Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XI/03

Protokół Nr XI/03
PROTOKÓŁ Nr XI/03
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
17 października 2003 roku.
====================================================W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości stanowi zał. Nr 3
oraz
kandydaci na Ławników do Sądu Rejonowego i uczniowie I klas Gimnazjum Zespołu Szkół Gminy Wijewo w Brennie.

Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
6. Informacja na temat :
1/ oceny stanu sanitarnego na terenie gminy Wijewo ,
2/ ocena działalności klubów LZS Brenewia, SKS Wilga,
 1. Wybory ławników
 2. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wyboru ławników,
2/ utworzenia Związku Międzygminnego (SGN)
3/ przyjęcie statutu Związku Międzygminnego
4/ plan pracy komisji rewizyjnej ,
5/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w Brennie.
6/ wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi -
ul. Wschowskiej w Brennie.
7/ udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych zmiany w
budżecie gminy na 2003 rok.
8/ zmian w budżecie na 2003 rok.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom VIII Sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla przebieg obrad wobec czego zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania. Propozycja została przyjęta i protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie bez czytania.

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - na jakim etapie jest sprawa wycinki pozostałych drzew na
ul. W.Witosa w wWijewie,
Urszula Rimke - w związku z rozbudowa miejscowości Brenno zwróciła uwagę na
potrzebę przedłużenia chodników przy ul. Leszczyńskiej i Kargowskiej.
 • podjazdy na ścieżkę rowerowa są skruszone należy naprawić.
 • Pan Wojciech Miś udostępnił plac na dożynki powiatowe w zamian

miał mieć utwardzony wjazd, czy zostało to zrealizowane.
 • Kiedy rozpocznie się przebudowa ul. Biedaszkowo.

Roman Jęśkowiak - jest problem z zbyciem padłych zwierząt, minister posiada środki
na dotowanie odbioru, czy nie można z tego skorzystać i pomóc rolnikom ,
- staw w Przylesiu jest zarośnięty i wymaga pilnie czyszczenia .
Aleksander Poszwiński - przekazał wnioski z zebrania rady sołeckiej wsi
Zaborówiec, gdzie zwrócono uwagę na :
 • potrzebę budowy chodnika,
 • utwardzenie skrzyżowań przylegających do drogi powiatowej co

znacznie polepszyłoby bezpieczeństwo wyjeżdzających z ulic podległych.
Stanisław Kasperski - przy posesji P. Nowaczyka na ul. Lipowej jest wyrwa..
- przy drodze wojewódzkiej krzewy zostały powycinane, należałoby je
posprzątać .

Ad. pkt. 4

Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z wymogiem ustawy o samorządzie gminnym dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych. Informacji z dokonanej analizy stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 5

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Gminy Ireneusz Zając

7.09.- uczestniczyłem w dożynkach powiatu Wolsztyńskiego .
8.09.- odbyło się Walne Zgromadzenie MZWiKW we Wschowie, gdzie przyjęto plan
finansowy związku.
10.09. - spotkałem się z Kierownikiem Urzędu Statystycznego w Kościanie w sprawie
nadawania Nr REGON rolnikom.

11.09. - odbył spotkanie z P. Barbara Rogalka - gdzie przedstawiono i omówiono
warunków adaptacyjnych przedszkola, oraz możliwość adaptacji nowych
pomieszczeń w GOK.
12.09. - odbył się zjazd Regiony Turystycznego - Leszno z udziałem Wójtów
i Burmistrzów regionu , gdzie dokonano wyboru władz
13.09. - 26.09. - przebywałem na urlopie
30.09. - spotkałem się z Mieczysławem Stepczakiem - pracownikiem Agencji
Restrukturyzacji Rolnictwa. Ustalono termin szkolenia dla rolników na tre,at
dofinansowania rolnictwa z funduszy UNI.
1.10. - rozpoczęła się w Urzędzie Gminy kontrola RIO.
3.10. - uczestniczyłem w pasowaniu pierwszoklasistów na ucznia szkoły Podstawowej
Wijewie
- z przedstawicielami TPD Jelenia Góra omówiono plan zagospodarowania
terenów na Ostrowie pod katem możliwości inwestycyjnych .
Przedstawiono projekty domków letniskowych.
5.10. - odbyła się wyjazd koła emerytów i rencistów z Wijewa na uroczystości
powiatowe Dnia Seniora.
6.10. - odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RG.
8.10. - odbyła się rejestracji przedpoborowych oraz spotkanie z prasą.
- odbyła się w Rydzynie 12 Krajowa Konferencja w zakresie inżynierii
srodow2iska wiejskiego
10.10. - rozmawiałem z red, ABC p. Siecińska w sprawie opracowania strony WWW
- odbyłem spotkanie z Starosta oraz Wice Starosta na temat dofinansowania
drogi w Potrzebowie
- spotkałem się z właścicielami działek przy ul. Polnej w sprawie przekazania
gruntu na poszerzenie drogi
  1. - spotkałem si8ę z dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich

oraz uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Zaborówiec.,
16.10. - uczestniczyłem w spotkaniu tworzącej się spółki Stowarzyszenia Komunalnego
w Lesznie, która zajmować się będzie kompleksowym zagospodarowaniem
śmieci. Do Spółki zadeklarowało przystąpienie 25 gmin. &4 %
dofinansowania można uzyskać z UE. Należy skalkulować co będzie
korzystniejsze. Przynależność do spółki czy utrzymanie własnego wysypiska,
które do 2004 roku należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia typu waga,
samochód, walec.

Ad. pkt. 6

1/ Informacje na temat stanu sanitarnego gminy Wijewo przedstawił Dyrektor
Powiatowej Stacji Epidemiologiczno w Lesznie pan Ryszard Sawicki .
Informacja stanowi
zał. Nr 6
Podziękował za zaproszenie oraz zainteresowanie radnych tematem W podsumowaniu stwierdził, że stan ogólny jest dobry na co wpływa wyższa świadomość społeczna, władz i mieszkańców gminy.
Wójt - zdajemy sobie sprawę z naszych słabości. Przedszkole chcielibyśmy utrzymać , choć dostosowanie do wymogów będzie kosztowało . Aby sprostać wymogom zleciliśmy opracowanie adaptacji na przedszkole pomieszczeń w GOK .
Zamontowanie barierek zabezpieczających widownię na sali w Brennie należy ponownie rozpatrzyć z fachowcami, czy jest to celowe i nie pogorszy bezpieczeństwa.
Ciągi sanitarno - komunikacyjne na Ostrowie są problemem, ponieważ drogi nie są własnością gminy.
Ryszard Sawicki - jesteśmy otwarci na dyskusje tak więc sprawę przedszkola , będziemy śledzić prace nad adaptacja nowych pomieszczeń. Uważam, że sprawę
barierek można przedyskutować raz jeszcze.
Aleksander Poszwiński - świadomość społeczna nie zawsze jest na odpowiednim
poziomie, W Zaborówcu oddano do użytku wodociąg. Korzysta jednak z niego
niewiele osób. Czy są środki na prywatne badania aby uświadomić ludziom stan
ich ujęć wodnych .
Ryszard Sawicki - przedstawiony przez Pana problem jest ważny, Niestety nie
posiadamy środków na badania w prywatnych gospodarstwach domowych.

2/ sprawozdanie z działalności klubu sportowego LZS BRENEWIA złożył
Prezes Roman Jęśkowiak.
Informacja stanowi
załącznik Nr 7
3/ Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILGA” przy
Zespole Szkół Gminy Wijewo w Brennie złożył Prezes Stanisław Wojciech..
Poinformował, że jesienią 2002 roku powstała drużyna piłki nożnej, która w sezonie 2002-2003 zdobyła 2 miejsce w swojej klasie z niedużą strata do pierwszego zespołu.
. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu, w okresie zimowym wykorzystywana jest sala s gimnastyczna.
Zespól trampkarzy starszych trenuje Pan Andrzej Rękoś, natomiast trampkarzy młodszych trenuje pan Grzegorz Milczarek . Trenerzy pracują nieodpłatnie.
Zespoły skupiają chłopców ze wszystkich miejscowości co stanowi ważna formę zajęć pozalekcyjnych.
Podziękował za popieranie inicjatywy i dofinansowanie klubu. Pani Helenie Rękoś za pranie stroi. P. Wolniczakowi za przekazanie pieniądze na działalność klubu.
4/ Sprawozdanie z działalności zespołu akrobatycznego przy Zespole Szkół Gminy
Wijewo w Brennie złożyła Dyrektor Dorota Wolniczak .
Poinformowała, że grupa akrobatyczne skupia 26 osób. Treningi prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestniczą w zawodach w całej Polsce. W zawodach ogólnopolskich zdobyli 13 miejsce. W zawodach w Poznaniu 2 miejsce. W wyniku osiągniętych sukcesów otrzymaliśmy 4 tys. Zł na sprzęt akrobatyczny.
W dniu 14 grudnia br, na zakończenie sezonu planujemy zorganizować w Brennie między wojewódzki turniej .
Aleksander Poszwiński - przekazał, ze istnieje duże zainteresowanie piłka nożną wśród chłopców w Zaborówcu. Wskazówek udziela im Pan Błażej Klamka.
Czy byłaby możliwość treningu tych chłopców również przez trenera z Brenna
i włączenie ich do rozgrywek .
Stanisław Wojciech - trening z całą grupa byłby wskazany. Trener chciałby mieć obraz wszystkich aby dokonać selekcji.Ad. pkt. 7

Przewodniczący obrad poinformował, że wybór ławników do Sadu Rejonowego odbywa się w głosowaniu tajnym. Wobec powyższego zaproponował, aby powołać skład komisji skrutacyjnej do której zaproponował następujące osoby.
1/ Józefa Pukackiego,
2/ Alojzego Wolniczaka
3/ Mariana Zająca.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji..
Po przygotowaniu kart do głosowaniu , rozdaniu radnym i przeprowadzeniu głosowania poprzez skreślenie kandydatów nieakceptowanych Komisja przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.
Protokół z przeprowadzonego głosowania odczytał przewodniczący Józef Pukacki
Protokół stanowi
załącznik Nr 8
Ad, pkt. 8

1/ Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego przedstawił
Stanisław Kasperski
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie wyboru ławników podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 9
2/ projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego przedstawił
zebranym Przewodniczący Rady
Wójt - wyjaśnił, że głównym powodem zmiany nazwy jest możliwość uzyskania, jako
Związku dofinansowania do prowadzonych inwestycji
Jako swego zastępcę do reprezentowania gminy w związku zaproponował Przewodniczącego Rady Gminy - Stanisława Kasperskiego jako osobę od początku uczestnicząca w tworzeniu stowarzyszenia.
Do przedstawionego projektu uchwały oraz do proponowanej kandydatury członkowie rady nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XI/51/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 10
3/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego przedstawił
przewodniczący obrad.
Wójt poinformował, że proponowany statut zosta l opracowany przez członków Stowarzyszenia na kolejnych posiedzeniach. Wrócił uwagę na § 4 , który podkreśla czas trwania Związku i cel do jakiego jest powołany.
Do przedstawionego projektu uchwały oraz do proponowanej kandydatury członkowie rady nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XI/52/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 11
4/ projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści uchwały oraz planu pracy nie wniesiono zmian.

Uchwała Nr XI/53/03 Rady Gminy Wijewo w planu pracy komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 12
5/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w Brennie przedstawił Przewodniczący obrad.
Wójt wyjaśnił potrzeb wykupu części gruntu od właścicieli działek w związku
z koniecznością otwarcia drogi dojazdowej do działek położonych w głębi terenu przy ul. Polnej w Brennie

Edwin Wojciech - czy prawda , że jeśli droga nie ma 6 m szerokości to nie można
otrzymać pozwolenia na budowę,
Wójt - zależy to od faktu , czy było to ujęte w planie i czy były sprzeciwy co do szerokości drogi.
Do uchwały nie wniesiono innych zmian.
Uchwała Nr XI/54/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 123
6/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy drogi -
ul. Wschowskiej w Brennie przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt - podjęcie takiej uchwały będzie w przyszłości skutkować możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie budowy tej drogi z Funduszu Ochrony Dróg Rolnych ponieważ jest to droga gminna. Dotacji takiej nie można otrzymać na drogi powiatowe.
Uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy drogi - ul. Wschowskiej w Brennie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik nr 14
7/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych .
Wójt - OSP Wijewo zwróciło się o zakup samochodu strażackiego. Nowe samochody nie są dostosowane do warunków terenowych na wsi dlatego zdecydowano się na zakup samochody z Komendy Powiatowej w Lesznie. Dotychczas użytkowany miał być sprzedany do Konradowa a pieniądze przeznaczone na nowy samochód.
Do chwili obecnej nikt nie zgłosił się w związku z czym obecnie braknie pieniędzy na zapłacenie nowego.
Uchwała Nr XI/56/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych pjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik nr 15
8/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok przedstawił
Przewodniczący Rady .
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany obejmują zmiany w :
- opieki społecznej - na zasiłki społeczne,
- opłaty za wykopaliny,
- subwencje rekompensującą,
- wprowadzenie nadwyżki budżetowej,
- przesunięcia środków na zakup samochodu strażackiego,
Uchwała Nr XI/57/03 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok podjęta została jednogłośnie..
Uchwała stanowi
załącznik nr 16
Ad. pkt. 9

Radosław Zamiatała - adaptacja pomieszczeń w GOK na przedszkole jest wskazana
jednak szkoła w roku przyszłym będzie powiadała za mało sal lekcyjnych.
Należy się zastanowić jak rozwiązać ten temat.
Ryszard Woźniak - w Miastku obiecali postawić lustro do dziś nikt go nie
zamontował .


Józef Pukacki - lustro w Wijewie jest bardzo9 niebezpieczne- zbyt oddala pojazdy
nadjeżdżające.
- na przystanku brak kosza na śmieci.
Genowefa Zielnica - zaapelowała o pomoc dla P. Dederka jako byłego radnego
i społecznika naszej gminy, Koszt opatrunków jest wysoki i rodzinie jest trudno.
Nie wiem czy OPS ma możliwości finansowe aby pomóc.
Józef Kubicki - na stałą pomoc nie można liczyć, ale doraźna jest możliwa. Wysokość
należy uzgodnić z rodziną.
Edmund Wojciech - droga w Zaborówcu jest ujęta w planach inwestycyjnych
powiatu do 2008 roku. Kontynuacje Potrzebowa planuje się na rok 2006.
Małgorzata Siekierska - poinformowała, że :
- wnioski o kwotę mleczną bezpośrednią należy składać jak najwcześniej.
Jeśli rolnik nie uzyska takiej decyzji o wielkości sprzedaży mleka i
przetworów nie będzie mógł sprzedawać.
- w Skierniewicach odbędzie się szkolenia producentów marchwi gdzie
można otrzymać uprawnienia do uprawy marchwi.
Edwin Wojciech - wjazd na ścieżkę rowerową jest utrudniony należy po obniżać
Krawężniki
Alojzy Wolniczak - zaproponował sfrezowanie krawężników co byłoby trwalsze od
nalewanych dolewek betonowych.
Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje z ostatniej sesji., oraz odczytał pismo emerytów i rencistów w sprawie podatku od nieruchomości. Poinformował, że temat ten będzie omawiany szczegółowo przy ustalaniu podatków.

Ad. pkt. 10

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ na wycięcie drzew na ul. W. Witosa została wydana zgoda 16 maja br. Na wycięcie
jest również zgoda ochrony środowiska. Termin wycięcia zależy od wykonawcy.
2/ chodnik w Zaborówcu , o tym mogą zdecydować radni powiatowi ,
3/ wjazd do P. Misia został utwardzony tylko nie tak daleko jak chciałby P. Miś.
4/ zawsze mówiłem ,że budowa Biedaszkowa i Piasków rozpocznie się nie
wcześniej aniżeli na jesień. Choroba projektanta sprawiła, żę opóźniło się
o 3 tygodnie Przetarg odbędzie się 14 listopada. Jeśli wszystko będzie zgodnie z
przepisami to pod koniec listopada można wchodzić na budowę.
Najważniejsze aby zgłosili się wykonawcy.
5/ na temat utylizacji padłych zwierząt sołtysi otrzymali stosowne informacje.
Rekompensatę za utylizacje mogą otrzymać tylko podmioty prowadzące działalność
w tym zakresie a nie indywidualni rolnicy
6/ w przyszłym tygodniu wchodzi firma i będzie czyściła staw w Przylesiu. Należy
tylko umówić się ze straż aby wypompowała wodę.
7/ utwardzenie skrzyżowań jest wskazane, należy porozmawiać ze starostwem czy
wraża zgodę na prace przy drodze powiatowej.
8/ wyrwę na ul. Lipowej należy zakleić,
9/ o termin sprzątnięcia powycinanych gałęzi spytamy właściciela drogi.

10/ w sprawie dodatkowego pomieszczenia dla szkoły rozmawiał dyrektor szkoły.
Wszystko zależy od warunków jakie postawi SANEPID .
11/ w sprawie lustra w Miastku i jakości lustra w Wijewie zwrócimy się z zapytaniem
do właścicieli dróg.
12/ przesunięcie prac nad budowa drogi w Potrzebowie jest niebezpieczne nie należy
do tego dopuścić.
13/ propozycja ścięcia krawężnika w miejscach wjazdu na chodnik jest dobra.

Poinformował ponadto, o sposobach w jaki można uzyskać zaświadczenie o jakości wody wymagane przez mleczarnie od dostawców mleka.

Ad. pkt. 11

W związku z brakiem dalszej dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował za udział i zakończył posiedzenie.Na tym posiedzenie zakończono .


Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.


7.09.- uczestniczyłem w dożynkach powiatu Wolsztyńskiego .
8.09.- odbyło się Walne Zgromadzenie MZWiKW we Wschowie, gdzie przyjęto plan
finansowy związku.
10.09. - spotkałem się z Kierownikiem Urzędu Statystycznego w Kościanie w sprawie
nadawania Nr REGON rolnikom.
11.09. - odbył spotkanie z P. Barbara Rogalka - gdzie przedstawiono i omówiono
warunków adaptacyjnych przedszkola, oraz możliwość adaptacji nowych
pomieszczeń w GOK.
12.09. - odbył się zjazd Regiony Turystycznego - Leszno z udziałem Wójtów
i Burmistrzów regionu , gdzie dokonano wyboru władz
13.09. - 26.09. - przebywałem na urlopie
30.09. - spotkałem się z Mieczysławem Stepczakiem - pracownikiem Agencji
Restrukturyzacji Rolnictwa. Ustalono termin szkolenia dla rolników na tre,at
dofinansowania rolnictwa z funduszy UNI.
1.10. - rozpoczęła się w Urzędzie Gminy kontrola RIO.
3.10. - uczestniczyłem w pasowaniu pierwszoklasistów na ucznia szkoły Podstawowej
Wijewie
- z przedstawicielami TPD Jelenia Góra omówiono plan zagospodarowania
terenów na Ostrowie pod katem możliwości inwestycyjnych .
Przedstawiono projekty domków letniskowych.
5.10. - odbyła się wyjazd koła emerytów i rencistów z Wijewa na uroczystości
powiatowe Dnia Seniora.
6.10. - odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej RG.
8.10. - odbyła się rejestracji przedpoborowych oraz spotkanie z prasą.
- odbyła się w Rydzynie 12 Krajowa Konferencja w zakresie inżynierii
srodow2iska wiejskiego
10.10. - rozmawiałem z red, ABC p. Siecińska w sprawie opracowania strony WWW
- odbyłem spotkanie z Starosta oraz Wice Starosta na temat dofinansowania
drogi w Potrzebowie
- spotkałem się z właścicielami działek przy ul. Polnej w sprawie przekazania
gruntu na poszerzenie drogi
  1. - spotkałem si8ę z dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich

oraz uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Zaborówiec.,
16.10. - uczestniczyłem w spotkaniu tworzącej się spółki Stowarzyszenia Komunalnego
w Lesznie, która zajmować się będzie kompleksowym zagospodarowaniem
śmieci. Do Spółki zadeklarowało przystąpienie 25 gmin. &4 %
dofinansowania można uzyskać z UE. Należy skalkulować co będzie
korzystniejsze. Przynależność do spółki czy utrzymanie własnego wysypiska,
które do 2004 roku należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia typu waga,
samochód, walec.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie