Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 30/06

Protokół Nr 30/06


PROTOKÓŁ NR 30

PROTOKÓŁ NR 30
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 22 sierpnia 2006 r.

-==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

  1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

  3. Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOK

w Wijewie

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :

1/ tablicy pamiątkowej ,
2/ zmiany uchwały Nr XXV/123/04 RG Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo.
3/ zmiany w budżecie gminy
4/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

  1. Omówienie adaptacja pomieszczeń obecnej biblioteki na cele posterunku policji - informacja.

7. Zapytania i wolne wnioski.

  1. Zakończenie .


Ad. pkt. 1

Obradom wspólnym komisji stałych Rady Gminy przewodniczył Henryk Rygusik przewodniczący Komisji Budżetowej. Powitał zebranych na sali członków komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto bez uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt - wykonanie budżetu za I półrocze kształtuje się na poziomie 58 %. Świadczy to o dobrym wykonaniu i dyscyplinie finansowej. Sprawozdanie zostało przygotowane bardzo szczegółowo w celu dobrej dokładnej informacji radnych o wykonaniu poszczególnych rozdziałów .
Wydatki wykonane zostały na poziomie 52 %. Otrzymane dotacje są wykorzystywane planowo.
W planie 50 % dochodów na zasiłki stanowią dotacje, które spływają w terminie.

Skarbnik - informacja z wykonania budżetu za I półrocze przygoto3ana została na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Rady Gminy oraz wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej..
Uchwalony budżet nie był zrównoważony, posiadał deficyt. W trakcie półrocza dokonane zostały zmiany na podstawie uchwał rady oraz rozporządzeń Wójta..
Wydatki wykonane zostały w 58,48 %. Według działów przedstawia się to następująco.
Przyznane dotacje na zasiłki zostały wykonane wysoko co wpłynęło na ogólne wykonanie.. Każdy z paragrafów posiada wyjaśnienie co do niskiego lub wysokiego poziomu wykonania.
W trakcie omawiania dochodów zwróciła uwagę na dochody przedszkola oraz zaległości w płatnościach od osób prawnych i fizycznych i skutki ulg izwolnień, których w tym półroczu nie udzielono.
Radosław Zamiatała - czy zaległości od osób prawnych doręczą tylko tego roku.
Skarbnik - obejmują zaległości na koniec półrocza za okres ostatnich 5 lat.
Posiadamy 4 tys. Zaległości na koncie świadczeń alimentacyjnych, 105 tys. To skutki obniżenia stawek podatkowych na 2006 rok W celu zmniejszenia zaległości wystosowano 130 upomnień do osób fizycznych oraz tytuły wykonawcze.
Wójt - poinformował, że od roku bieżącego urząd może wchodzić w przypadku zadłużenia na hipotekę dłużnika.
Wykonanie dochodów z opłat za alkohole jest wysokie ponieważ wpłynęły 2 z 3 rat należnych, natomiast opłata za kolonie została zrealizowana już w II półroczu.
WYDATKI - różnica 650 tys. To różnica stanowiąca deficyt budżetowy. Obecnie nie skorzystano z kredytu, realizowane zadania realizowane były ze środków własnych
Realizowane wydatki obejmowały : ubezpieczenia, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych dla szkól, dożywianie, koszty energii elektrycznej.
Przychody rachunku dochodów własnych obejmuje kwoty darowizn, które zostały przekazane głownie na zakup samochodu dla Policji.
Radosław Zamiatała - dotacje od Wojewody w wysokości 27 procent, to znaczy że reszte dokłada
gmina.
Skarbnik - są to pieniądze na utrzymanie etaty w OPS. Z roku na rok kwota zmniejsza się. Przypuszczamy, że w roku przyszłym utrzymanie będą w całości kosztami gminy. Dotacje na zadania własne zmniejszają się.

Ad. pkt. 3

Skarbnik przedstawiła informacje Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Osrodka Kultury w zakresie realizacji ich budżetu za I półrocze. Poinformowała , że biblioteka realizuje zadania zgodni e z ustawa o Instytucjach Kultury natomiast Gminny Osrodek Kultury pracuje na podstawie dotacji oraz dochodów własnych.
Na mocy przepisów zobligowani SA do przedłożenia realizowanych wydatków i zakupów. Zgodnie z ustawa o finansach publicznych maja obvowiazek wykazania zaległości w zobowiązaniach.

Ad. pkt. 4

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Genowefa Zielnica przedstawiła treść protokołu jaki komisja sporządziła po przeprowadzonej kontroli, na wniosek rady, dokumentacji budowy byłego ośrodka zdrowia. Poprosiła o rzeczowa i szczerą ocenę wyników. Kontroli.
Wójt - obecnie brak środków prawnych na wyegzekwowanie należności.
Marian Zając - przedawnienie dotyczy spraw finansowych a nie majątkowych.
Stanisław Kasperski - uważam, że do protokołu należy dołączyć opinię radcy. Odpowiedz do NZOZ będzie odpowiedzią rady. Przeprowadzona kontrola komisji miała na celu pomoc i wniesienie dodatkowych wyjaśnień.
Józef Pukacki - przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że członkowie opierali się na dokumentach jakie zostały sporządzone w trakcie rozmów i wzajemnej korespondencji.. Stwierdzenia z jakimi spotkaliśmy się nie stwierdzaj ą jednoznacznie, że pieniądze należy oddać. Zawsze jednak władze gminy był za tym aby udziały pozostały na terenie gminy.
Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt - podkreślił, że wydarzenie jakie chcemy uhonorować jest ewenementem tamtych czasów .
Komisja powołana do opracowania treści tablicy po dyskusjach postanowiła o następującej treści
planujemy, że odsłonięcie tablicy nastąpi 11 listopada Br. Pomimo rozbieżności w datach postanowiono , że na tablicy widniała będzie data 25 maja 1920 ponieważ był to dzień ostatni obrad , kiedy to podjęto decyzje.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik nr 5
2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/04 RG Wijewo z dnia 28 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo. Przedstawił
Henryk Rygusik
Wójt - wyjaśnił, że uchwała ta ma na celu uszczegółowienie wcześniejszego zapisy dotyczącego wymiany pokryć dachowych na budynkach szkolnych. Na dziś brak chętnych na wykonanie takiej wymiany. Mogą być kłopoty z uzyskaniem wykonawcy.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik nr 6

3/ Projekt uchwały w sprawie amin w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiła skarbnik.
Poinformowała, że zmiany dotyczą przeniesienia funduszy z inwestycji budowa ul. Parkowej na remont dachów szkołach oraz opracowanie dokumentacji na ul. Kępińska.
Przeniesienie środków w rozdziale kultura i sport na zakup kosiarki samozbierającej., oraz wprowadzenie z rezerwy Wójta 10 tys, na zakup samochodu dla policji.
Wójt - wyjaśnił, że
- przetarg na samochód dla policji będzie w powiecie dlatego należy wszystkie pieniądze , które zebrano na ten cel przelać na konto starostwa.
- zdecydowaliśmy o zakupie kosiarki samozbierajacej, ponieważ jeśli przy tej pogodzie nie pozbiera się trawy to gnije i cierpi na tym bardzo boisko.
- do planowanej termoizolacji obiektów gminnych mamy zrobioną inwentaryzacje obiektów i audyt energetyczny. Najkorzystniejsza sytuacja to korzyści z dokonanej termoizolacji w wysokości 30 % lub zmiana ogrzewania na ekologiczne. Wymiana dachów w szkołach nie podlega termoizolacji.
- na ul. Kępińska chcemy zrobić projekt aby być przygotowanym do złożenia wniosku , kiedy zostanie ogłoszony termin składania dokumentów. Ulica podgórna i Wczasowa będą robione jak otrzymamy zwrot pieniędzy z funduszu.
Marian Zając - jaki będzie zakres robót dachowych na szkołach, proponowane koszty są różne.
Wójt - wymiana pokrycia dachowe4go będzie dotyczyła tylko starych budynków. Złożyliśmy wniosek do Kuratora Oświaty o dofinansowanie. Jest możliwość otrzymania 35 %. Jeśli wniosek zaopiniowany zostanie pozytywnie to zakupimy dachówkę.
Wójt zapoznał z odpowiedzią na wniosek o finansowanie budowy drogi dojazdowej do urzędu.. Stwierdził, że przedstawione argumenty są niezasadne, będziemy próbować jeszcze raz.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik nr 7

Ad. pkt. 6

Wójt poinformował, że spotkał się z nowym Komendantem Policji w Lesznie i ustalono zakres prac i wielkość pomieszczeń jakie zajmie Rewir Dzielnicowych w Wijewie.
Do policji należeć będą obecne pomieszczenia biblioteki leżące w sąsiedztwie poczty oraz pokój przyległy od strony boiska i część korytarza. Drzwi wejściowe zostaną przesunięte tak aby było wejście na salę od drogi gdzie będą miały lokum organizacje społeczne.

Ad. pkt. 7

Alojzy Wodniczak - ulica za cmentarzem nie ma nazwy należy podjąć stosowna uchwałę.
- zaproponował zrobienie przez wszystkie rady sołeckie ławek biesiadny aby można by było
sobie nawzajem pożyczać.
- należy podjąć decyzje, czy boisko w Brennie ma być nadal w tym miejscu, czy wobec
obecnych problemów z sąsiadami warto dalej inwestować.
Henryk Rygusik - w parku w Wijewie brakuje ławek i koszy. Należy powycinać korzenie po
drzewach ludzie potykali się o nie,
Wójt - korzenie w parku to jego historia , ławek i koszy będzie więcej, są zamówione i zapłacone ale nie zdążyły dojechać na otwarcie.
- ławki biesiadne, dobry pomysł. Gmina zrobiłaby więcej ale nie ma gdzie tego przechować.
Planujemy jeszcze na ten rok w parku występ orkiestry dętej i kino plenerowe.
Jozef Pukacki - zaapelował o zrobienie porządku przed dożynkami w Brennie przy byłej
Mleczarni, posesji P, Krawca oraz obcięcie wierzby na ul. Leszczyńskiej..
Radosław Zamiatała - stwierdził potrzebę przycięcia żywopłotu na ul. Poselskiej.
Tablice informacyjne na ul. 25 Maja SA po wypadku uszkodzone , Nie naprawiono
również na ul. Zachodniej.
Henryk Rygusik - gałąź oberwana przy zlewni w Wijewie wymaga usunięcia.
Wójt - finalizujemy temat aglomeracji Wiewo-Wieleń dotyczący kanalizacji ściekowej. Czekamy na decyzje wojewody, od niej zależy, czy będziemy w krajowym systemie oczyszczania, gdzie można liczyć na pomoc.
Zmieniła się metodologia badań i nie możemy uczestniczyć w programie Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich.
Marian Zając - na jakim etapie jest sprawa wymiany oświetlenia ulicznego oraz budowy
wodociągu na Kalek.
Wójt - wymiana oświetlenia została przerwana ze względu na brak pewnych dokumentów .
W sprawie wodociągu jest zrobiony projekt sprawa utkwiła na uzgodnieniach co do przebiegu linii.
- obiekt stojący na boisku w Brennie jest demolowany. P. Wojciech żąda rekompensaty za straty spowodowane piłką..
Alojzy Wodniczak - siatka na ogrodzenie jest zakupiona. Należy zdecydować czy warto zakładać i ponosić koszty jeśli boisko miałoby być przeniesione, czy ta wysokość siatki zapewni bezpieczeństwo, że piłka nie będzie przelatywać do sąsiada.
Stanisław Kasperski - poinformował, że Sesja RG planowana jest na 30 sierpnia . Przypomniał oterminie złożenia oświadczeń majątkowych.

Ad. pkt. 8

Wobec faktu wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca podziękowała za udział i zakończył posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie