Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 25/05

Protokół Nr 25/05


PROTOKÓL NR 25


PROTOKÓL NR 25
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 27 stycznia 2006 r.

-==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Leszek Piotrkowski - Kierownik Ref. Budownictwa

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .
2. Omówienie wniosków o :
1/ zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Miastku,
2/ zagospodarowanie brzegu jeziornego (Buchta)

  1. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawach ustalenia dochodów własnych,

  2. Zapytania i wolne wnioski.

  3. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Wspólnemu posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Stanisław Kasperski
przewodniczący Rady Gminy . Przedstawił proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ Przewodniczący obrad przedstawił treść odpowiedzi jakie skierował do wnioskodawców
o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Miastku Wójt. .
Wójt - w 2003 roku został uchwalony przez Radę Gminy w oparciu o wcześniejsze studium nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan musza być zgodne zgodny z studium.
Tereny objęte wnioskami SA ujęte w
Studium jak tereny pod budownictwo nie zostały ujęte w planie jako tereny do zagospodarowania w terminie późniejszym. Dostosowanie terenu do wniosków wymaga opracowania szczegółowego terenu.
Leszek Piotrowski - opracowanie takiego planu należy do zadań gminy. Wójt przekazał wnioski do rozpatrzenia przez Radę Gminy ponieważ wiąże się to również z podjęciem odpowiedniej uchwały i wydatkami rzędu 20 tys. zł.
Wójt - uważam, że koszt będzie wyższy, Można wejść w układ z wnioskodawcami wniosko dawcami sprawie finansowania, ale nie jest to do końca zgodne z prawe, Zlecenie aby zrobili to we własnym zakresie jest niebezpieczne dla gminy. W zależności od zapisów jakie zostaną umieszczone w nowym opracowaniu gmina może dużo stracić na podatkach.
Marzanna Daleka - co z działkami w Miastku , które są w strefie ochronnej.
Leszek Piotrkowski - działki , które zostały wydzielone w strefie ochronnej jeziora nie mają
możliwości legalizacji.
Wójt nielegalne budowle są zgłaszane do nadzoru budowlanego w powiecie. Ze względu jednak na brak środków nic lub bardzo mało się w tym kierunku robi. Robiąc plan we własnym zakresie mamy większą kontrole na budową szamb , szerokością ulic oraz wielkością działek.
Roman Jęśkowiak - jest niebezpieczeństwo, że wyłożymy pieniądze na opracowanie, nie będzie
chętnych na działki i zwrot nakładów przedłuży się w czasie lub będziemy zmuszeni do
wykupy dróg za wysoka kwotę.
Wójt - dotychczas przejmowaliśmy drogi zgodnie prawem na podstawie umów, które nie opiewały na duże kwoty.
Aleksander Poszwiński - jeśli tereny te są studium to dlaczego nie zostały ujęte w planie.
Wójt - plan obejmuje tez te tereny , ale brak planu szczegółowego, który określał by szczególu zagospodarowania.
Roman Jęśkowiak - należy skorzystać z ustawy o pożytku publiczno prywatnym. Zatrudnić
dobrego urbanistę i podpisać umowę, zgodnie z która warunki będzie dyktowała gmina.
Marian Zając - robiąc plan w Zaborówcu , wydzielenie działek nie było takie drogie.
Aleksander Poszwie nski - istnieje możliwość, że zrobią sobie opracowanie sami.
Wójt - podział geodezyjny nie jest najdroższy. Aby mogli zrobić plan sami gmina musi przygotować podkłady geodezyjne, mapy.
Alojzy Wolniczak - uważam, że powinniśmy poszukać możliwości współfinansowania.
Henryk Rygusik - bez względu na sposób wykonania tego planu, gmina musi mieć wpływ na jego kształt.,
Leszek Piotrkowski -0 należy zastanowić się co jest najbardziej potrzebne, czy tereny rekreacyjne, czy pod działalność lub mieszkaniówkę.
Roman Jęśkowiak - w przypadku współfinansowania należy w umowie określic warunki przekazania dróg.
Stanisław Kasperski podsumowując dyskusję stwierdził, że na złożone wnioski zostanie udzielona odpowiedz o treści. Urząd gminy jest za sporządzeniem planu szczegółowego na wnioskowane tereny jednak ze względu na na brak zaplanowanych funduszy temat może zostać rozpatrzony tylko pod warunkiem współfinansowania zainteresowanych oraz na warunkach określonych przez gminę.

Leszek Piotrkowski przedstawił wniosek P. Umińskiego o powiększenie terenów
przeznaczonych pod wykopaliska surowców. Zmiana ta wymaga również zmiany studium co zwiększa koszty opracowania.
Zdecydowano, że realizacja tego wniosku może nastąpić na warunkach jak wyżej.

2/ Wójt poinformował, że w latach 90 Związek Zawodowy „Solidarność” -Huty Lubin wykupiły teren dla którego w 2000 r opracowano plan zagospodarowania. Obecnie właściciel nie posiada pomysłu na jego zagospodarowanie i jest chętny zbyć go. Gmina jako gospodarz terenu ma prawo pierwokupu.. Chętny do nabycia tego terenu ma w planie ogrodzenie tego terenu co ograniczy dostęp do plaży , a jest to ważny atut. Należy zastanowić się czy teren ten jest nam niezbędny
i czy jesteśmy zainteresowani jego nabyciem.
Radosław Zamiatała- dlaczego w tym miejscu nie można się wcześniej budować.
Aleksander Poszwiński - dlaczego kupować całość jeśli chcemy tylko dostęp do jeziora.
Wójt - dotychczas nie można było tam budować, ponieważ nie było planu zagospodarowania . Zagrodzenie dostępu do plaży pozbawi nas możliwości utworzenia innej plaży, ponieważ uzyskanie takiej zgody jest trudne . Jeśli zdecydowalibyśmy się na kupno części, należy dokonać podziału co zwiększa koszt.
Roman Jęśkowiak - stwierdził, że cały teren przeznaczyć pod plażę to będzie za dużo. Zaproponował podzielenie i odsprzedaż częśći co zwróci koszty zakupu.
Wójt - należy również rozpatrzyć zakup części gruntów po prawej stronie , gdzie można urządzić parking płatny..
Zebrani opowiedzieli się za skorzystaniem z prawa pierwokupu.
Wójt zapewnił, że po spotkaniu w z właścicielem przedstawi proponowane warunki zakupu.

3/ Ponadto Wójt przypomniał, że gmina posiada majątek w postaci złóż żwiru na tz. Holandrach.
Należy zastanowić się, czy nie przystąpić do jego eksploatacji. Rozpatrzy, 3 możliwości :
1/ sprzedaż terenu,
2/ założenie spółki z większościowym udziałem gminy,
3/ dzierżawa
Poinformował, że na nie odkrytych terenach rośnie las, który z czasem może powodować ubożenie złożą. Dlatego decyzja nie powinniśmy zwlekać.

Ad. pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych przedstawiła Skarbnik. Poinformowała, że konto to będzie służyło policji, na które będą wpłacane od różnych osób darowizny na zakup radiowozu. Jest to forma środka specjalnego.
Aleksander Poszwiński - jeśli to ma być konto dla policji to dlaczego czegoś takiego nie zrobi
Komenda Miejska Policji.
Wójt - policja nie może utworzyć konta specjalnego, może utworzyć takie konto jednostka samorządu terytorialnego. Komenda Miejska posiada wspólne konto, gdzie można wpłacać pieniądze na radiowóz. Uważam, że jako gmina winniśmy też dołożyć.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych zapytań.

Ad. pkt. 4

Przewodniczący rady zapoznał zebranych z możliwością uczestnictwa w zawodach w tenisie stołowym w Gnieznie.
Radosław Zamiatała - na jakim etapie jest wymiana oświetlenia ulicznego.
Marian Zając - należy zastanowić się nad uporządkowaniem centrum, głownie parking przed
sklepami.
Marzanna Daleka - parking jest GS ale korzystają również z niego klienci Banku.
Hieronim Jóźwiak - ściągalność składek na rzecz Spółki Wodnej jest bardzo niska,
Roman Jęśkowiak - w sprawie uporządkowania centrum gmina winna być tylko mediatorem
a nie inwestorem. Zaproponował zaproszenie osób zainteresowanych na sesję lub komisję.
Genowefa Zielnica - na Kępinie stan wody jest niski może dokonać by czyszczenia stawu
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ umowa na wymianę lamp została podpisana , czekamy na rozpoczęcie prac. Tempo będzie zależało od tego, czy tylko wymieniamy, czy też dostawiamy brakujące.
2/ gmina rezygnuje z dalszych negocjacji. Sprawa uporządkowania centrum była podnoszona przeze mnie 4 krotnie. Ostatnio zgodnie z uzgodnieniami przygotowaliśmy niezbędne dokumenty. Niestety nie zostały wykorzystane nie z naszej winy.
Jest nowy dyrektor banku może warto spróbować.
3/ Spółka wodna ma osobowość prawna i może sama egzekwować jako gmina nie możemy ingerować. Uważam, że należy jej działalność utrzymać jak najdłużej , będzie to z korzyścią dla naszych mieszkańców, zwiększyły by się koszty.
4/ Kepine można wyczyścic , Są to jednak znaczne koszty Dopóki nie będzie obowiązku przyłączenia do kanalizacji to będzie problem z Kępina. Tworzymy nowy regulamin utrzymania czystości w gminie. Ul. Kępińska jest przewidziana do budowy. W trakcie wykopów pewne sprawy się wyjaśnią.,

Ponadto Wójt poinformował, że
1/ budowa ul. Piaski ze względu na mróz stoi. SA pewne problemy z wjazdami. Okazało się, że zrobione wcześniej uzgodnienia są obecnie nieaktualne. Wielu chce dodatkowe wjazdy, których nie ma w umowie i należy dodatkowo płacić.
2/ chodnik w Zaborówcu będzie robiony po jednej stronie i na szerokości na jak wyrażą zgodę sąsiadujący z drogą przy zachowaniu szerokości drogi 6 m..
3/ przetarg na obsługe bankowa musiał zostać unieważniony ze względu na błędy formalne. Nowa ustawa zezwala na wybór banku bez przetargu lecz tylko na 3 lat, obecnie była to umowa bezterminowa. Do przetargu przystąpił tylko BS. Po unieważnieniu przetargu i zmianie formy wyboru zmienił również warunki na mniej korzystne. Jeśli oferta nie zostanie przywrócona to będziemy szukać innego wyjścia.
Marian Zając - GS obsługuje wiele firm i urzędów i wszędzie jest konkurencyjny.
Wójt - raz złożona oferta powinna obowiązywać bez względu na fakt czy jest konkurencja czy jej nie ma.,
Przewodniczący rady podziękował wszystkim za pomoc i udział w przebiegu rozgrywek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ad., pkt. 5

Wobec braku dalszych tematów przewodniczący obrad podziękował za udział i zakończył posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie