiany do ustawy - Prawo wodne nakładają na użytkowników wód nowe obowiązki, którym staramy się sprostać.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości renowacji zbiorników wodnych Ośrodka Zarybieniowego w Zaborówcu podjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie przedstawił przewodniczący rady.
Eugeniusz Karpiński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Lesznie przedstawił założenia Spółki . Poinformował, że pomysł powstał pól roku temu w związku z zastrzeżeniami jakie zostały zgłoszone do obecnego wysypiska w Trzebani.
Zwróciliśmy się o współudział w tym przedsięwzięciu do gmin ościennych ponieważ projekt powinien obejmować co najmniej 100 tys. osób. Spółka ma działać na bazie obecnego Zakładu Oczyszczania Miasta powiększonego o udziały poszczególnych gmin zostanie zwiększony zakres działania. Obecnie posiadamy deklaracje na 240 tys. osób. Przedłożony projekt Spółki został oceniony wysoko.
Aleksander Poszwiński - czy wniesienie udziałów jest jednoznaczne z przystąpieniem
do spólki.
Eugeniusz Karpiński - uchwała RG upoważnia Wójta do wniesienia 1 udziału do Spółki. Po wniesieniu Prezydent Leszna podejmuje uchwałę o zwiększeniu kapitału oraz o wskazaniu dysponenta tego udziału. Przed notariuszem podpisuje się oświadczenie o przyjęciu kapitału
i objęciu udziałów.
Aleksander Poszwiński - należy zastanowić się, czy akces przystąpienia jest zasadny. Posiadamy
własne wysypisko, które wystarczy dla potrzeb gminy.
Eugeniusz Karpiński - wniesienie udziałów stanowi akces o przystąpieniu. Leszno również posiada wysypisko, które jednak jest pojemnością ograniczone.
Wójt - nie po raz pierwszy mówimy o możliwości przystąpienia do zakładu oczyszczania .Posiadane wysypisko , jak każde posiada pewne niedomagania, których usunięcie wymaga kolejnych inwestycji. Tym samym zwiększają się koszty utrzymania,
Nowe wysypisko będzie funkcjonowało dopiero za 4-5 lat , doi tego czasu będziemy korzystać
z naszego. Opracowany statut wykonalności rozstrzygnie sprawę późniejszego zagospodarowania naszego wysypiska.. Zadeklarowanie 1 udziału jest to najmniejszy koszt przystąpienia do spółki.
Przewodniczący rady podziękował za wyjaśnienia i zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie niesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 5
Radosław Zamiatała - jakie są sankcje wobec osób grodzących dostęp do jezior i zbiorników wodnych.
Andrzej Łakomy - problem ten występuje we wszystkich gminach. Zgodnie z prawem wodnym grodzić można 1,5 m od linia brzegowej. Trudno jednak określić gdzie linia przebiega ponieważ odnowienie granic., jest kosztowne a nie wszędzie są kamienie .Problem jest kiedy linia brzegu stanowi granicę.
Ryszard Samuś - poinformował, że kodeks karny nie przewiduje restrykcji wobec osób stawiających ogrodzenia nielegalnie
3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i nadania jemu imienia
przedstawił Przewodniczący obrad.
Odczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Wijewo w Brennie skierowane do Rady Gminy z prośba o nadanie imienia szkole.
Dorota Wolniczak - wyjaśniła, że uchwała posiada moc obowiązującą od 16 lutego 2004 ponieważ jest to rocznica podpisania rozejmu w Tewirze.
Proponujemy zmianę nazwy szkoły ponieważ dotychczasowa była myląca. Większość gości sugerując się nazwą - Zespół Szkół Gminy Wijewo - kierowało się do Wijewa.
Uroczystość nadania imienia będzie połączona z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.
Poprosiła o pomoc z ufundowaniu tablicy pamiątkowej z imieniem szkoły..

Do treści projektu uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości renowacji zbiorników wodnych Ośrodka Zarybieniowego w Zaborówcu podjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 6
4/ Projekt uchwału wsprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wijewo. przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Jerzy Zalewski - kierownik Wielkopolskiego Biura Planowania w Poznaniu poinformował, że dla tworzących taki dokument jak plan zagospodarowania przedstawienie ostatecznej wersji jest chwilą szczęścia.
Prace nad palem rozpoczęto 2 lata temu na podstawie uchwały RG. Niepodjęcie uchwały niweczy dwu letni okres pracy wielu ludzi.. W planie uwzględniono wnioski zgodne z potrzebami
i interesem gospodarczym gminy.
Uchwała w poszczególnych paragrafach omawia kolejne elementy planu z uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych i komunikacyjnych .
Po zatwierdzeniu każdy zamysł inwestycyjny musi być zgodny z założeniami planu.
Zarzuty i protesty do planu można było składać na etapie wyłożenia do wglądu. Nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje do opracowania planów miejscowych w sali szczegółowej z uwzględnieniem najważniejszych elementów . Podstawowym dokumentem do opracowania jakiegokolwiek planu jest studium uwarunkowań i rozwoju gminy.
Wójt - § 15 uchwały m owi o opłacie planistycznej, jak ona się kształtuje.
Leszek Piotrowski - dotychczasowa opłata planistyczna wynosiła 25 % wartości działki.
Maksymalna stawka wynosi 30 %..
Wójt - zaproponował pozostawienie obecnej stawki. Obniżenie nie byłoby w porządku do osób ,
które już płaciła taką opłatę.
Jerzy Zalewski - przyjęcie jednej stawki dla wszystkich terenów uprości § 15 do jednego zdania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wersję § 15 w ujednoliconej wersji.
Poprawka została przyj eta jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo podj eta zosta ła jednog łośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 7
5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/03 Rady Gminy Wijewo
w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności. Przedstawił przewodniczący rady

Wójt - wyjaśnił, że temat sprzedaży całodobowej pojawiła się w chwili złożenia wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przez P. Skrzypczaka. Prowadzona stacja benzynowa posiada zezwolenie na działalność całodobową dlatego też postanowiłem wystąpić z taka propozycja. Zmiana do uchwały dotyczy wyłącznie czasu pracy stacji benzynowych

Do treści projektu uchwały nie wniesiono więcej zapytań.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności. Podjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
Ad. pkt. 6

Alojzy Wolniczak - kiedy będzie przetarg na ul. Biedaszkowo.
Edwin Wojciech - jest w Wijewie kilka lamp , które się nie świeca i wymagają naprawy.

Ad. pkt. 7

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielił Wójt - Ireneusz Zając :
1/ droga w Zaborówcu należy do powiatu i oni będą starali się o zezwolenie na budowę chodnika
oraz usunięcie przeszkód np. wycięcie drzew. Rejon Dróg Powiatowych robi corocznie plan
wycinki drzew opiniowany przez gminę i konserwatora przyrody.
2/ przejecie przez sali w Zaborówcu będzie dodatkowym obciążeniem. Jest to sprawa do dogadania
pomiędzy Dyrektorem GOK i Rada Sołecką
3/ Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie w przypadku
każdego planowego wyłączenia wody powinien zawiadomić odbiorców o terminie i okresie .
4/ w sprawie ograniczenia prędkości wystosujemy wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
5/ Prezes Urzędu zamówień Publicznych wyraził zgodę na skrócenie terminu ogłoszenia.
Na 14 listopada jest planowany przetarg. Dotychczas zaintersowanie wyraziło 12 firm,
głownie producenci kostki brukowej. Czas wykonania będzie zależał od pogody.
Zostało uzgodnione, że zostanie wymieniona linia wodociągowa na koszt MZWIKW a
porzyłącza na koszt mieszkańców.
6/ należy zgłosić dokonać przeglądu wszystkich lamp na terenie wsi Wijewo.

Wójt zapoznał zebranych z oferta kupna działki po byłym SKR w Brennie. Jest zainteresowanie kupnem tej działki. Przedstawił wielkość działki, parametry znajdującej się tam wiaty Zwrócił się do radnych wsi Brenno o przedyskutowanie tematu i podjęcie decyzji co zrobić czy sprzedaż czy wydzierżawić.
Ponadto poinformował o dofinansowaniu GOK w kwocie 4 tys. zł na remont dachy na przybudówce oraz o zamontowaniu 2 pieców CO w Szkole w Wijewie o raz w Pałacu.Ad. pkt. 8

Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek obrad za wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie