Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarzadzenie Nr 06/05

Zarzadzenie Nr 06/05

Numer dokumentu: 6
Rok: 2005

ZARZĄDZENIE nr 6/2005
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 21 marca 2005r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Potrzebowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2, oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ) i §3 oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ), w związku z uchwałą Rady Gminy Wijewo nr XXV/125/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w Potrzebowie - zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość - nr ewidencyjny działki 262/2 o pow. 0,1900 ha położoną w Potrzebowie, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Cenę wywoławczą w/w nieruchomości ustala się w wysokości wyszacowanej przez rzeczoznawcę powiększoną o koszty poniesione przez Urząd Gminy na sporządzenie wyceny szacunkowej i dokumentów geodezyjnych.

§ 3
Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa. 1, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.

§ 4
Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

§ 5
Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie:
- Leszek Piotrowski - Przewodniczący

- Elżbieta Wolnik

- Jarosław Dokurno§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw