Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 35/06

Protokół Nr 35/06


Wijewo, dnia 2

PROTOKÓŁ NR 35
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 21.22.27 marca 2006 r.

-==================================================================


Przedmiotem posiedzeń była analiza wykonania budżetu za 2005 rok oraz ocena niezbędna do udzielenia absolutorium wyrażona w piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy.

Wijewo, dnia 11. 04. 2005 r.
Pan
Stanisław Kasperski
Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

Działając zgodnie z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy Wijewo.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Wijewo
w dniach 05. 04. 2005 , 07. 04. 2005 i 11. 04.2005 dokonano analizy wykonalności budżetu za 2004 r.
I. Budżet gminy Wijewo na 2004 r. został zatwierdzony Uchwała Nr XV/80?03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2003 r.
Ustalono :
- dochody w wysokości 4 943 530 zł. ,
- wydatki w wysokości 5 143 510 zł.
Dla zrównoważenia budżetu planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 200 000 zł.
W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów o 714 024 zł. Zmiany to : dotacje celowe na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania własne, dochody własne i subwencje ogólne.
W związku z czym budżetu gminy po stronie dochodów wyniósł :
- planowane dochody 5 657 534 zł.
- wykonanie dochodów 5 636 936 zł.
co stanowi 99, 64 % w stosunku do planu.
Zaległości w dochodach od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec roku wyniosły 110 747 zł. Wynika to ze sprawozdania Rb N o stanie należności i sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych.
W ciągu roku wystawiono 371 upomnień na poszczególne raty wynikające z rejestru wysłanych upomnień W celu wyegzekwowania wpływów wystawiono 108 tytułów wykonawczych do właściwych organów egzekucyjnych w stosunku do 85 płatników wynikających z rejestru tytułów wykonawczych.
II. Przedłożone sprawozdanie .
Dane dotyczące dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym oraz w ujęciu opisowym. W tabeli przedstawiono realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ( dział , rozdział, paragraf ). Wykonano także dochody ( dotacje celowe z budżetu państwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje celowe na zadania własne gminy. Znajduje się także realizację przychodów funduszu celowego.
Jest też Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz realizację przychodów Środka Specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół w Brennie .
> Dane dotyczące realizacji wydatków w ujęciu tabelarycznym i opisowym .
W tabeli przedstawiono realizację wydatków jak w uchwale budżetowej (dział, rozdział, paragraf ) z wyodrębnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia
i pochodne wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji.
Układ wykonawczy przedstawia pełna szczegółowość klasyfikacji wydatków.
Przedstawiony układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r. Ustalony Zarządzeniem
Nr 2/02 Wójta Gminy Wijewo przedstawia pełną szczegółowość (dział, rozdział, paragrafy )
Wykonane są planowane i wykonane kwoty oraz stosunek procentowy wykonanego planu.. Znajdują się także dane dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę z wyszczególnieniem zadań ustawowych.
W przedstawionym sprawozdaniu znajduje się realizację przychodów i wydatków funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizację przychodów i wydatków środka specjalnego utworzonego na podstawie ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego.
Znajduje się również wykaz realizowanych inwestycji za 2004 r.
III. Komisja Rewizyjna przeanalizowała dochody i wydatki dotacji :

  1. Ze środków własnych budżetu gminy.

  2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

  3. Dotacji celowych na zadania własne.

  4. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumienia

z organami administracji rządowej.

  1. Dotacji celowych otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ad. 1
Dotacja celowa ze środków własnych budżetu gminy przeznaczona została na :
- spółki wodne dla Wijewo i Potrzebowa. Jest to kwota w wysokości 5 958 zł.
(dział 010 § 2630) wykorzystano w 100 %.
- dotacja w wysokości 10 000 zł (dział 754, rozdz. 75411) zaplanowano
i wydatkowano na bezpieczeństwo publiczne i ochronę P. pożarową.
Środki zostały przekazane do Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lesznie.
Na zakup sprzętu techniki specjalnej zgodnie z umową z dnia 30.04.2004 r.
- Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje podmiotową w wysokości 83 000 zł. (
dział 921 § 2550 )
- Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację 87 000 zł ( dział 921, rozdz. 92116)
Ad. 2
Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :
- administracja publiczna . Planowana dotacja 33 269 (dział 750 2010)
wydatkowano w 100 % w stosunku do planu.
- wyszczególniona dotacja „urzędy naczelnych organów władzy państwowej „
- planowana w wysokości 684 zł.
- wykonano w wysokości 484 zł. co stanowi 70. 76 %

W stosunku do planu przeznaczonego została na aktualizację stałego rejestru
wyborców
- na wybory do Parlamentu Europejskiego
- planowano kwotę 3 619 zł.
- wydatkowano 3 617 zł. tj. 99.95 %
w stosunku do planu (dział 75113)
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową z przeznaczeniem
na zakup radiotelefonu do obrony cywilnej.
Dotacja w kwocie 2 500 (dział 754 § 201`0) wykonanie w 100 %
- dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna” (rozdział 85212) z przeznaczeniem na wypłatę nowych świadczeń rodzinnych wprowadzonych od 1 maja .
- dotacja planowana 285 800 zł.
- dotacja wykonana 282 623 zł.
co stanowi 98,89 % w stosunku do planu,
- również w tym samym dziale 852 wyszczególniona jest dotacja :
plam 3 722 zł.
wykonanie 3 652 zł.
co stanowi 98,12 % w stosunku do planu. Dotacja z przeznaczeniem na
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób . które otrzymują
zasiłki.
- dotacja w tym samym dziale 852 (rozdział 85214, § 2010) dotacje celowe
otrzymano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
- zaplanowano 25 700 zł.
- wykonano 23 975 zł.
co stanowi 93,29 % w stosunku do planu,
Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział
85219) otrzymano dotację w wysokości 31 700 zł. . Wykorzystano w 100 %.
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano i wydatkowano kwotę

  • 967 zł. (rozdział 85278, § 2010) wykonano w 100 %.

- dotacje „Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska „ w wysokości 21 023
zł (dział 900, § 2010) otrzymana na pokrycie kosztów związanych
z oświetleniem ulic *( refundacja za 2003 r. ) . Wykonano w 100 %..
Ad. 3
Dotacje celowe na zadania własne :
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 2 194 (rozdział 80101,§ 2030)
przeznaczono na wyprawkę szkolną . Wykorzystano w 100 % .
- dotacja w wysokości 6 709 - dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)
wydatkowano w 100 % .
- otrzymana dotacja na wypłaty zasiłków i pomoc w nauce jako zadanie własne
i pomoc w naturze
zaplanowano 12 400 zł. (rozdział 85214) wykonano 7 400 zł.
stanowi sto 59,68 % w stosunku do planu.
- na dożywianie uczniów w szkołach 3 889 (rozdział 85295, § 2030)
Wykorzystano w 100 % .


Ad. 4
Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .
- Gminna Biblioteka Publiczna - 2 600 zł (dział 921, § 2020 ) zakup książek .
Ad. 5
Otrzymano dotację na zakup komputera i oprogramowania (dział 852, rozdział 85212) w kwocie 5 208 zł. w całości wykorzystano. Dotacja była przeznaczona w celu naliczenia i wypłacenia świadczeń rodzinnych przyjętych od maja 2004 r. przez GOPS w Wijewie.
IV. Realizacja budżetu przebiegała w sposób planowy na bieżąco analizowany przez Rade Gminy i Komisję Rewizyjną.
W ciągu roku budżetowego przeprowadzono następujące kontrole przez Komisje Rewizyjną :
- kontrola dokonanych przez Wójta Gminy Wijewie umorzeń i odroczeń.
- analiza budżetu pod kątem wykonania i sformułowanie wniosków o absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
- kontrola stanu przygotowania do sezonu letniego,
- kontrola zasadności wydatków związanych z remontem pałacu (przetarg, wydatki)

  • opracowanie planu pracy na następny rok,

  • zaopiniowanie budżetu na 2005 rok,

  • analiza wykonania interpelacji radnych.

Wyniki kontroli potwierdziły prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi . Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
Komisją Rewizyjna stwierdza, że dochody i wydatki zostały wykonane w poszczególnych działach w granicach 100 %.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 99,64 % w stosunku do planu. Natomiast wykonanie budżetu po stronie wydatków 97.80 % w stosunku do planu.
Nie został wykonany zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 200 000 zł. co wskazuje na gospodarcze wydatkowanie środków.
Nie stwierdza się naruszeń w realizacji budżetu i w związku z powyższym Komisja Rewizyjna występuje do rady Gminy Wijewo z wnioskiem o rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo.
Komisja Rewizyjna :

1. Józef Pukacki .............................................

2. Genowefa Zielnica ......................................

3. Alojzy Wolniczak ........................................Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2003-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw