Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » INFORMACJA kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

INFORMACJA kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY WIJEWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku
do dnia 31.03. roku 2006

Adresat:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON
001004402


Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa WIELKOPOLSKA
Nazwa powiatu / związku 1) LESZCZYŃSKI
Nazwa gminy / związku 1) WIJEWO

SYMBOLE


WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


30

13

06

2
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1

2

3

A. DOCHODY

6.598.919

2.193.271

B. WYDATKI (B1+B2)

7.248.919

1.557.925

B1. Wydatki bieżące

5.504.419

1.554.426

B.2. Wydatki majątkowe

1.744.500

3.499

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

-650.000

635.346

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

650.000

67.019

D1. Przychody ogółem
z tego:

650.000

67.019

D11. kredyty i pożyczki
w tym:

650.000


D111. na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE, w tym:D1111. pożyczki na prefinansowanie
programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
otrzymane z budżetu państwaD12. spłata pożyczek udzielonychD13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:


67.019

D131. środki na pokrycie deficytuD14. papiery wartościowe
w tym:D141. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED15. obligacje jednostek samorządowych oraz
związków komunalnych
w tym:D151. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED16. prywatyzacja majątku jstD17. inne źródła
w tym:D171. środki na pokrycie deficytuD2. Rozchody ogółem
z tego:D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:D211. na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE, w tym:D2111. pożyczek na prefinansowanie
programów i projektów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
otrzymanych z budżetu państwaD22. pożyczkiD23. lokaty w bankachD24. wykup papierów wartościowych
w tym:D241. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED25. wykup obligacji samorządowych
w tym:D251. na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UED26. inne cele1) niepotrzebne skreślić

........................................................................

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący ZarząduInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw