Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie Nr 04/05

Zarządzenie Nr 04/05

Numer dokumentu: 4
Rok: 2005

ZARZĄDZENIE nr 4/2005
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 18 stycznia 2005r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w Potrzebowie.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.25 ust.1 i 2, oraz art.35 ust.1 i 2, oraz art. 40 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603), - Wójt Gminy Wijewo zarządza:

§ 1
1.
Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 88/4 i całkowitej pow. 0,2451 ha położoną w Potrzebowie, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się powierzchnię 0,2121 ha nieruchomości opisanej w §1 pkt.1 - nie obejmującą istniejącego obiektu budowlanego i wieży sygnalizacyjnej wraz z otoczeniem oznaczonym na planie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.
Ustala się do przetargu czynsz wywoławczy rocznej dzierżawy na kwotę:
0,13zł/m2 co daje łączną kwotę wywoławczą 275,73 zł
Ustala się minimalne postąpienie w przetargu na kwotę: 10 zł
Ustala się okres trwania dzierżawy na 3 lata.
4.
Ustala się termin i miejsce przetargu na dzierżawę nieruchomości opisanej w §1 pkt1 i 2 na 9 lutego 2005 roku o godzinie 10 w Urzędzie Gminy w Wijewie ul. Parkowa 1 pok.7.

§ 2
Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo ul. Parkowa. 1, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.

§ 3
Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie:
- Leszek Piotrowski - Przewodniczący

- Jarosław Dokurno

- Dominik Kubicki§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw