Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XLIV/06

Protokół Nr XLIV/06


PROTOKÓŁ Nr XLIV/06


PROTOKÓŁ Nr XLIV/06
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
09 października 2006 roku
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr1
Zaproszeni goście w osobach :
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Ref. Budownictwa

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach
1/ zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28.12.2004 w sprawie
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004-2006 i 2007-2013
2/ zmian w budżecie gminy na 2006 r,
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom VI sesji Rady Gminy przewodniczył Zastępca Przewodniczący Roman Jęskowiak. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący obrad zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Józef Pukacki - ponowił wniosek o uregulowanie sprawy nadania nazwy nowo powstałej ulicy
w Brennie
Radosław Zamiatała - nadal nie jest postawiony znak drogowy na ul. Zachodniej,
- budynek po mleczarni jest usytuowany w centrum wsi, Panujący tam bałagan nie rdaje nam dobrej wizytówki.
- od strony Wschowy brak informacji o kierunku jazdy do Sławy.

Aleksander Poszwiński - na ul. Świerkowej w Zaborówcu od dłuższego czasu nie świeci lampa,
- czy jest możliwość pomalowania na drodze powiatowej do Leszna linii środkowej.. Znacznie ułatwia jazdę.
- jak wynika z uzyskanych w powiecie informacji przetarg na chodnik w Zaborówcu został ogłoszony w zakresie likwidacji istniejących kolizji, elektrycznych i telefonicznych,

Ad. pkt. 4

02 .10 - omówiono sprawę podpisu elektronicznego, nowe zasady tworzenia budżetu, zawieranie mów o pracę,
03.10. - odbyłem rozmowę z Kierownikiem, Rewiru dzielnicowych , kiedy to omówiliśmy sprawę adaptacji nowych pomieszczeń oraz finanse policji.
04.10. - Spotkałem się z przedstawicielami ENEI w sprawie akceptacji prowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego. Drobne poprawki będą uwzględnione.
- wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczyliśmy w otwarciu biblioteki w nowym lokalu. Otwarcie odbyło się w obecności przedstawicieli władz bibliotecznych z Leszna.
Nastąpiło również otwarcie wystawy „Gmina w fotografii.
05.10. - odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej, gdzie nastąpiło ukonstytuowanie się.
06.10. - przeprowadziłem rozmowę z P.. Kwiatkowskim Pułkownikiem jednostki wojskowej w Lesznie w sprawie oprawy uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
- dokonaliśmy otwarcia przepompowni w Radomyślu
Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie robót przy budowie wodociągu na ul Kalek

Ad. pkt 5

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia
28.12.2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004-
2006 i 2007-2013 przedstawił Przewodniczący obrad Roman Jęśkowiak.
Leszek Piotrowski - wyjaśnił, że zmienia się rynek inwestycyjny. Zaplanowane na wymianę dachów w szkołach środki po pierwszym przetargu okazały się za niskie , aby zrealizować to zadanie jesteśmy zmuszeni do dokonania korekt w PRL i budżecie.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV/ 238/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo na lata 2004-2006 i 2007-2013 podjęta została jednogłośnie,
Uchwała stanowi załącznik Nr 2

2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r, przedstawił Przewodniczący.
Skarbnik wyjaśniła , że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia budżetu w zarazku z otrzymaną dotacją na opiekę społeczna - dożywianie dzieci w szkołach oraz przeniesienie środków inwestycyjnych na remont dachów w Brennie i Wijewie.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV/239/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3

Ad. pkt. 7

Przewodniczący obrad odczytał pisma jakie wpłynęły do rady w sprawach -
1/ inwestycji drogowej w Zaborówcu - ZDP informuje o ogłoszonych i nie odbytych z braku chętnych przetargach oraz zmniejszeniu zakresu prac do kolejnego przetargu.
2/ propozycji zgłaszania do ZDP inwesty7cji drogowych do wspólnej realizacji z gmina.
3/ odpowiedzi ZDP na wnioski z poprzednich Sesji dot, wyciupcia krzewów, oznakowania dróg.
4/ przewodniczacu odczytał również pismo Koła Gminnego Diabetyków o dofinansowanie działalności i ujęcie pewnej kwoty w budzecie na 2007 rok/.
5/ przedstawił wnioski P. Zdzisława Górniak i Dariusza Wierzyckiego w sprawie przekształcenia działek w Miastku.
Alojzy Wolniczak - zgłosił potrzebę naprawy drogi powiatowej z kierunku Zaborówiec do drogi
Kargowskiej, oraz wydłużenie chodników na ul. Leszczyńskiej i Kargowskiej w związku
z przesunięciem linii zabudowy mieszkaniowej.
Radosław Zamiatała - wskazane jest również wybudowanie chodnika na ul. Zachodniej w Wijewie
oraz zaplanowanie funduszy i wymiana podłogi na Sali w Wijewie.
Marzanna Daleka - krzewy na drodze do Miastka w okolicach lasku wymagają wycięcia,
ograniczają widoczność,
Sławomir Klamka - jako mieszkaniec ulicy która nie odpowiada normom aby została jej nadana nazwa urzędowa poprosił o szybkie uregulowanie sprawy ze względu na formalności do których jej potrzebne zameldowanie i nazwa ulicy .

Ad. pkt. 6

Na zgłoszone Interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ w sprawie nazwy ulicy rozwiązanie musi się znaleźć Będę w tej sprawie rozmawiał z radca prawnym. Aby drogę przygotować do wymagał potrzebna będzie inwestycja, To zadania dla przyszłej rady.
2/ w sprawie przewróconego znaku drogowego było wysłane pismo dwukrotnie.
3/ w sprawie nieporządku na działce po byłej mleczarni było wystosowane pismo dwukrotnie. Możemy jeszcze tylko zwrócić uwagę na nieporządek policji.
4/ w sprawie znaku inf. Kierunek Sława zwrócimy się do ZDW w Nowym Tomyślu.
5/ zlecić p. Józefowskiemu wymianę żarówki,
6/ w sprawie linii poziomej na drodze do Leszna - jest to poza terenem naszej gminy, jest cto zadanie dla radnych powiatowych,
7/ Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się o wspólne inwestycje , które będą finansowane również przez gminę. Na wspólna inwestycję jaką jest chodnik w Zaborówcu gmina zadeklarowała 50 tys. obecnie pieniądze te nie są wykorzystane . Zmienili zasady i żądają 50 % wartości inwestycji.
Propozycja jest bardzo ogólnikowa nie określa warunków współpracy.
8/ podłoga na Sali to problem stary i stały. Wykonywane obe3cnie prace to półśrodki. Należy zastanowić się nad nowa nawierzchnia, która będzie spełniała różne funkcje.
Na rok przyszły jest zaplanowana modernizacja pod katem termoizolacji.
9/ jak wynika z pisma w tym roku już drzew przy drogach nie będą wycinać.
Wójt zaprosił radnych na spotkanie z Wojewódą Wielkopolskim , które odbędzie się w dniu 27.10.2006 r. o godz. 10.oo
Aleksander Poszwiński - przekazaliśmy dla ZDP pieniądze na chodnik , jeśli nie wykorzystają
czy nie przepadną.
Skarbnik - Każde przekazanie pieniędzy odbywa się na podstawie umowy, gdzie są określone warunki wykorzystanie . Jeśli nie wydadzą to musza zwrócić pieniądze,
Wójt - jest obawa, że likwidacja kolizji może pochłonąć wszystkie pieniądze i chodnika dalej nie
będzie wybudowany.

Ad. pkt. 8.

Wobec braku dalszych dyskutantów Przewodniczący Obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie