Strona główna » Dokumenty » Deklaracja dostępności/ koordynator dostępności » Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Wijewo

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Wijewo


Wstęp do deklaracji
Urząd Gminy Wijewo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.wijewo.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 13 czerwca 2007 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31 marca 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
- Niektóre dokumenty, pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia wpływ na ich docelową treść i kształt.
- Niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę.
- Część dokumentów nie ma warstwy tekstowej (np. skany dokumentów).

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokumenty wprowadzone po wrześniu 2018 roku będą w miarę możliwości i dostępności ich w wersji elektronicznej sukcesywnie poprawiane. Pozostałe treści nie zostaną poprawione ponieważ niosłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotu publicznego.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia Deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Napieralska, e-mail: wijewo@wijewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (65) 549 40 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.
Do budynku prowadzi  1  wejście główne od strony zachodniej
Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Wejście na schody jest  zabezpieczone betonowym murkiem z bariarką
Dla osób niepełnosprawnych przed wejściem na schody po lewej stronie znajduje się dzwonek. Sygnał dzwonka poinformuje pracownika Sekretariatu o obecności osoby przed Urzędem.
Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie przed Urząd w celu pomocy wejścia osobie niepełnosprawnej do budynku.  W holu urzędu pracownik przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika, odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
Po zakończeniu obsługi pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej 
w opuszczeniu urzędu.
Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w budynku urzędu znajduje się schodołaz gąsienicowy który umożliwia bezpieczne pokonanie schodów.
W budynku nie ma windy.
Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystania z przejścia. 
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub 
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
• e-mail na adres : wijewo@wijewo.pl
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr (65) 549 40 85

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 t.j).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Deklaracja dostępności/ koordynator dostępności
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Urząd Gminy Wijewo
Informację wprowadził: Natalia Napieralska
Dokument z dnia: 2020-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-03
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie