Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY WIJEWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku
do dnia 30.06. roku 2006

Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON
001004402


Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa WIELKOPOLSKA
Nazwa powiatu / związku 1) LESZCZYŃSKI
Nazwa gminy / związku 1) WIJEWO

SYMBOLE


WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


30

13

06

2
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1

2

3

A. DOCHODY

6656314,00

3892883,60

B. WYDATKI (B1+B2)

7321223,00

3674914,26

B1. Wydatki bieżące

5537401,00

3019143,53

B.2. Wydatki majątkowe

1783822,00

655770,73

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

-664909,00

217969,34

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

664909,00

158383,98

D1. Przychody ogółem
z tego:

664909,00

158383,98

D11. kredyty i pożyczki
w tym:

650000,00


D111. na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE, w tym:D1111. pożyczki na prefinansowanie
programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
otrzymane z budżetu państwaD12. spłata pożyczek udzielonychD13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:

14909,00

158383,98

D131. środki na pokrycie deficytu

14909,00


D14. papiery wartościowe
w tym:D141. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED15. obligacje jednostek samorządowych oraz
związków komunalnych
w tym:D151. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED16. prywatyzacja majątku jstD17. inne źródła
w tym:D171. środki na pokrycie deficytuD2. Rozchody ogółem
z tego:D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:D211. na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE, w tym:D2111. pożyczek na prefinansowanie
programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
otrzymanych z budżetu państwaD22. pożyczkiD23. lokaty w bankachD24. wykup papierów wartościowych
w tym:D241. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED25. wykup obligacji samorządowych
w tym:D251. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED26. inne cele1) niepotrzebne skreślić

........................................................................

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący ZarząduInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw