Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/07

Protokół Nr VII/07

PROTOKÓŁ Nr VII/07
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
04 kwietnia 2007 roku.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. . Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
6. Podjecie uchwał w sprawach :
- obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wijewo.
- przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
gminy Wijewo na lata 2007 - 2013,
- wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w Wijewie.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom VI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, do treści którego nie wniesiono poprawek.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .


Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie zaszłości , które miały miejsce. Wobec powyższego zaproponował aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Na VII Sesji nie zgłoszono żadnych interpelacji.

Ad. pkt. 4

Wójt złożył sprawozdanie z pracy urzędu w okresie od ostatniej sesji tj. od 31 stycznia - poinformował, że :
06.03 - we obecności notariusza podpisałem podwyższenie udziałów Gmin y Wijewo w Zakładzie Komunalnym w Lesznie.
12.03 - odbyły się posiedzenia komisji rady gminy.
13.03 - spotkałem się z Kier. Rewiru Dzielnicowych, omówiliśmy stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
15.03 - odbył się Zarząd Oddziału Gminnego, gdzie ustalono terminarz imprez
17.03 - uczestniczyłem w otwarciu targów rolniczych w Lesznie,
19.03 - dokonaliśmy uzupełnienia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Unijnego,
20.03 - odbyło się wspólne posiedzenia rad Przemętu, Włoszakowic, Wschowy i Wijewa w gminie Przemęt na temat dalszych losów Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
- odbyło się Walne zebranie Kółka Rolniczego w Brennie,
21.03 - spotkałem się z przedstawicielem firmy ATUT prowadzącej różnego rodzaju szkolenia.
23.03 - odbyło się comiesięczne spotkanie samorządowców w Lipnie., gdzie poruszono sprawę podatków od budowli, ulgi dla rolników inwestujących w płyty obornikowe,
24.03 - gościłem kier. Biura RMR w Lesznie, uzgodniliśmy plan dyżurów w każdy wtorek w godzinach od 9.oo do 14,3o od 17 kwietnia
28.03- odbył się przetarg na budowę wodociągu na ul. Kalek Wygrała firma FisHydro za kwotę 38 tys. zł.
29.03 - odbyło się Walne Zebranie członków SGi Pw.
30.04 - zorganizowano szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej
02.04 - spotkałem się z Wice starosta i Kier, Zarządu Dróg Powiatowych. Omówiliśmy zakres prac na terenie gminy na drogach powiatowych oraz współudział gminy w ich finansowania
- gościłem naczelnika Urzędu Skarbowego. Ustalono skrócony obieg dokumentów wymaganych do świadczeń społecznych. Raz w tygodniu pracownik będzie zawoził wnioski i odbierał zaświadczenia.
- posiedzenie kontrolne odbyła Komisja Rewizyjna.
03.04 - uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu SGN gdzie podsumowano prace w roku ubiegłym. Dokonano oceny pracy konsultanta planującego budowę kanalizacji. Z Pośród 23 gmin aż 7 otrzymało studium niewykonalności ( w tym Wijewo)

Ad. pkt. 5

Wójt przedstawił stanowisko w sprawie funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Radni poparli p[przedstawione w stanowisku argumenty.
Stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez
Skarbnika Gminy Wijewo przedstawił Przewodniczący Obrad.
Skarbnik wyjaśniła, że do przyjmowania oświadczeń majątkowych powołany jest organ powołujący wobec czego należy upoważnić przewodniczącego rady do przyjmowani takich dokumentów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr VII/34/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Wijewo stanowi załącznik Nr 2

2/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
gminy Wijewo na lata 2007 - 2013, przedstawił Stanisław Kasperski.
Poinformował, że strategia była przedmiotem posiedzenia Komisji. Zwrócił się o zgłaszanie uwag i pytań.
Do treści projektu nie zgłoszono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr VII/35/07 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Wijewo na lata 2007 - 2013, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3

3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w Wijewie
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy NR VII/36/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

Ad. pakt. 7

Edwin Wojciech - przetarg na wykonanie chodnika w Zaborócu został ustalony na bardzo wysoka kwotę.
Wójt - ceny w powiecie odbiegają znacznie od cen na gminie , są znacznie wyższe.
Radosław Zamiatała - na ul. Zachodniej wycięto drzewa , nie zostały posprzątane odpady
typu :gałęzie i trociny .
Urszula Rimke - przy cmentarzu na chodniku i poboczu jest wiele piasku należałoby go
posprzątać,
Wójt - zastanawiam się na dalszym zatrudnieniem pracowników gospodarczych, nie wywiązują się z obowiązków, choć z funkcji palaczy jestem zadowolony.
Radosław Zamiatała, jeśli w części się sprawdzają to myśli Pan o całkowitym zwolnieniu.
- czy prawda, że gmina nie posiada budowlańca.
Wójt - w sprawie zwolnienia zastanowię się , a budowlańca nie ma ponieważ wygasła umowa o zatrudnieniu.
Radosław Wojcieszyk - most na rzece w kierunku Zaborówca siada, z czasem może
powtórzyć się sytuacja z Miastka. Sąsiadujące łąki siadają.,
Alojzy Wolniczak - do złożonych propozycji ścieżek rowerowych zaproponował jeszcze
jedna Brenno-Zaborówiec-Lgiń- Brenno.
Henryk Rygusik - zaproponował rozpatrzenie sprawy utwardzenia drogi dojazdowej do
P. Wojciechowskich i Ciesielskich w Potrzebowie.
Wójt - jeśli ma być to porządne utwardzeni to należy zaplanować jako inwestycje, zwykłe nawiezienie można zrobić zawsze.. Polepszając nawierzchnię dróg należ wziąć pod uwagę jej obciążenie.
Radosław Wojcieszyk - jaka będzie szerokość ul. Podgórnej.
Wójt - projekt jest zrobiony na drogę 6 metrową , będzie droga jezdną na całej szerokości.

AD. pkt. 9.

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie