Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie Nr 26/04

Zarządzenie Nr 26/04

Numer dokumentu: 26
Rok: 2004

ZARZĄDZENIE nr 26/2004
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 19 lipca 2004r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Wijewie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 32 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Wijewo nr XVIII/94/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną nr 701 Wijewie - zarządza się co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość - nr ewidencyjny działki 701 o pow. 0,2700 ha położoną w Wijewie, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprzedaży dokonać użytkownikowi wieczystemu niniejszej nieruchomości.

§ 2
Cenę w/w nieruchomości ustala się w wysokości wyszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego a ponadto kupujący ponosi koszty poniesione przez Urząd Gminy na sporządzenie wyceny szacunkowej.

§ 3
Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Powstańców Wlkp. 19, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.

§ 4
Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw