Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr II/02

Protokół Nr II/02


PROTOKÓŁ Nr II/02

z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 2 grudnia 2002 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3
Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .

  3. Wnioski radnych.

  4. Sprawozdanie Wójta.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach

1/ upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo
do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec Wójta Gminy Wijewo
2/ ustalenia zasad przysługujących diet radnym za prace
w organach Rady Gminy Wijewo.
3/ ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych,
4/ ustalenia zasad przysługujących diet dla sołtysów ,
5/ wynagrodzenia Wójta ,
6/ miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta
Gminy Wijewo,
7/ zmian w budżecie na 2002 rok,
8/ wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Wijewo w
Organizacji Turystycznej Leszno-Region
9/ wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Wijewo w
Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
10/ powołania Komisji Statutowej ,
6. Przedłużenie projektu budżetu gminy na 2003 rok.
7. Wolne głosy i wnioski

  1. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Obradom II sesji Rady Gminy przewodniczył jej przewodniczący Stanisław Kasperski. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez czytania. Stwierdził, że odzwierciedla przebieg obrad I Sesji RG.
Radni nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej propozycji. Protokół z poprzedniego posiedzenia rady przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - na ul. W Witosa na linii elektrycznej wiszą gałęzie
należałoby je sprzątnąć.
- zwrócił się z propozycja o odbywanie Sesji w godzinach
późniejszych (13.oo) ze względu na fakt iż z sali tej korzysta szkoła i w czasie
Sesji dla jednej z klas braknie pomieszczenia . Po 13.oo młodsze klasy kończą
lekcje i zwalniają się sale lekcyjne.

  • na kiedy jest planowane wycięcie drzew po drugiej stronie ul.

W.Witosa. Zachodnie wiatry sprawiają, że są one również niebezpieczne .
Józef Pukacki - przy drodze do Miastka na wysokości „suci” rosnące tam krzaki
rozrastają się na pas drogowy, co zmusza kierujących do ich omijania
Aleksander Poszwiński - z racji współpracy z Spółkami wodnymi stwierdzam, że
ściągalność składek jest niska. Zaproponował zlecenie tej czynności
pracownikowi gminy w ramach planowanych na spółki pieniędzy .
Marzanna Daleka - zwróciła uwagę na potrzebę zagospodarowania placu przy
przystanku autobusowym w Miastku. Można by zorganizować plac zabaw
dla dzieci.
Henryk Rygusik - w Potrzebowie nie świeci kilka lamp,
- rów Sarnka wymaga koszenia , z tego powodu są zalewane łąki.
- w trakcie prowadzonych w Potrzebowie prac modernizacyjnych rów
po stronie lewej jest zasypywany co powoduje brak spływu wody i zalewanie
posesji. Należy zrobić odprowadzenie na stronę prawą gdzie s a studzienki
odprowadzające.
Radosław Zamiatała - można już rozwieść piasek, który będzie przydatny zimą
w czasie gołoledzi.
- ostatni wypadek w Wijewie nasuwa wniosek wprowadzenia
ograniczenia prędkości.

  • ze względu na dużą ilość dzieci uczęszczających do szkoły

z ul. Piaski niezbędne jest wymalowanie przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu z ul. Piułsudskiego.

  • na ul. Kępińskiej młodzież wyremontowała stara remizę gdzie

mają małą siłownie. Brak światła przy szybkim zmierzchu powoduje, że
korzystanie z pomieszczenia jest niemożliwe,
Stanisław Kasperski - zwrócił się o wygospodarowanie pomieszczenia dla radnych z
Wijewa, gdzie mogliby się spotykać i pełnić dyżury.
- wskazane byłoby połączenie chodnika z Wijewa do Brenna na
odcinku parkingu w Wijewie.
Radosław Zamiatała - na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią chodniki są wysunięte
zbyt na ulice. Większe samochody najeżdzają na chodnik.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy Wójta i urzędu w okresie między sesyjnym złożył Wójt Ireneusz Zając.
Uważam., że sprawy o których będę informował rade powinny dotyczyć spraw gospodarczych , finansowych oraz bieżące sprawy, którymi żyje urząd.
Poinformował, że w minionym okresie uczestniczył w :
- spotkaniu Wójtów zorganizowanym z okazji otwarcia targów POL-EKO,
- konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu leszczyńskiego . Spotkania takie odbywają się co miesiąc i mają na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnego stanowiska w niektórych sprawach.
- spotkaniu na forum organizacji turystycznej Leszno Region, która ma na celu zjednoczenie gmin regionu leszczyńskiego w dziedzinie turystyki.
- przeprowadzono badanie czystości wód i powietrz na wysypisku w Brennie. mamy nadzieje, że badania wypadną pozytywnie.
- poinformował, o odbytej Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, gdzie przedstawiciele naszej gminy zostali powołani w skład komisji rewizyjnej P. Dederek jako Przewodniczący a P. Wojciech jako członek.
- spotkaniu z hodowcami gołębi sportowych podsumowujący osiągnięcia uzyskane
w 2002 roku
- poinformował o aktualnych kłopotach w pracy urzędu w związku z odejściem z pracy P. Kraśnego. Obecnie szukamy następcy, zgłosiło się kilku kandydatów.
Myślę o pewnych zmianach w pracy Urzędzie .O koncepcji zostanie powiadomiony Przewodniczący Rady.
- poczynione zostały starania w sprawie zwiększenia nośności mostów na drogach dojazdowych do naszej gminy. Żaden nie posiada więcej jak 15 ton .

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
Wijewo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy przedstawił Stanisław Kasperski
Wyjaśnił, że jest to upoważnienie do udzielania Wójtowi urlopów i delegacji.
Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/7/02 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik nr 4
2/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet radnym za prace
w organach Rady Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący obrad.
Poinformował, że proponowane stawki są takie same jakie obowiązywały w minionej kadencji.Do wysokości diet nie wniesiono innych propozycji .
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/8/02 w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet radnym za prace w organach Rady Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi
załącznik Nr 5
3/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych przedstawił Stanisław Kasperski .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/9/02 w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 6
4/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/10/02 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 7
5/ Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo
przedstawił Przewodniczący obrad.
Przewodniczący wyjaśnił, że w porównaniu do roku ubiegłego dodatek specjalny, który był przyznawany co roku został włączony w wynagrodzenie Zasadnicze ponieważ zmieniły się przepisy i Wójt przyznaje a nie otrzymuje dodatek specjalny
Aleksander Poszwiński - czy podana kategoria zaszeregowania jest najwyższą
z możliwych i czy stawki są maksymalne
Stanisław Kasperski - wyjaśnił, że podane stawki i zaszeregowanie w grupie jest najwyższe, . Pomimo tego łączna kwota wynagrodzenia w porównaniu z poprzednim stanowi o 140 zł mniej, jest to podyktowane wymaganiami ustawy kominowej.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/11/02 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została większością głosów przy 14 głosach za
i 1 wstrzymującym. Uchwała stanowi
załącznik Nr 8
6/ Projekt uchwały w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla
Wójta Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady
Aleksander Poszwiński - czy limit ten jest określony, i czy musi y go przyznawać.
I ile wynosi to w pieniądzach.
Elżbieta Wolnik - limit taki określa minister finansów, rada jest upoważniona jako pracodawca Wójta do podjęcia takiej uchwały .Rekompensata pieniężna wynosi 220 zł.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/12/02 w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik Nr 9
7/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok przedstawił
Stanisław Kasperski.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą przyjęcia dotacji na podwyżki dla nauczycieli i fundusz dla emerytów i rencistów oraz dla opieki społecznej na zasiłki i zwrot kosztów oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/13/02 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2002 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik NR 10
8/ Projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy do reprezentowania gminy
w Organizacji Turystycznej „Leszno-Region” przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt wyjaśnił, że jest to organizacja,. Która powstała w roku ubiegłym a ma na celu wzajemną łączność i pomoc pomiędzy gminami regionu leszczyńskiego.
Na reprezentanta gminy w organizacji zaproponował P. Stanisława Kasperskiego.
Do treści uchwały jak i kandydatury radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/14/02 w sprawie powołania zastępcy do reprezentowania gminy w Organizacji Turystycznej „Leszno-Region” podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi
załącznik Nr 11


9/ Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy
Wijewo w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we
Wschowie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Wójt wyjaśnił, że podjęcie takiej uchwały jest podyktowane kadencjalnością. Każdą gminę reprezentuje w związku Wójt oraz druga osoba powołana przez radę .Dotychczas funkcje ta pełnił P. Józef Pukacki i w dalszym ciągu zaproponował jego kandydaturę.
Genowefa Zielnica - z uwagi na charakter pracy zaproponowała na reprezentanta P. Aleksandra Poszwińskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania głosami 14/1 zdecydowano o wyborze przedstawiciela w drodze głosowania jawnego.
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następująca ilość głosów :
P. Pukacki 10, Pan Poszwiński 3, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/15/02 w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Wijewo w Związku Międzygminnym Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie podjęta została stosunkiem głosów jak wyżej.
Uchwała stanowi
załącznik nr 12
10/ Projekt uchwały w sprawie powołania komisji statutowej przedstawił
Przewodniczący obrad.
Wyjaśnił, że w związku z tym ,że ustawa o samorządzie gminnym została zmieniona w znacznym stopniu aktualnie obowiązujący statut gminy jest w dużej części nieaktualny i należy dokonać jego aktualizacji.
Na członków Komisji Statutowej zaproponowano następujące osoby :
radną Marzanne Daleką
radnego Radosława Zamiatałe
radnego Józefa Pukackiego
Do przedstawionych kandydatur nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/16/02 w sprawie powołania komisji statutowej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi
załącznik nr 13
Ad. pkt. 6.

Przewodniczący rady poinformował, że budżet gminy na rok następny należy opracować i przedłożyć RIO do 15 listopada co Zarząd Gminy uczynił.
Ogłosił termin posiedzenia komisji stałych rady na 6.12.br Celem posiedzenia będzie szczegółowe omówienie budżetu gminy na 2003 rok. Wówczas równię vbędzie można wprowadzać ewentualne zmiany i poprawki.
Zaapelował o ustalenie planu pracy komisji na rok następny.

Wójt - stwierdził, że przygotowany budżet jest równoważny to znaczy, że zaplanowane wydatki są równoważne z dochodami i nie przewiduje się kredytowania działalności gminy. Kwotowo jest nie wiele większy od budżetu na rok 2002.
Jeśli utrzymamy dynamikę inwestycji i uda nam się pozyskać dodatkowe fundusze ze źródeł z poza gminy to na koniec roku będzie budżet większy.
W planie inwestycji ujęta jest ul. Lipowa , która została oddana już do użytku jednak umowy przewidują ostanie kwoty do zapłaty w roku 2003. W przyszłym roku planowane jest również zakończenie wodociągowania Zaborówca.
Pozostałe inwestycje ujęte w budżecie posiadają wysoką wartość kosztorysową w stosunku do zaplanowanych pieniędzy.
Wartość kosztorysowa jest niezbędna do przygotowania przetargu. Jest to również kwota wyjściowa do starań o dodatkowe pieni adze.
W budżecie corocznie przeznaczamy na inwestycje ok. 600 - 700 tys. zł. jest to niewiele jednak ważnym jest fakt rozpoczęcia inwestycji.
Nie spieszymy się z ukończeniem oczyszczalni roślinnej w Wijewie. Jeśli przepisy zmienia się na korzyść to być może zaplanowane 150 tys. z budżetu gminy wystarczy na jej ukończenie .
Wójt zwrócił uwagę na załączona informację o stanie mienia komunalnego, która zawiera wszystkie dane na temat posiadanych przez gminę nieruchomości i działek.

Ad. pkt. 7

Edmund Wojciech - poinformował, jako radny rady powiatu leszczyńskiego, że rada
liczy 17 radnych z czego 12 pełniło tą funkcję w poprzedniej kadencji.
Przewodniczącym rady został P. Zenon Chudziński ,a jego zastępca
P. Stanisław Glapiak .
Rada obrała następujące kierunki działania na 2003 rok :
- modernizacja drogi do Potrzebowa,
- poprawa bezpieczeństwa na drogach,
- budowa chodników,
- utworzenie punktu obsługi w zakresie komunikacji w Wijewie,
Włoszakowicach i Krzemieniewie.
Roman Dziaszyk - cieszy zwrócenie uwagi na poprawę bezpieczeństwa na drogach ,
brak szacunku dla mniejszych użytkowników dróg.
Wykoszenie rowów melioracji podstawowej jest konieczne. Łąki są pozalewane
A na łąkach rośnie trawa mało wartościowa.
Gorzelnia w Wijewie jest źródłem pracy dla wielu osób jak i źródłem karmy dla
zwierząt. Mieszkańcy budynku przy ul. Handlowej żądają wręcz jej zamknięcia,
należy zastanowić się jak można pomóc, aby pogodzić interesy wszystkich.
Aleksander Poszwiński - do zadań rejonu melioracji w Lesznie należą cieki podstawowe
tj. kanał Sarnka i Breński. W 2002 roku koszone były 1 raz przez SKR w Wijewie .
Aby prawidłowo była prowadzona gospodarka wodna powinny być koszone 2 razy
jednak rejon nie ma to pieniędzy. Ważnym elementem. Jest także drożność
melioracji szczegółowej
Cecylia Gada - krzewy przy drodze na łąki (Byrkusz) zarastają drogę.
Radomyśl nie posiada spółki a rowy do czyszczenia są.
Genowefa Zielnica - w przedszkolu jest jedna sala wolna, jeśli jest sesja można ja
wykorzystać dla dzieci z kl. „O” , są tam zabawki co pozwoli na zorganizowanie
zajęć.
Urszula Rimke - chodnik na ul. Jeziornej został poprawiony Poprawy wymaga jeszcze
chodnik przed samą sala oraz zagospodarowanie parkingu.
Hieronim Jóżwiak - na moście do Potrzebowa jest niebezpieczna dla pojazdów dziura
Alojzy Wolniczak - kiedy będzie oznakowanie chodnika, policja zatrzymuje za jazdę po
chodniku,
- chodnik przy posesji P. Sobczyka w Brennie jest zarwany chodnik,
- na wysypisku jest wywiezione dużo gruzu można by, to zagospodarować , szkoda
miejsca na wysypisku,
- oświetlenie uliczne działa wadliwie, należy po przestawiać zegary, zapalają
się za późno
Genowefa Zielnica - jeśli powiat planuje nowe chodniki to może by zrobili centrum
Wijewa. Przy banku i GS jest fatalnie, przy gorzelni wymaga obniżenia.
Henryk Ryguusik - należałoby postawić znak informujący o zagłębieniu na zakręcie
przy posesji P. Schwarza, jest niebezpieczne dla samochodów
Alojzy Wolniczak - na ul. Kargowskiej i Leszczyńskiej zabudowa znacznie się
wydłużyła można by przedłużyć chodniki .
Józef Pukacki - znak „ Zakaz zatrzymywania się” na ul. Jeziornej przy posesji
P. Wochnika został wykopany, należy go uzupełnić

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt

- ul. W. Witosa jest to droga wojewódzka i oni powinni się tym zająć.
- drzewa są w planie do wycięcia, jednak ilość jest ich taka duża, że wszystkich nie
można wyciąć od razu, poza tym konserwator miał uwagi do ilości.
- piasek na gołoledź będzie rozwieziony jak co roku,
- akacje na drodze do miastka są w polanie wyrębu, zgoda gminy została udzielona,
- od niedawna został powołany nowy Zarząd Spółki Wodnej, być może że praca
będzie lepsza .Gmina posiada tylko dotację przedmiotową, którą nie można
wykorzystać na prowadzenie dokumentacji. Spółka posiada osobowość prawna i ma
prawo stosować środki egzekucyjne.
- jeśli mieszkańcy Miastka zaproponują konkretne rozwiązanie i sposób
zagospodarowania tego terenu to postaramy się to zrealizować.
- przebudowa drogi w Potrzebowie, jeśli rada wprowadzi to zadanie do budżetu na 2003
rok to będziemy je realizować.
- w sprawie spływu wody należy problem zgłosić do powiatu.
- na skrzyżowaniu ul. Piaski i Piułsudskiego była komisja z Zarządu Dróg
Wojewódzkich, nie znam jednak uzgodnień, co zostało ustalone.
- postaramy się pomóc młodzieży i założyć oświetlenie w starej remizie.
- w trakcie planowanej reorganizacji urzędu pomyślimy o wydzieleniu takiego
pomieszczenia dla radnych wsi Wijewo.
- centrum Wijewa leży przy drogach powiatowych i wojewódzkich nie chcielibyśmy
wyręczać ich z tego obowiązku. Być może uda nam się zrobić przy BS, była na ten
temat rozmowa z dyrektorem .
Z utwardzeniem placu przy GS i placówkach handlowych poczekamy do czasu
wyremontowania pałacu. Przy gorzelni jest wysoki chodnik, ponieważ była
przewidziana nalewka, której obecnie się nie robi.
- w związku ze skargami na Gorzelnię był robiony pomiar hałasu. Uważam, że jest w tej
sprawie trochę złośliwości. Należy sprawę rozwiązać polubownie, ponieważ każda
likwidacja zakładu pociąga za sobą zwolnienia i tragedie tych ludzi.
- zazwyczaj każdy, kto zwraca się o zezwolenie na wycięcie drzew to je otrzymuje.
Roman Jęśkowiak - wskazane byłoby zobligowanie właścicieli działek - z urzędu do
wycięcia krzewów zarastających drogę
- remont , czy budowa nowego chodnika przy sali w Brennie wyniosłaby ok. 104 tys.
obecnie nie sta c nas na taki wydatek
- chodnik przy posesji P. Sobczyka sprawdzimy i poprawimy.
- oświetlenie uliczne zwłaszcza w Potrzebowie wymaga naprawy. Najkorzystniej byłoby
pozakładać czujniki astronomiczne wówczas same regulowały by czas zapalania
i gaszenia. Z zakładem energetyki rozmawia się trudno.
- sprawa skupu kamieni była już poruszana, myślę, że na wiosnę zorganizujemy coś
takiego, wówczas pomyślimy także o wykorzystaniu gruzu.
- o chodniki na Kargowskiej i Leszczyńskiej zadbają radni powiatowi zgłaszając je
jako inwestycje powiatowe.
- znak , jeśli został zniszczony to należy postawić nowy,
- potrzebna na drogę do Przylesia szlaka zostanie załatwiona.
- połączenie chodnika na odcinku parkingu przy Urzędzie Gminy jest możliwe,
uważam, że należy poczekać i utwardzić za jednym razem parking i wjazd na boisko.

- oznakowanie chodnika jako ścieżki rowerowej zostało zgłoszone, sprawa utknęła w
Komendzie Policji, myślę, że to niebawem będzie sfinalizowane.

Przewodniczący rady poinformował, że w sprawie terminu Sesji każdorazowo będzie się konsultował z dyrektorem szkoły. Jeśli sala będzie zajęta to Sesja odbędzie się na innej sali.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany . Podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.Protokołowała
D. MitrusInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie