Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/48/07

Uchwała Nr VIII/48/07

Numer uchwały: 2007/8/48
Numer sesji: 48
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/48/07
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust.1, art. 182, art.184 ust.1-4,6-11, ust.2, ust.3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/
Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2007 po stronie dochodów w kwocie 471.248,- oraz zwiększenia wydatków w kwocie 151.248,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Wykaz inwestycji do realizacji w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2

§ 1 Uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 8.171.867,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.633.828,-zł. i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 73.848,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.


§ 3

§ 2 Uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 8.626.432,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1/ Wydatki bieżące w wysokości 6.669.228,-zł., w tym na:
a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.335.972,-zł.
b/ dotacje 311.928,-zł., w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 294.000,-zł.
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.928,-zł.
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 15.000,-zł.
c/ wydatki na obsługę długu 4.000,-zł.
2/Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 1.957.204,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

3.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1/wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.633.828,-zł. i dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 73.848,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2/wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.966,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.


§ 4

§ 4 Uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetowy ustalony na rok 2007 w kwocie 373.000,-zł. zostanie pokryty z kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie