Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu odziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu odziaływania przedsięwzięcia na środowisko
P O S T A N O W I E N I E
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, ze zm.), art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). w związku z wystąpieniem Urzędu Gminy Wijewo z dnia 08.06.2006 r., kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
postanawiam


wyrazić opinię sugerującą odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w m. Wijewo ul. Kalek”, realizowanego przez Zakład Usługowo Handlowy „AIR” ul. Grunwaldzka 107/5 64-100 Leszno.
Uzasadnienie
  1. Dnia 26.07.2006 r. Urząd Gminy Wijewo wystąpił o wyrażenie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego wyżej przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu.
  2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o którym mowa w art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  3. Cechy przedsięwzięcia takie jak:
    1. Budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 110 mm,
    2. usytuowanie inwestycji na gruntach ornych,
    3. budowa sieci wodociągowej nie będzie miało wpływu na środowisko oraz negatywnego oddziaływania i wpływu na planowany obszar NATURA 2000 „Pojezierze Sławskie”,


nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia ma środowisko.


Pouczenie:

Na podstawie art. 106 § 5 Kpa na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, za pośrednictwem Urzędu Gminy Wijewo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Wójt Gminy Wijewo

Ireneusz Zając
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw