Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/06

Protokół Nr 2/06


]PROTOKÓŁ NR 2/06
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 8 grudnia 2006 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie .

  2. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.

  3. Informacja na temat programu „Natura 2000 „.

  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę przeznaczenia działek w planie zagospodarowania przestrzennego w Miastku.

  5. Zapytania i wolne wnioski.

  6. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obrady komisji prowadził przewodniczący komisji Budżetowej radny Zbigniew Lis.
Powitał obecnych na Sali radnych oraz gości. Przedstawił proponowany porządek obrad. Do treści porządku nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

W sprawie omówienia budżetu na 2007 rok głos zabrał Wójt Gminy, który podkreślił wzrost budżetu w każdym roku. Jest to efekt wzrostu podatków oraz wygospodarowania środków własnych oraz pozyskiwania dodatkowych w ramach dotacji i subwencji.
Jest to budżet niezrównoważony, podobnie jak w roku ubiegłym gdzie poradziliśmy sobie doskonale , deficyt pozwolił nam na wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pałacu i otoczeniu. Na zwrot tego wkładu nadal czekamy.
Na rok przyszły zaplanowaliśmy deficyt w wysokości 650 tys. W roku poprzednim z kwoty deficytu 600 tys. wykorzystaliśmy tylko 300 tys. Obecnie liczymy na zwrot pieniędzy za pałac oraz na nadwyżkę co powinno znacznie złagodzić deficyt.
Projekt budżetu należy przedłożyć do zaopiniowania Regionalnej Izbie obrachunkowej w Poznaniu oraz przewodniczącemu RG do 15 listopada. Opracowany jest na podstawie wytycznych określonych uchwałą RG oraz ustawa budżetową. Waznym elementem budżetu są inwestycje, zabezpieczenie środków oraz pozyskanie wykonawców.

Skarbnik - Projekt budżetu został przyjęty Zarządzeniem Wójta i przedłożony RIO oraz Przewodniczącemu rady Gminy.
Przez uchwałę budżetową należy rozumieć ; treść uchwały oraz załączniki , część opisową., informacje o mieniu komunalnych oraz Program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. na kolejny rok.
Budżet musi określa ć wszystkie rodzaje dochodów oraz wszystkie szczegółowa klasyfikację wydatków z wyszczególnieniem na działy i rozdziały oraz źródła finansowania zadań budżetowych.
Wydatki bieżące opracowane są na podstawie informacji jakie złożyli kierownicy jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia są zaplanowane na polecenie Ministra na poziomie roku ubiegłego.
Poinformowała, że większość dotacji celowych jakie wpływają do budżetu otrzymuje OSP, ze względu na zwiększony zakres zadań z zakresu świadczeń socjalnych.
Na dochody gminy składają się również kwoty 5 % wartości zebranych opłat za realizowane zadania państwa (dowody osobiste)
W ramach zał. Nr 6 realizować będziemy renowacje parku w Radomyślu oraz budowę kładki nad jeziorem Białym w Brennie.
Wykaz inwestycji zawiera w większości zadania, które były realizowane już w roku bieżącym. Wykreślone zostało zadania dotyczące zakupu urządzenia myjącego ze względu na fakt iż nie kwalifikowało się jako inwestycja.. Do zadań wieloletniego planu inwestycyjnego należą zadania z zakresie zobowiązań podjętych na budowę składowiska nieczystości stałych w Trzebani.
Roman Jęśkowiak - w załączniki inwestycje nie uwzględniono linii oświetleniowej. Po
wymianie dotychczasowej miały buc uzupełniane sukcesywnie dodatkowe lampy.
- należy zwrócić uwagę na potrzebę wykonania podjazdów przy drodze ]
wojewódzkiej w okolicach : sklepu , posesji sołtysa i na Filipowo, stan obecny jest zły,
Radosław Zamiatała - kwoty inwestycji są nieadekwatne do wydatków, czy przy realizacji
jednego zadania będzie trzeba zrezygnować z innego.
Wójt - inwestycje ujęte w załączniki wymagają ukończenia, jeśli wprowadzimy dodatkowe np. lampy uliczne to musimy zwiększyć deficyt. Nie ujęto w projekcie budżetu ponieważ nie wiadomo ile i gdzie. Zaproponował dokonanie na wiosnę analizy potrzeb i kosztów i będziemy robić sukcesywnie z bieżących środków.
Roman Jęśkowiak - jestem za zwiększeniem deficytu. Jeśli przewidujemy zmniejszenie deficytu
w I półroczu to należy zaryzykować i zwiększyć.
Adam Zielnica - jeśli zabraknie na zaplanowane inwestycje to wówczas kredyt będzie niezbędny
na ich zakończenie.
Henryk Rygusik - czekaliśmy na wymianę oświetlenia tyle lat należy dokończyć to co zostało
rozpoczęte.
Adam Zielnica - jaka kwota zapewniła by dokończenie oświetlenia ulic.
Stanisław Kasperski - uważam, że wszystkie zadania są ważne. W pierwszej kolejności należy
zakończyć te rozpoczęte.
Wójt - uważam, że przygotowanie dokumentacji może kosztować ok. 50 tys. Należy również uzupełnić Plan Rozwoju Lokalnego oraz zwiększyć deficyt do 70 tys.
Hieronim Jóźwiak - kiedy będzie rozpoczęta budowa wodociągu na Kalek
Wójt - w odpowiedzi na zapytania poinformował, że :
- zjazdy z drogi wojewódzkiej w Radomyślu należy zgłosić jako propozycje przy modernizacji drogi wojewódzkiej. Nie możemy decydować na drodze wojewódzkiej. Będzie konsultacja co do zakresu remontu , wówczas można dopilnować aby ujęli w planie.
Stanisław Kasperski - byłoby wskazane aby zrobić chodnik po obu stronach co załatwi problem przejścia dla pieszych.
Wójt - zaplanowanie kwot adekwatnych do wartości inwestycji jest niemożliwe. W przypadku przekroczenia wydatków na jednym zadaniu nie będziemy rezygnować z innego ale przesuniemy jego realizacje na później,
- wodociąg na Kalek nie jest ujęty jako inwestycja ponieważ będzie to realizowane przez MZWiKWwe Wschowie z odpisów amortyzacyjnych. Wiele będzie zależało od nowego prezesa.AD. pkt. 3

Krzysztof Grabsztunowicz - poinformował, że gmina otrzymała a pismo Ministra Ochrony Środowiska w sprawie dokonania uzgodnień do założeń programu „Natura 2000”. Można zgłasza swoje uwagi do programu. Program Natura 2000 obejmuje obszary siedliskowe i ochrony ptaków w ramach pojezierza sławskiego, które zostało zgłoszone do programu przez organizacje pozarządowe. Na obszarze naszej gminy chronione będą ptaki ( bączek, bąk, oraz seler błotn).
Obecnie program nie przewiduje żadnych zakazów i utrudnień dla mieszkańców.
Uczestnictwo w tym programie zobowiązuje do utrzymania stanu obecnego, przy jakiejkolwiek inwestycji należy przedłożyć opinia o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Radosław Zamiatała - jakie są konsekwencje wprowadzenia programu „Natura 2000”
Krzysztof Grabsztunowicz - obecnie nie przewiduje się żadnych konsekwencji. Dopłaty bezpośrednie dla rolników mogą być podwyższone z tego tytułu o 20 %.
Wójt - program Natura 2000 ma na celu wyznaczenie terenów szczególnie chronionych. Dofinansowanie dla tych terenów jest możliwe jeśli w skali kraju ich powierzchnia wynosi 12 %.
Uważam, że przed podjęciem decyzji w sprawie odpowiedzi na pismo należy skonsultować stanowisko z sąsiednimi gminami.
Krzysztof Grabsztunowicz - przyłączenie Potrzebowa, Radomyśla i Przylesia do projektu kanalizacji gminy spowoduje obniżenie stopy uprawniającej do dofinansowania a z drugiej strony posiadamy obowiązek znormalizowania gospodarki ściekowej.
Wójt - nie możemy sobie pozwolić na obniżenie % dofinansowania, bo nie podołamy finansowo, dlatego pozostajemy przy dotychczasowym zakresie prac.
Radosław Zamiatała - czy wiadomo w którym przypadku ile dostaniemy,
Wójt - obecnie nikt nie potrafi określić kwoty jaką jest potrzebna na realizację zadania z ujęciem wszystkich wsi lub częścią.

Ad. pkt. 4

Przewodniczący rady poinformował, że wpływają do urzędu oraz rady wnioski właścicieli działek w Miastku o zmianę ich przeznaczenia w planie zagospodarowania gminy z rolnych na letniskowe.
Wójt - aby uzyskać pozwolenie na budowę w planie zagospodarowania musi widnieć zapis teren zabudowy mieszkaniowej lun rekreacyjnej. Tereny rekreacyjne wymagają opracowania planu szczegółowego gdzie co ma być , czego brak w Miastku. Opracowanie takiego planu szczegółowego musi obejmować całość terenu. Obecnie funkcjonuje ustawa o pożytku publicznym co pozwala na współfinansowanie ze strony zainteresowanych, których obecnie jest zbyt mało aby zlecić takie opracowanie dla całości terenu.
Jeśli przekształcimy teren to dołożymy sobie dodatkowe zadania z zakresu budowy dróg i infrastruktury technicznej.
Osoby które kupiły w strefie ochrony jeziora nie mają żadnych szans na przekształcenie .
Podatek z takich działek jest żaden, ponieważ są to budowle nielegalne i na gruntach rolnych nie podlegające opodatkowaniu. Indywidualne inwestycje w postaci kabla elektrycznego są niemożliwe ponieważ w przyszłości mogą przeszkadzać w kompleksowym uzbrojeniu terenu.
Stanisław Kasperski - jeśli studium rozwoju gminy nie daje możliwości przekształcenia terenu to nie będziemy robić. Należy tylko ostatecznie zdecydować i poinformować zainteresowanych.
Wójt - politykę przestrzenna gminy kształtuje rada. Nie możemy sobie pozwolić aby jednostki narzucały nam swoją wolę.
Wojewoda wydał Rozporządzenie o zakazie eksploatacji kruszywa na terenie parku krajobrazowego.
Henryk Rygusik - czy Holendry nie będzie można eksploatować.
Wójt - Holandy nie są parku krajobrazowym
W sprawie terenów w Buchcie mamy prawo pierwokupu z którego planujemy skorzystać. Ponieważ dostęp do plaży powinien być dla wszystkich chętnych bez ograniczeń.
Stanisław Kasperski - zaproponował przemyślenie tematu Miastka oraz uwag do Natury 2000 i przedstawienie ich na posiedzeniu komisji.
Edwin Wojciech - są ogłoszone przetargu na mienie gminne , jakie i gdzie.
Wójt -0 zmieniły się przepisy, obecnie można wydzierżawić mienie gminne tylko w drodze przetargu bez względu na fakt jak długo była dana działka użytkowana. Dotychczas umowy dla byłych dzierżawców przedłużał Wójt.
Urszula Rimke -w gazecie „Top agrar” wyjaśniano, że podatek od dróg był niezgodny z
prawem.
Wójt - ekspertyzy prawnicze są różne w zależności od prawnika, która ja sporządza. Jeśli jest to droga, która jest użytkowana przez wielu rolników to gmina może taką drogę przejąć jako gminną.
Ryszard Woźniak - czy ponumerowane topole przy drodze do Miastka są przeznaczone do
wycięcia.
- droga na odcinku do mostu i most wymaga pilnej naprawy.
Alojzy Wolniczak - czy będzie wydany nowy folder o gminie, jest to jedyna reklama.
Wójt - folder gminny będzie aktualizowany, obecny nakład kończy się.
Radosław Wojcieszyk - ile kosztowało postawienie kamienia pamiątkowego w Parku, są różne
głosy dotyczące kwoty. Poinformował, że gmina jest konkurencyjna ze względu na niskie podatki od środków transportowych, Można by zarobić ściągając na nasz teren firmy listingowe.
Wójt - porównanie tablicy pamiątkowego i placu zabaw jest nie na miejscu. Tablica kosztowała
2 tys. i 6 tys. obłożenie marmurem i kamieniami.
Ponadto Wójt przedstawił raport sportowego turnieju miast i gmin w imprezach masowych. Gdzie gmina w klasie do 5 tys. mieszkańców zajęła 4 miejsce.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obrad


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie