Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie Nr 08/04

Zarządzenie Nr 08/04

Numer dokumentu: 8
Rok: 2004

ZARZĄDZENIE nr 8/2004
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 5 kwietnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Brennie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art. 25 ust. 1 i 2, 37 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Wijewo nr XVI/82/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w działki zabudowanej używanym budynkiem magazynowym w Brennie - zarządza się co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym:
nr ewidencyjny działki 466/2 o pow. 0,3938 ha

położoną w Brennie opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Cenę w/w nieruchomości ustala się w wysokości wyszacowanej przez rzeczoznawcę powiększoną o koszty poniesione przez Urząd Gminy na sporządzenie wyceny szacunkowej.
Cena opisanej w § 1 nieruchomości może być rozłożona na raty roczne, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu należności na raty, ustala się pierwszą ratę w wysokości 20 % ceny nabycia, podlegającą zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.


§ 3
Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Powstańców Wlkp. 19, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo a ogłoszenie o sprzedaży poprzez umieszczenie w prasie lokalnej.

§ 4
Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

§5
Do przeprowadzenia sprzedaży zostanie powołana komisja przetargowa odrębnym zarządzeniem.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw